Met welke regels en richtlijnen moet je rekening houden als je deze zomer vakantiewerkers wilt inzetten? Onze checklist helpt je op weg! 

Wil je vakantiewerkers inhuren via ons? Lees hier hoe het werkt.

op deze pagina

wanneer is iemand een vakantiewerker?

Met vakantiewerkers (of vakantiekrachten) wordt in de meeste cao’s bedoeld: scholieren en studenten die in de (zomer)vakanties van hun opleiding of studie tijdelijk werk doen, tegen betaling.

Vaak zijn vakantiewerkers minderjarig. Tot en met 12 jaar mogen kinderen helemaal niet werken. Vanaf 12 jaar gelden speciale regels - als het gaat om arbeidsomstandigheden en werktijden - voor:

  • kinderen (13-, 14- en 15-jarigen)
  • jongeren (16- en 17-jarigen).

Voor kinderen gelden wettelijke beperkingen voor toegestane werkzaamheden en werktijden. Voor de jongeren gelden die beperkingen vooral voor de werktijden.

Meerderjarige vakantiewerkers (18-jarigen en ouder) vallen onder de wettelijke regels voor arbeidsomstandigheden en werktijden die voor alle volwassenen gelden. 

welk soort werk mag een vakantiewerker doen?

Je vakantiewerkers worden - net als je andere medewerkers - door de wet beschermd, want iedereen in Nederland moet veilig en gezond kunnen werken. De regels daarvoor zijn vastgelegd in de Arbowet

Voor minderjarige vakantiewerkers gelden extra regels, die per leeftijdsgroep verschillen. 

  • 13- en 14-jarigen zijn verplicht om naar school te gaan en mogen in principe niet werken. Maar er zijn wel uitzonderingen op deze regel. Zo mogen ze klusjes doen en helpen bij licht, niet-industrieel werk zoals vakken vullen, inpakken in de supermarkt, helpen op een camping of in de speeltuin, dieren voeren of groente of fruit plukken (als er niet recent bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt). Het werk mag geen nadelige gevolgen hebben voor hun veiligheid, gezondheid of ontwikkeling. Werken in de horeca, een fabriek en met (of bij) machines is uitdrukkelijk verboden.
  • 15-jarigen zijn ook leerplichtig maar ze mogen wel zelfstandig werk doen dat licht en niet-industrieel is, zoals reclamefolders rondbrengen, de avondkrant bezorgen of (hulp)werkzaamheden uitvoeren in de horeca. Maar achter de kassa werken of te zwaar tillen mag niet
  • 16- en 17-jarigen mogen bijna elk soort werk doen zolang het werk niet gevaarlijk is of schadelijk voor de gezondheid is. Ze mogen bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen, op grote hoogte of in een lawaaiige omgeving. Ook mogen ze niet werken als ze daardoor niet naar school (kunnen) gaan. Voor risicovolle werkzaamheden geldt dat je als werkgever moet zorgen voor toezicht en begeleiding.

moet je een arbeidsovereenkomst afsluiten met een vakantiewerker?

Een vakantiewerker is ook gewoon een medewerker en daarom gelden in principe dezelfde voorwaarden als voor je andere medewerkers. Als jouw bedrijf - of branche - onder een cao valt dan gelden de voorwaarden die daarin staan ook voor je vakantiewerkers.

Een arbeidsovereenkomst voor vakantiewerk is een - bij voorkeur schriftelijk vastgelegde - arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Volgens de wet moet je je, als werkgever, houden aan de wettelijke bepalingen, zoals het betalen van minimaal het minimumloon, het doorbetalen van loon bij ziekte en de regels voor vakantiedagen en vakantietoeslag. Voor vakantiewerk mag geen proeftijd worden afgesproken, omdat die alleen geldt bij een contract van zes maanden of langer. 

toestemming ouders

Jongeren onder 16 jaar moeten voor het afsluiten van een arbeidsovereenkomst toestemming hebben van hun ouders of voogd. Om onduidelijkheid te voorkomen is het verstandig dat je - voor vakantiewerkers onder 16 jaar - een ouder/voogd het arbeidscontract mee laat ondertekenen.

let op

Als werkgever heb je ook te maken met de identificatieplicht. Voordat je vakantiewerker (vanaf 14 jaar) aan de slag gaat, ben je volgens de wet verplicht zijn identiteit vast te stellen. Je doet dit door te vragen naar een origineel en geldig identiteitsbewijs.

welke werktijden gelden voor vakantiewerkers?

De Arbeidstijdenwet (ATW) beschermt je vakantiewerker tegen te lange werkdagen of werken op te late tijdstippen. 

  • 13- en 14-jarigen mogen maximaal 7 uur per dag werken, tussen 7.00 en 19.00 uur. Ze mogen maximaal 35 uur per week en maximaal 5 dagen achter elkaar werken. Ze hebben recht op een half uur pauze als ze 4,5 uur of meer op een dag werken. Werken op zondag mag niet. En als ze 2 dagen achter elkaar werken, moeten ze daartussen minimaal 14 uur rust hebben gehad.
  • 15-jarigen mogen maximaal 8 uur per dag werken - tussen 7.00 en 21.00 uur - en niet meer dan 40 uur per week. Ook zij mogen niet meer dan 5 dagen achter elkaar werken en hebben recht op een half uur pauze als ze op een dag 4,5 uur of meer werken. Elke 2 werkdagen moeten ze minimaal 12 uur rusten. Als het in jouw bedrijf gebruikelijk is dat op zondag wordt gewerkt, mogen zij dat ook. Wel is toestemming van hun ouders nodig en mogen ze niet meer dan 11 zondagen in 16 weken werken
  • 16- en 17 jarigen mogen 9 uur per dag werken - tussen 6.00 en 23.00 uur - maar niet meer dan 45 uur per week, met een half uur pauze bij 4,5 uur aaneengesloten werken. In 4 weken mogen ze maximaal 160 uur werken, op voorwaarde dat ze elke week minimaal anderhalve dag vrij zijn en elke 2 werkdagen minstens 12 uur rust hebben. Als ze ook op zondag werken, geldt een minimum van 13 vrije zondagen per jaar (52 weken).
  • 18-jarigen en oudere vakantiewerkers vallen onder de regels van de Arbeidstijdenwet voor volwassenen. 

let op

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) controleert of je in je bedrijf de regels naleeft - ook voor vakantiewerk. Als dat niet gebeurt, kun je een boete krijgen.

hoeveel verdient een vakantiewerker?

Vakantiewerkers van 15 tot en met 20 jaar hebben recht op een deel van het minimumloon: het minimumjeugdloon. Vanaf 21 jaar geldt het wettelijk minimumloon. Ook heeft je vakantiewerker recht op vakantiegeld (vakantietoeslag): 8% van het brutominimumloon. Voor 13- en 14-jarigen geldt de verplichting van het minimumjeugdloon niet, maar het is wel passend (als goed werkgever) om hen het loon voor 15-jarigen te betalen. 

brutominimum(jeugd)lonen, per 1 juli 2022

 

per maand

per week

per dag

15 jaar:

€ 526,85

€ 121,60

€ 24,32

16 jaar:

€ 605,90

 € 139,85

€ 27,97

17 jaar:

€ 693,70

€ 160,10

€ 32,02

18 jaar:

€ 878,10

€ 202,65

€ 40,53

19 jaar:

€ 1.053,70

€ 243,20

€ 48,64

20 jaar:

€ 1.404,95

€ 324,25

€ 64,85

21 jaar en ouder:

€ 1.756,20

€ 405,30

€ 81,06

Op 1 januari 2023 wordt het minimum(jeugd)loon opnieuw aangepast aan de cao-lonen. Kijk voor de actuele bedragen in de Randstad Werkpocket.