Alle werkgevers in Nederland moeten hun medewerkers een minimumsalaris betalen: het minimumloon. Maar aan welke medewerkers moet je het minimumloon eigenlijk betalen? En hoe hoog is het minimumloon? Welke inkomsten tellen mee om te bepalen of iemand er recht op heeft? En wat betekent de introductie van het minimumuurloon in 2024? We geven je graag een antwoord op deze en andere vragen over het minimumloon. 

7 vragen

 1. wat is het wettelijk minimumloon?

 2. voor wie geldt het minimumloon?

 3. hoe hoog is het minimumloon?

 4. wat telt mee voor de bepaling van het minimumloon?

 5. wat gebeurt er als je te weinig loon betaalt?

 6. hoe kun je besparen op loonkosten?

 7. wat betekent de introductie van het minumuurloon in 2024?

1. wat is het wettelijk minimumloon?

Het wettelijk minimumloon is het salaris dat jij, als werkgever, minimaal aan je medewerkers moet betalen. Dat staat in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML).

Het minimumloon wordt aangegeven als loon per maand, per week of per uur. Dit is altijd een brutobedrag, dus zonder inhouding van de loonheffingen.

Je medewerkers vanaf 21 jaar hebben recht op het volledige minimumloon en je jongere medewerkers (vanaf 15 jaar) op een percentage daarvan (het minimumjeugdloon). 

In principe gaan de bedragen ieder half jaar omhoog. Ook per 1 juli 2023 stijgt het minimum(jeugd)loon weer.

2. voor wie geldt het minimumloon?

Al je medewerkers die werken op basis van een vaste of tijdelijke arbeidsovereenkomst hebben recht op (ten minste) het minimumloon. Dat geldt ook voor je medewerkers met een flexibel contract, zoals vakantiekrachten, uitzendkrachten, thuiswerkers en oproepkrachten. En ook buitenlandse werknemers en opdrachtnemers die bij jouw bedrijf werken, hebben recht op een minimumsalaris. 
Werk je als opdrachtgever samen met aannemers of onderaannemers? Dan ben je volgens de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) aansprakelijk als de (onder)aannemer niet minimaal het cao-loon of het minimumloon aan zijn werknemers betaalt. 

Je bent, als werkgever, ook verplicht het wettelijk minimumloon te betalen voor stukloon en meerwerk

Het minimumloon geldt niet voor stagiaires en medewerkers die in het buitenland werken en wonen.

3. hoe hoog is het minimumloon?

De hoogte van het minimumloon is afhankelijk van leeftijd, arbeidsduur en aantal arbeidsuren. De bedragen zijn bruto. Het exacte nettobedrag dat je medewerker overhoudt hangt af van zijn persoonlijke situatie. Let erop dat je ook vakantiebijslag (8% over het loon) moet betalen. De hoogte van het minimumloon wordt in principe twee keer per jaar - op 1 januari en op 1 juli - door het ministerie van SZW vastgesteld. 

per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 hebben werknemers van 21 jaar en ouder recht op:

 • € 1.934,40 per maand
 • € 446,40 per week
 • € 89,28 per dag

Werknemers van 15 tot en met 20 jaar hebben recht op een deel van het minimumloon: het minimumjeugdloon.

Per 1 januari 2023 hebben zij recht op:

                    per maand         per week        per dag
20 jaar         € 1.547,50         € 357,10        € 71,42

19 jaar         € 1.160,65         € 267,85        € 53,57

18 jaar         € 967,20            € 223,20        € 44,64

17 jaar         € 764,10            € 176,35        € 35,27

16 jaar         € 667,35            € 154,00        € 30,80

15 jaar         € 580,30            € 133,90        € 26,78

per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 hebben werknemers van 21 jaar en ouder recht op:

 • € 1.995,00 per maand
 • € 460,40 per week
 • € 92,08 per dag

Werknemers van 15 tot en met 20 jaar hebben recht op een deel van het minimumloon: het minimumjeugdloon.

Per 1 juli 2023 hebben zij recht op:

                    per maand         per week        per dag
20 jaar         € 1.596,00         € 368,30        € 73,66

19 jaar         € 1.197,00         € 276,25        € 55,25

18 jaar         € 997,20            € 230,20        € 46,04

17 jaar         € 788,05            € 181,85        € 36,37

16 jaar         € 688,30            € 158,85        € 36,37

15 jaar         € 598,50            € 138,10        € 27,62

De bedragen van het minimumloon worden wettelijk vastgesteld per maand, week en dag. Alle bedragen staan op Rijksoverheid.nl.

wettelijk minimumloon per uur

Er bestaat nog geen wettelijk minimumuurloon, maar dit verandert per 1 januari 2024

Wie geen volledige werkweek werkt, heeft recht op een evenredig deel van het minimumloon. Wat een volledige werkweek is, hangt af van wat er gebruikelijk is binnen de sector en de cao-afspraken die mogelijk voor die sector gelden. Meestal is dit 40, 38 of 36 uur. 

Neem bijvoorbeeld Roos: zij is 25 jaar en werkt 24 uur per week in een branche waar een volledige werkweek 36 uur is. Als ze fulltime zou werken (dus 36 uur) zou ze per 1 juli 2023 recht hebben op het brutominimumloon van € 1.995,00 per maand. Roos heeft dus recht op € 1.995,00 : 36 uur x 24 uur = € 1.330,00 bruto per maand.

De bedragen per uur bij een fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur staan op Rijksoverheid.nl.

cao-loon

Als er een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) geldt voor jouw bedrijf of bedrijfstak, ben je verplicht deze cao te volgen. De afspraken in de cao zijn meestal gunstiger voor je medewerkers dan de afspraken die in de wet staan; er wordt vaak een hoger loon afgesproken dan het minimumloon. In de cao mag namelijk nooit een lager loon staan dan het minimumloon.

4. wat telt mee voor de bepaling van het minimumloon?

Om te bepalen of je je medewerkers voldoende loon betaalt (en dus minimaal het minimumloon), kijk je naar de volgende bedragen:

 • (basis)loon: het loon dat je in de arbeidsovereenkomst bent overeengekomen

 • vergoedingen voor meer- en/of overwerk

 • toeslagen, bijvoorbeeld voor prestatie, ploegendiensten of onregelmatige werktijden

 • vaste (wekelijkse of maandelijkse) beloningen voor de omzet die je medewerker maakt

 • fooien: beloningen van derden die voortvloeien uit het werk.

Het totaal van alle bedragen mag niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon waarop je medewerkers recht hebben.

Er zijn ook inkomsten die niet meetellen voor het minimumloon, namelijk:

 • vakantiegeld

 • winstuitkeringen

 • speciale uitkeringen, zoals een uitkering die een medewerker af en toe krijgt voor omzet die hij heeft behaald

 • uitkeringen waaraan je als werkgever bijdraagt, zoals pensioen en spaarregelingen

 • vergoedingen voor kosten die je medewerker voor zijn werk moet maken

 • eindejaarsuitkeringen.

Je medewerkers krijgen deze inkomsten dus boven op het minimumloon.

5. wat gebeurt er als je te weinig loon betaalt?

Kom je erachter dat je een medewerker minder dan het minimumloon hebt betaald, dan betaal je hem natuurlijk zo snel mogelijk het achterstallige loon uit.

Komt je medewerker er zelf achter dat hij onvoldoende loon heeft gekregen, dan heb je vier weken om het achterstallige loon alsnog uit te betalen. Werknemers hebben vanaf de dag waarop ze recht hadden op loon of vakantiegeld dat niet is uitbetaald nog vijf jaar de tijd om dat bij hun werkgever op te eisen. Lukt dat niet, dan kunnen ze naar de kantonrechter stappen of een klacht indienen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie

Daarnaast controleert de Nederlandse Arbeidsinspectie bedrijven op de naleving van de wetgeving over het minimumloon. De inspecteur kan in principe de betalingen aan alle medewerkers controleren, maar meestal doet hij er maar een aantal daarvan. Constateert hij daarbij geen overtredingen, dan stopt het onderzoek op dat moment. Als de inspecteur wél onderbetaling constateert, dan geeft hij de werkgever een waarschuwing (bij onderbetaling tot 5%) of maakt hij een boeterapport op (bij onderbetaling vanaf 5%) en kan hij een boete opleggen. De boete per onderbetaalde werknemer bedraagt minimaal € 500 en maximaal € 10.000. 

6. hoe kun je besparen op loonkosten?

Er zijn verschillende subsidies en tegemoetkomingen waarop je als werkgever aanspraak kunt maken om je loonkosten te verlagen. Bijvoorbeeld als je iemand aanneemt die ouder is dan 56 jaar of die onder de doelgroep banenafspraak valt. Voorbeelden van zulke voorzieningen zijn het loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostensubsidie. Voor je medewerkers van 18 tot en met 20 jaar kun je met het jeugd-LIV een jaarlijkse tegemoetkoming krijgen. 

Kijk op Ondernemersplein.nl voor een overzicht van alle regelingen.

7. wat betekent de introductie van het minimumuurloon in 2024?

Op dit moment heeft iedereen die fulltime werkt elke maand recht op hetzelfde minimumloon. Maar omdat niet iedere fulltime werkweek even lang duurt, kan het minimumloon per uur verschillen. Een medewerker die 40 uur per week werkt, heeft een lager minimumuurloon dan iemand die 36 uur per week werkt. Dit gaat veranderen. Per 1 januari 2024 wordt het minimumuurloon geïntroduceerd: dit is voor iedereen hetzelfde, ongeacht de lengte van de werkweek. Door de nieuwe wet gaan werknemers die een 38-urig contract hebben er ongeveer 5% op vooruit. Wie 40 uur per week werkt, krijgt 10% meer loon.

waar vind je meer informatie over het minimumloon? 

Op Rijksoverheid.nl vind je meer informatie over het minimumloon. In de Werkpocket staat meer informatie over loon & belastingen en de laatste stand van zaken op het gebied van wetten en regels rond arbeidszaken.