Op 1 juli 2018 wijzigt de hoogte van het minimumloon weer. Maar weet u eigenlijk wel voor wie het minimumloon precies geldt? En voor wie niet? En welke inkomsten meetellen voor de bepaling of iemand er recht op heeft? En wat gaat er in de toekomst nog gebeuren met het minimumjeugdloon? We hebben voor u de 5 belangrijkste vragen en antwoorden over het minimumloon op een rijtje gezet. 

Voor alle duidelijkheid: het minimumloon is een minimumsalaris dat werkgevers in Nederland aan hun werknemers moeten betalen. Dat staat in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML).

op deze pagina

voor wie geldt het minimumloon?

Het minimumloon geldt voor mensen die werken op basis van een vaste of tijdelijke arbeidsovereenkomst, maar ook voor vakantiekrachten, uitzendkrachten, oproepkrachten, payrollmedewerkers, thuiswerkers, flexibele arbeidskrachten en werknemers met tewerkstellingsvergunning

ook stukloon en meerwerk

U bent per 1 januari 2018 ook verplicht het wettelijk minimumloon betalen voor stukloon en meerwerk.

 • stukloon: werknemers moeten ieder gewerkt uur minstens het minimumloon ontvangen voor elk opgeleverd stuk
 • meerwerk: als werknemers extra uren werken, moeten zij gemiddeld minstens het minimumloon verdienen voor dat meerwerk.

minimumloon ook voor opdrachtnemers

Per 1 januari 2018 is daar nog een groep bijgekomen: de opdrachtnemers. Opdrachtnemers zijn mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben maar werken met een overeenkomst van opdracht (ovo) of een andere overeenkomst tegen beloning. Voorbeelden van mensen die werken met een ovo zijn: postbezorgers of pakketbezorgers, advocaten, notarissen, deurwaarders, accountants, incassomedewerkers, architecten, makelaars, dierenartsen en
veilinghouders. 

Dit geldt niet als iemand als zelfstandig ondernemer werkt en de Belastingdienst de persoon ook als ondernemer ziet.

aannemers en onderaannemers

Werkt u als opdrachtgever samen met aannemers of onderaannemers? Dan bent u op grond van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) ook aansprakelijk als de aannemer verzuimt het cao-loon of het minimumloon te betalen aan zijn werknemers. 

voor wie geldt het minimumloon niet?

Het minimumloon geldt niet voor werknemers die in het buitenland werken en wonen en daardoor voornamelijk met een ander (lager) prijspeil worden geconfronteerd, ook al hebben zij nog een woning in Nederland. Medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben gesloten met de overheid (rijk, provincie, gemeente, waterschap) hebben wel recht op een minimumloon, maar niet op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML).
Het minimumloon geldt ook niet voor stagiaires. Voor hen is een stagevergoeding voldoende. Bij een stage ligt de nadruk op het leren. Maar de stagiair mag niet een gewone werknemer vervangen. Is het doel van de stage niet leren maar werken? Dan doet de stagiair werk volgens een gewone arbeidsovereenkomst en heeft dus recht op het wettelijk minimumloon. De Inspectie SZW controleert of een stagiair gewoon werk of stagewerk doet. 

opbouw van het minimumloon

Om te bepalen of de werknemer minimaal het minimumloon krijgt, kijkt men naar de volgende inkomsten:

 • (basis)loon: het loon dat u in de arbeidsovereenkomst bent overeengekomen
 • vergoedingen voor overwerk
 • toeslagen, bijvoorbeeld voor prestatie, ploegendiensten of onregelmatige werktijden
 • vaste (wekelijkse of maandelijkse) beloningen voor de omzet die de werknemer maakt
 • fooien: beloningen van derden die voortvloeien uit het werk.

Let op: Het totaal van alle bedragen mag niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon waarop de werknemer recht heeft.

Er zijn ook inkomsten die niet meetellen voor het minimumloon, namelijk:

 • vakantiegeld
 • winstuitkeringen
 • speciale uitkeringen, zoals een uitkering die de werknemer af en toe krijgt voor omzet die hij heeft behaald
 • uitkeringen waaraan u bijdraagt, zoals pensioen en spaarregelingen
 • vergoedingen voor kosten die uw werknemer voor het werk moet maken
 • eindejaarsuitkeringen.

De werknemer krijgt deze inkomsten dus boven op het minimumloon.

hoogte van het minimumloon

De hoogte van het minimumloon is afhankelijk van leeftijd, arbeidsduur en aantal arbeidsuren. De bedragen zijn bruto: het exacte netto bedrag dat uw werknemer overhoudt hangt af van zijn persoonlijke situatie. Let op dat u ook vakantiebijslag (8% over het loon) moet betalen. De hoogte van het minimumloon wordt in principe twee keer per jaar - op 1 januari en op 1 juli - door het ministerie van SZW vastgesteld. 

bedragen minimumloon per 1 juli 2018

Per 1 juli 2018 hebben werknemers van 22 jaar en ouder recht op:

 • € 1.594,20 per maand
 • €    367,90 per week
 • €     73, 58 per dag

Wie geen volledige werkweek werkt, heeft recht op een evenredig deel van het minimumloon. Wat een volledige werkweek is, hangt af wat er gebruikelijk is binnen de sector waarin uw bedrijf opereert en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. Meestal is dit 40, 38 of 36 uur.

voorbeeld

Roos is 25 jaar en werkt 24 uur per week in een branche waar een volledige werkweek 36 uur bedraagt. Als ze fulltime zou werken (dus 36 uur) zou ze recht hebben op het bruto minimumloon van € 1.594,20 per maand. Roos heeft dus recht op € 1.594,20 : 36 uur x 24 uur = € 1.062,80 bruto per maand.

collectieve arbeidsovereenkomst

Als er een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) geldt voor uw bedrijf of bedrijfstak, bent u verplicht deze cao te volgen. De afspraken in de cao zijn meestal gunstiger voor de werknemer dan die in de wet; er wordt vaak een hoger loon afgesproken dan het minimumloon. In de cao mag nooit een lager loon staan dan het minimumloon.

tip

Op Rijksoverheid.nl staat een tool waarmee u het bedrag kunt berekenen dat uw werknemers minimaal horen te verdienen per maand, week, dag en uur, voor een fulltime of parttime baan.

het minimumjeugdloon

Jongere werknemers - van 15 tot en met 21 jaar - krijgen een vast percentage van het minimumloon: het minimumjeugdloon. Bekijk hier de bedragen minimumjeugdloon per 1 juli 2018

Voor jongeren die naast hun baan een Wajonguitkering ontvangen, kan het loon in enkele gevallen lager zijn dat het minimumjeugdloon. U moet voor deze loondispensatie toestemming vragen van UWV. Voor leerlingen die via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) werken gelden andere bedragen

de plannen met het minimumjeugdloon

Om te voorkomen dat de leeftijd een rol speelt bij het aannemen van mensen is de leeftijd voor het volwassen minimumloon op 1 juli 2017 verlaagd van 23 naar 22 jaar. Volgend jaar - op 1 juli 2019 - wordt die leeftijd verder verlaagd: naar 21 jaar. Dat wil zeggen dat het minimumjeugdloon gaat gelden voor werknemers van 15 t/m 20 jaar. 

Tegelijkertijd gaat het minimumjeugdloon voor 18- t/m 20-jarigen omhoog. Dit leidt tot hogere loonkosten voor werkgevers. De Rijksoverheid heeft daarom een aantal maatregelen genomen, waaronder het invoeren van een compensatie voor deze verhoging: de tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV)

wat gebeurt er bij onderbetaling?

Betaalt de werkgever een werknemer minder dan het minimumloon, dan overtreedt hij de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Een werknemer heeft vijf jaar de tijd om te eisen dat de werkgever het achterstallige loon en vakantiegeld alsnog betaalt. De onderbetaalde werknemer kan hiervoor naar de kantonrechter stappen of een klacht indienen bij de Inspectie SZW

De Inspectie SZW controleert bedrijven op de naleving van de WML. De inspecteur kan in principe de betalingen aan alle werknemers controleren, maar in de regel beperkt hij zich tot een aantal daarvan. Worden daarbij geen overtredingen geconstateerd, dan zal het onderzoek op dat moment worden beëindigd. Als de inspecteur wél onderbetaling constateert, dan geeft hij daarvoor een waarschuwing (bij onderbetaling tot 5%) of maakt hij een boeterapport op (bij onderbetaling vanaf 5%) waarvoor hij een boete kan opleggen. De boete per onderbetaalde werknemer bedraagt minimaal € 500 en maximaal € 10.000. De werkgever moet bij constatering van onderbetaling door een inspecteur van de Inspectie SZW binnen vier weken het achterstallige loon aan de werknemer(s) betalen, anders kan de werkgever een dwangsom krijgen.

meer weten?

Wilt u altijd op de hoogte zijn van de meest actuele wijzigingen in wet- en regelgeving rondom werk? Vind in de Werkpocket de laatste stand van zaken op het gebied van wetten en regels rond arbeidszaken.