Alle werkgevers in Nederland moeten hun medewerkers een minimumsalaris betalen: het minimumloon. Maar aan welke medewerkers moet je het minimumloon eigenlijk betalen? Wat betekent de introductie van het minimumuurloon in 2024? En hoe hoog is het minimumloon? Welke inkomsten tellen mee om te bepalen of iemand er recht op heeft? We geven je graag een antwoord op deze en andere vragen over het minimumloon. 

8 vragen

 1. wat is het wettelijk minimumloon?

 2. voor wie geldt het minimumloon?

 3. wat betekent de introductie van het minimumuurloon?

 4. hoe hoog is het minimumloon?

 5. wordt het minimumloon dit jaar verhoogd?

 6. wat telt mee voor de bepaling van het minimumloon?

 7. wat gebeurt er als je te weinig loon betaalt?

 8. hoe kun je besparen op loonkosten?

1. wat is het wettelijk minimumloon?

Het wettelijk minimumloon is het salaris dat jij, als werkgever, minimaal aan je medewerkers moet betalen. Dat staat in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML).

Het minimumloon wordt per 1 januari 2024 aangegeven als loon per uur. Dit is altijd een brutobedrag, dus zonder inhouding van de loonheffingen.

Je medewerkers vanaf 21 jaar hebben recht op het volledige minimumloon en je jongere medewerkers (vanaf 15 jaar) op een percentage daarvan (het minimumjeugdloon). 

2. voor wie geldt het minimumloon?

Al je medewerkers die werken op basis van een vaste of tijdelijke arbeidsovereenkomst hebben recht op (ten minste) het minimumloon. Dat geldt ook voor je medewerkers met een flexibel contract, zoals vakantiekrachten, uitzendkrachten, thuiswerkers en oproepkrachten. En ook buitenlandse werknemers en opdrachtnemers die bij jouw bedrijf werken, hebben recht op een minimumsalaris. 

Werk je als opdrachtgever samen met (onder)aannemers of een uitzend- of detacheringsbureaus? Dan ben je volgens de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) aansprakelijk als de (onder)aannemer of het uitzend/detacheringsbureau  niet minimaal het cao-loon of het minimumloon aan zijn werknemers betaalt. Risico op een naheffing beperken? Werk samen met een betrouwbaar bureau. 

Je bent, als werkgever, ook verplicht het wettelijk minimumloon te betalen voor stukloon en meerwerk

Het minimumloon geldt niet voor stagiaires en medewerkers die in het buitenland werken en wonen.

3. wat betekent de introductie van het minimumuurloon?

Per 1 januari 2024 ben je als werkgever verplicht om je medewerkers per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. Voor iedere medewerker van 21 jaar en ouder geldt dan een vast minimumuurloon. Voor je medewerkers van 20 jaar en jonger gelden per 1 januari 2024 ook vaste minimumuurlonen: de minimumjeugduurlonen. 

Tot en met 31 december 2023 konden de minimumlonen per uur nog verschillen. Dat komt omdat niet iedere fulltime werkweek even lang duurt. Een medewerker die 40 uur per week werkt, had daardoor een lager minimumuurloon dan iemand die 36 uur per week werkt. 

Dat is nu gelijk getrokken. De nieuwe minimumuurlonen zijn gebaseerd op een 36-urige werkweek. Voor medewerkers die bijvoorbeeld een 40-urige werkweek hebben betekent de invoering van het minimumuurloon dus een forse loonstijging, naast de gebruikelijke indexatie per 1 januari.

4. hoe hoog is het minimumloon?

Op 1 januari 2024 is het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Dat is het brutominimumloon per uur. Daarom zijn vanaf 2024 de vaste minimum maand-, week- en daglonen verdwenen.

per 1 juli 2024

Per 1 juli 2024 hebben werknemers recht op het volgende minimumloon per uur (bruto):

21 jaar en ouder € 13,68

20 jaar € 10,94

19 jaar € 8,21

18 jaar € 6,84

17 jaar € 5,40

16 jaar € 4,72

15 jaar € 4,10

Let erop dat je ook vakantiebijslag (8% over het loon) moet betalen. 

cao-loon

Als er voor jouw bedrijf of bedrijfstak een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) geldt, ben je verplicht deze cao te volgen. De afspraken in de cao zijn meestal gunstiger voor je medewerkers dan de afspraken die in de wet staan; er wordt vaak een hoger loon afgesproken dan het minimumloon. In de cao mag namelijk nooit een lager loon staan dan het minimumloon.

5. wordt het minimumloon dit jaar verhoogd?

Ja. In principe verhooght het ministerie van SZW de bedragen van het wettelijk minimumloon ieder half jaar, op 1 januari en op 1 juli. Per 1 januari 2024 is het minimumloon verhoogd met 3,75%. Dit was het gevolg van de reguliere indexatie. 

Per 1 juli 2024 is het minimumloon nogmaals geïndexeerd, met 3,08%.

De voorgenomen extra verhoging van het minimumloon met 1,2% per 1 juli 2024 is niet doorgegeaan. De Eerste Kamer heeft het voorstel daartoe niet aangenomen. 

6. wat telt mee voor de bepaling van het minimumloon?

Om te bepalen of je je medewerkers voldoende loon betaalt (en dus minimaal het minimumloon), kijk je naar de volgende bedragen:

 • (basis)loon: het loon dat je in de arbeidsovereenkomst bent overeengekomen

 • vergoedingen voor meer- en/of overwerk

 • toeslagen, bijvoorbeeld voor prestatie, ploegendiensten of onregelmatige werktijden

 • vaste (wekelijkse of maandelijkse) beloningen voor de omzet die je medewerker maakt

 • fooien: beloningen van derden die voortvloeien uit het werk.

Het totaal van alle bedragen mag niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon waarop je medewerkers recht hebben.

Er zijn ook inkomsten die niet meetellen voor het minimumloon, namelijk:

 • vakantiegeld

 • winstuitkeringen

 • speciale uitkeringen, zoals een uitkering die een medewerker af en toe krijgt voor omzet die hij heeft behaald

 • werkgeversbijdragen aan toekomstige uitkeringen, zoals pensioen en spaarregelingen

 • vergoedingen voor kosten die je medewerker voor zijn werk moet maken

 • eindejaarsuitkeringen.

Je medewerkers krijgen deze inkomsten dus boven op het minimumloon.

7. wat gebeurt er als je te weinig loon betaalt?

Kom je erachter dat je een medewerker minder dan het minimumloon hebt betaald, dan betaal je hem natuurlijk zo snel mogelijk het achterstallige loon uit.

Komt je medewerker er zelf achter dat hij niet genoeg loon heeft gekregen, dan heb je vier weken om het achterstallige loon alsnog uit te betalen. Werknemers hebben vanaf de dag waarop ze recht hadden op loon of vakantiegeld dat niet is uitbetaald nog vijf jaar de tijd om dat bij hun werkgever op te eisen. Lukt dat niet, dan kunnen ze naar de kantonrechter stappen of een klacht indienen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert bedrijven op de naleving van de wetgeving over het minimumloon. De inspecteur kan in principe de betalingen aan alle medewerkers controleren, maar meestal doet hij er maar een aantal daarvan. Constateert hij daarbij geen overtredingen, dan stopt het onderzoek op dat moment. Als de inspecteur wél onderbetaling constateert, dan geeft hij de werkgever een waarschuwing (bij onderbetaling tot 5%) of maakt hij een boeterapport op (bij onderbetaling vanaf 5%) en kan hij een boete opleggen. De boete per onderbetaalde werknemer bedraagt minimaal € 500 en maximaal € 10.000. 

8. hoe kun je besparen op loonkosten?

Er zijn verschillende subsidies en tegemoetkomingen waarop je als werkgever aanspraak kunt maken om je loonkosten te verlagen. Bijvoorbeeld als je iemand aanneemt die ouder is dan 56 jaar of die onder de doelgroep banenafspraak valt. Voorbeelden van zulke voorzieningen zijn het loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostensubsidie

Kijk op Ondernemersplein.nl voor een overzicht van alle regelingen.

waar vind je meer informatie? 

Op Rijksoverheid.nl vind je meer informatie over het minimumloon. In de Werkpocket staat meer informatie over loon & belastingen en de laatste stand van zaken op het gebied van wetten en regels rond arbeidszaken.