► Wil je vakantiewerkers via ons inhuren? Lees hier hoe het werkt.

1. wanneer is iemand een vakantiewerker?

Met vakantiewerkers (of vakantiekrachten) worden in de meeste cao’s bedoeld: scholieren en studenten die in de (zomer)vakanties van hun opleiding of studie tijdelijk werk doen, tegen betaling.

Vaak zijn vakantiewerkers minderjarig. Tot en met 12 jaar mogen kinderen helemaal niet werken. Vanaf 12 jaar gelden speciale regels - als het gaat om arbeidsomstandigheden en werktijden - voor:

  • kinderen (13-, 14- en 15-jarigen)
  • jongeren (16- en 17-jarigen).

Voor kinderen gelden wettelijke beperkingen voor toegestane werkzaamheden en werktijden. Voor de jongeren gelden die beperkingen vooral voor de werktijden.

Meerderjarige vakantiewerkers (18-jarigen en ouder) vallen onder de wettelijke regels voor arbeidsomstandigheden en werktijden die voor alle volwassenen gelden. 

2. welk soort werk mag een vakantiewerker doen?

Je vakantiekrachten worden - net als je andere medewerkers - door de wet beschermd, want iedereen in Nederland moet veilig en gezond kunnen werken. De regels daarvoor zijn vastgelegd in de Arbowet

Voor minderjarige vakantiewerkers gelden extra regels, die per leeftijdsgroep verschillen. Op Rijksoverheid.nl staat precies omschreven welk werk kinderen en jongeren mogen doen. We geven een kort overzicht:

  • 13- en 14-jarigen zijn verplicht om naar school te gaan en mogen lichte, niet-industriële klusjes doen: bijvoorbeeld in de supermarkt de winkelmandjes terugbrengen, spiegelen (producten recht leggen, vegen, vakken vullen met lichte producten) en inpakken, helpen op een camping of in de speeltuin, en helpen met het voeren van dieren of het plukken van groente of fruit (als er recent geen bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt) of reclamefolders rondbrengen. Het werk mag geen nadelige gevolgen hebben voor hun veiligheid, gezondheid of ontwikkeling. Werken in de horeca, een fabriek en met (of bij) machines is uitdrukkelijk verboden.
  • 15-jarigen mogen zelfstandig werk doen dat licht en niet-industrieel is, zoals de avondkrant bezorgen of in de horeca helpen bij de bediening in een kantine of restaurant (maar niet in ruimten waar alcohol wordt geschonken). Ook mogen ze nog niet als maaltijdbezorger en achter de kassa werken.
  • 16- en 17-jarigen mogen bijna elk soort werk doen zolang het werk niet gevaarlijk is of schadelijk voor de gezondheid is. Ze mogen bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen, op grote hoogte of in een lawaaiige omgeving. Ook mogen ze niet werken als ze daardoor niet naar school (kunnen) gaan. Voor risicovolle werkzaamheden geldt dat je als werkgever moet zorgen voor toezicht en begeleiding.

3. moet je een arbeidsovereenkomst afsluiten met een vakantiewerker?

Een vakantiewerker is ook gewoon een medewerker en daarom gelden in principe dezelfde voorwaarden als voor je andere medewerkers. Als jouw bedrijf - of branche - onder een cao valt, gelden de voorwaarden die daarin staan ook voor je vakantiewerkers.

Een arbeidsovereenkomst voor vakantiewerk is een - bij voorkeur schriftelijk vastgelegde - arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Volgens de wet moet je je, als werkgever, houden aan de wettelijke bepalingen, zoals het betalen van minimaal het minimumloon, het doorbetalen van loon bij ziekte en de regels voor vakantiedagen en vakantietoeslag. Voor vakantiewerk mag geen proeftijd worden afgesproken, omdat die alleen geldt bij een contract van zes maanden of langer. 

toestemming ouders

Jongeren onder 16 jaar moeten voor het afsluiten van een arbeidsovereenkomst toestemming hebben van hun ouders of verzorgers.  Hebben ouders of verzorgers bezwaren tegen de arbeidsovereenkomst, dan moeten zij dat binnen vier weken na de start van de werkzaamheden aangeven. Na vier weken blijft de arbeidsovereenkomst ongewijzigd. Om onduidelijkheid te voorkomen is het verstandig dat je - voor vakantiewerkers onder 16 jaar - een ouder/voogd het arbeidscontract mee laat ondertekenen. 

let op

Als werkgever moet je je houden aan de identificatieplicht. Dat betekent dat je de identiteit van je vakantiewerker (vanaf 14 jaar) moet vaststellen. Je doet dit door te vragen naar een origineel en geldig identiteitsbewijs en dit te controleren. Je moet een kopie van het ID-bewijs bij de loonadministratie bewaren.

4. welke werktijden gelden voor vakantiewerkers?

De Arbeidstijdenwet (ATW) beschermt je vakantiewerker tegen te lange werkdagen of werken op te late tijdstippen. Er zijn verschillende regels voor 13- en 14-jarigen, 15-jarigen en 16- en 17-jarigen. 18-jarigen en oudere vakantiewerkers vallen onder de regels van de Arbeidstijdenwet voor volwassenen. 

let op

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of je in je bedrijf de regels naleeft - ook voor vakantiewerk. Als dat niet gebeurt, kun je een boete of een proces-verbaal krijgen.

5. hoeveel verdient een vakantiewerker?

Vakantiewerkers van 15 tot en met 20 jaar hebben recht op een deel van het minimumloon: het minimumjeugdloon. Vanaf 21 jaar geldt het wettelijk minimumloon. Ook heeft je vakantiewerker recht op vakantiegeld (vakantietoeslag): 8% van het brutominimumloon. Voor 13- en 14-jarigen geldt de verplichting van het minimumjeugdloon niet, maar het is wel passend (als goed werkgever) om hen het loon voor 15-jarigen te betalen. 

brutominimum(jeugd)uurlonen, per 1 januari 2024

15 jaar € 3,98

16 jaar € 4,58

17 jaar € 5,24

18 jaar € 6,64

19 jaar € 7,96

20 jaar € 10,62

21 jaar en ouder € 13,27

Op 1 juli 2024 wordt het minimum(jeugd)loon opnieuw aangepast aan de cao-lonen. Kijk voor de actuele bedragen in de Randstad Werkpocket.