Iedere werknemer in Nederland heeft recht op het minimumloon. Volwassenen vanaf 21 jaar krijgen het volledige minimumloon en jongeren vanaf 15 jaar hebben recht op een deel daarvan. In principe gaan de bedragen ieder half jaar een beetje omhoog. Ook per 1 juli 2020 stijgt het minimumloon weer. Voor wie geldt het minimumloon eigenlijk precies? Welke inkomsten tellen mee voor de bepaling of iemand er recht om heeft? We geven antwoord op deze en andere vragen. 

op deze pagina

1. voor wie geldt het minimumloon?

Het minimumloon is een minimumsalaris dat werkgevers in Nederland aan hun werknemers moeten betalen. Dat staat in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Als werkgever moet je minimaal het minimumloon betalen aan een vaste of tijdelijke arbeidsovereenkomst, maar ook voor vakantiekrachten, uitzendkrachten, oproepkrachten, payrollmedewerkers, thuiswerkers, flexibele arbeidskrachten en werknemers met tewerkstellingsvergunning

Werk je als opdrachtgever samen met aannemers of onderaannemers? Dan ben je op grond van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) ook aansprakelijk als de aannemer verzuimt het cao-loon of het minimumloon te betalen aan zijn werknemers. Je bent ook verplicht het wettelijk minimumloon betalen voor stukloon en meerwerk

Je hoeft geen minimumloon te betalen aan zelfstandig ondernemers, stagiaires en werknemers die in het buitenland werken en wonen. 

2. hoe hoog is het minimumloon?

De hoogte van het minimumloon is afhankelijk van leeftijd, arbeidsduur en aantal arbeidsuren. De bedragen zijn bruto: het exacte netto bedrag dat jouw werknemer overhoudt hangt af van zijn persoonlijke situatie. Let op dat je ook vakantiebijslag (8% over het loon) moet betalen. De hoogte van het minimumloon wordt in principe twee keer per jaar - op 1 januari en op 1 juli - door het ministerie van SZW vastgesteld. 

Per 1 juli 2020 hebben werknemers van 21 jaar en ouder recht op:

 • € 1.680 per maand
 • € 387,70 per week
 • € 77,54 per dag

Werknemers van 15 tot en met 20 jaar hebben recht op een deel van het minimumloon: het minimumjeugdloon. Per 1 juli 2020 hebben zij recht op:

 • 20 jaar € 1.344 per maand
 • 19 jaar € 1.008 per maand
 • 18 jaar € 840 per maand
 • 17 jaar € 663,60 per maand
 • 16 jaar € 579,60 per maand
 • 15 jaar € 504 per maand

Wie geen volledige werkweek werkt, heeft recht op een evenredig deel van het minimumloon. Wat een volledige werkweek is, hangt af wat er gebruikelijk is binnen de sector waarin jouw bedrijf opereert en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. Meestal is dit 40, 38 of 36 uur. 

voorbeeld

Neem bijvoorbeeld Roos: zij is 25 jaar en werkt 24 uur per week in een branche waar een volledige werkweek 36 uur bedraagt. Als ze fulltime zou werken (dus 36 uur) zou ze recht hebben op het bruto minimumloon van € € 1.680 per maand. Roos heeft dus recht op € € 1.680 : 36 uur x 24 uur = € 1.120 bruto per maand.

cao

Als er een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) geldt voor jouw bedrijf of bedrijfstak, ben je verplicht deze cao te volgen. De afspraken in de cao zijn meestal gunstiger voor de werknemer dan die in de wet; er wordt vaak een hoger loon afgesproken dan het minimumloon. In de cao mag namelijk nooit een lager loon staan dan het minimumloon.

3. wat telt mee voor de bepaling van het minimumloon?

Om te bepalen of je jouw werknemer voldoende betaalt (en dus minimaal het minimumloon uitbetaalt), kijk je naar de volgende bedragen:

 • (basis)loon: het loon dat je in de arbeidsovereenkomst bent overeengekomen
 • vergoedingen voor meer- en/of overwerk
 • toeslagen, bijvoorbeeld voor prestatie, ploegendiensten of onregelmatige werktijden
 • vaste (wekelijkse of maandelijkse) beloningen voor de omzet die de werknemer maakt
 • fooien: beloningen van derden die voortvloeien uit het werk.

Het totaal van alle bedragen mag niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon waarop je werknemer recht heeft.

Er zijn ook inkomsten die niet meetellen voor het minimumloon, namelijk:

 • vakantiegeld
 • winstuitkeringen
 • speciale uitkeringen, zoals een uitkering die de werknemer af en toe krijgt voor omzet die hij heeft behaald
 • uitkeringen waaraan je bijdraagt, zoals pensioen en spaarregelingen
 • vergoedingen voor kosten die je werknemer voor het werk moet maken
 • eindejaarsuitkeringen.

De werknemer krijgt deze inkomsten dus boven op het minimumloon.

4. wat gebeurt er als je niet voldoende betaalt?

Kom je erachter dat je jouw werknemer minder dan het minimumloon hebt betaald, dan betaal je hem natuurlijk zo snel mogelijk het achterstallige loon uit.

Komt jouw werknemer er zelf achter dat hij onvoldoende loon heeft gekregen, en eist hij dit bij je op, dan heb je vier weken om het achterstallige loon alsnog uit te betalen. Hij heeft vanaf de dag waarop hij recht had op het loon of vakantiegeld nog vijf jaar de tijd om onbetaald loon bij je op te eisen. Eventueel kan jouw werknemer naar de kantonrechter stappen of een klacht indienen bij de Inspectie SZW. 

Daarnaast controleert de Inspectie SZW bedrijven op de naleving van de WML. De inspecteur kan in principe de betalingen aan alle werknemers controleren, maar in de regel beperkt hij zich tot een aantal daarvan. Constateert hij daarbij geen overtredingen, dan stopt het onderzoek op dat moment. Als de inspecteur wél onderbetaling constateert, dan geeft hij daarvoor een waarschuwing (bij onderbetaling tot 5%) of maakt hij een boeterapport op (bij onderbetaling vanaf 5%) waarvoor hij een boete kan opleggen. De boete per onderbetaalde werknemer bedraagt minimaal € 500 en maximaal € 10.000. 

5. wat is er de afgelopen periode veranderd in het minimumloon?

Om te voorkomen dat de leeftijd een rol speelt bij het aannemen van mensen is de leeftijd voor het volwassen minimumloon op 1 juli 2017 verlaagd van 23 naar 22 jaar. Per 1 juli 2019 is die leeftijd verder verlaagd: naar 21 jaar. Dat wil zeggen dat het minimumjeugdloon voortaan geldt voor werknemers van 15 t/m 20 jaar. 

Tegelijkertijd is het minimumjeugdloon voor 18- t/m 20-jarigen omhoog gegaan. Dit leidt tot hogere loonkosten voor werkgevers. De Rijksoverheid heeft daarom een aantal maatregelen genomen, waaronder het invoeren van een compensatie voor deze verhoging: de tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV)

6. waar vind je meer informatie over het minimumloon? 

Op Rijksoverheid.nl vind je meer informatie over de regels, de plannen en de hoogte van het minimumloon. Hier vind je ook een tool waarmee je het bedrag kunt berekenen dat jouw werknemers minimaal horen te verdienen per maand, week, dag en uur, voor een fulltime of parttime baan. 

Wil je altijd op de hoogte zijn van de meest actuele wijzigingen in wet- en regelgeving rondom werk? In de Werkpocket staat de laatste stand van zaken op het gebied van wetten en regels rond arbeidszaken.