Iedereen die in Nederland woont en hier werkt of een uitkering ontvangt (of niet in Nederland woont maar vanuit Nederland inkomsten heeft), moet hierover belasting betalen. Dit is de inkomstenbelasting. Mensen die in loondienst zijn en een vast salaris ontvangen, betalen de inkomstenbelasting al voor een groot deel via de loonbelasting die hun werkgever inhoudt op hun loon. 

Gelijke behandeling op het werk betekent dat je als werkgever geen onderscheid mag maken en je medewerkers niet anders mag behandelen op basis van (persoonlijke) kenmerken: de discriminatiegronden. Dat staat in de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB).

Klokkenluiders zijn verontruste mensen, die vermoedens hebben van misstanden bij een organisatie of bedrijf, en daarvan melding maken. De Wet Huis voor klokkenluiders (Wet Hvk) is er om die mensen te begeleiden en te beschermen.

Als werkgever kun je niet zomaar elke beslissing nemen zonder overleg met je medewerkers. Je moet ze, in veel gevallen, vragen wat ze van je besluit of plannen vinden - en of ze denken dat hun belangen hierin genoeg zijn meegenomen. Deze inspraak, ofwel medezeggenschap, geeft je medewerkers de mogelijkheid mee te denken en invloed uit te oefenen op het beleid en de gang van zaken in het bedrijf waar ze werken. Medezeggenschap is een recht dat is geregeld in de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Het inkomen van mensen die in Nederland met pensioen gaan, bestaat uit verschillende onderdelen. De AOW is het basispensioen van de overheid. Daarnaast bouwen werknemers vaak via hun werkgever aanvullend pensioen op en zijn er ook mogelijkheden om zelf voor een pensioenvoorziening te zorgen. Het Nederlandse pensioenstelsel is goed georganiseerd, maar moet door veranderingen op de arbeidsmarkt, de stijgende levensverwachting en de lage rente vernieuwd worden. In het pensioenakkoord staan afspraken over het pensioenstelsel van de toekomst. Die moeten ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen gezond en werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken.

Iemand die (tijdelijk) niet zelf voor zijn inkomen kan zorgen, kan een beroep doen op het Nederlandse stelsel van de sociale zekerheid. We kunnen de sociale zekerheid in twee groepen verdelen: sociale verzekeringen en sociale voorzieningen. De sociale verzekeringen worden gefinancierd uit premies die de werkgevers inhouden en afdragen. De sociale voorzieningen worden betaald uit belastinggelden, ook wel algemene middelen genoemd. De uitvoering van het stelsel van sociale zekerheid - in de praktijk: de toekenning en uitbetaling van uitkeringen - wordt gedaan door verschillende uitvoeringsorganisaties.

Je medewerkers hebben recht op een minimumaantal vakantiedagen, doorbetaling van loon tijdens de vakantie en vakantiegeld. Dat is in de wet vastgelegd. Vaak staat in de arbeidsovereenkomst of cao dat werknemers boven op dit wettelijk minimum extra vakantiedagen krijgen: de bovenwettelijke vakantiedagen. Tijdens de vakantie betaal je, als werkgever, het loon door.

Verlof is een periode waarin je medewerker betaald of onbetaald vrij heeft in verband met een gebeurtenis in zijn leven. Elke verlofvorm kent eigen voorwaarden. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo). Deze wet heeft als doel om het voor werknemers gemakkelijker te maken werk en privé te combineren, zodat het aantrekkelijker is om te (blijven) werken.

Om werk en privé (beter) te kunnen combineren, willen veel mensen graag flexibel kunnen werken. Dat geldt voor hun werkplek maar ook voor hun werktijden. Als werkgever kun je hierover afspraken maken met je medewerkers. Deze afspraken moeten natuurlijk altijd passen binnen de wettelijke regels.