Werknemersverzekeringen verzekeren je medewerkers tegen het verlies van hun inkomen door werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Als werkgever betaal je premies voor de werknemersverzekeringen. Een aparte - maar ook verplichte - verzekering is de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Op deze pagina

welke werknemersverzekeringen zijn er?

Tot de werknemersverzekeringen behoren:

 • de Werkloosheidswet (WW): de WW is bedoeld voor medewerkers die hun baan of minimaal vijf arbeidsuren per week hebben verloren. Zij kunnen dan aanspraak maken op een WW-uitkering

 • de Ziektewet (ZW): de ZW zorgt ervoor dat zieke medewerkers die geen recht op loon hebben toch een inkomen krijgen

 • de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA): de WIA is er voor medewerkers die na twee jaar ziekte hun eigen werk voor een deel of helemaal niet meer kunnen doen.

Een aparte maar ook verplichte verzekering is de Zorgverzekeringswet (Zvw).

premiepercentages werknemersverzekeringen 2023

Als werkgever betaal je per 1 januari 2023 de volgende premies voor de werknemersverzekeringen:

 • Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) laag: 2,64%

 • Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) hoog: 7,64%

 • Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo): 0,68%

 • WAO/WIA-basispremie (Aof) laag: 5,82%

 • WAO/WIA-basispremie (Aof) hoog: 7,11%

 • Whk-premie (Werkhervattingskas): 1,53%

 • gedifferentieerd WGA (gemiddeld): 0,87% 

 • gedifferentieerd ZW (gemiddeld): 0,66%

 • kinderopvangtoeslag: 0,50%

 • Zvw-premie: 6,68%

Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en Zvw voor 2023 is € 66.956 per jaar.

Voor de premies werknemersverzekeringen kun je, als werkgever, recht hebben op een of meerdere fiscale voordelen.

ww-premie AWf

Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 betalen werkgevers een lage WW-premie voor medewerkers met een vast contract (2,64%) en een hoge WW-premie voor medewerkers met een flexibel contract (7,64%). De WW-premie voor een vast contract is altijd 5% lager dan voor een flexmedewerker. Hoe de hoge en lage WW-premie precies werkt, kun je lezen op Rijksoverheid.nl

Op de loonstrook moet staan of je medewerker een vast of flexibel contract heeft. Zo kan UWV controleren of de WW-premie juist is toegepast.

Aof-premie

Uit het Aof-fonds worden de uitkeringen van volledig of langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemers betaald, zoals de IVA-, WAO-, WAZ-, Wazo-, WGA- en Ziektewetuitkeringen. Er geldt een gedifferentieerde Aof-premie: een lagere premie voor kleine werkgevers (5,82%) en een hogere premie voor (middel)grote werkgevers (7,11%). 

gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)

Iedere werkgever betaalt de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk), die de som is van twee premiecomponenten:

 • de gedifferentieerde premie WGA (gemiddeld 0,87% in 2023)

 • de gedifferentieerde premie Ziektewet (gemiddeld 0,66% in 2023)

De hoogte van de precieze Whk-premie die je als werkgever moet betalen, is afhankelijk van het aantal medewerkers dat in de ZW en WGA instroomt. Je krijgt daarvoor een beschikking van de Belastingdienst, maar je kunt de gedifferentieerde premie WGA en ZW ook zelf berekenen via de Premiewijzer van UWV

Je kunt ook eigenrisicodrager worden voor de WGA (voor vaste en flexibele dienstverbanden) en/of de Ziektewet voor flexibele dienstverbanden. Ben je voor een onderdeel eigenrisicodrager, dan betaal je daarvoor 0% premie.

Voor de bepaling van de Whk-premie is de totale loonsom die je als werkgever betaalt van belang. Voor de premie in 2023 gaat het om de gemiddelde loonsom van € 36.200. Afhankelijk hiervan en van het aantal werknemers dat je in dienst hebt, wordt bepaald of je een kleine, middelgrote of grote werkgever bent en welke premie je moet betalen. 

In de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023 (pdf) vind je meer informatie.

zelf risico dragen of verzekeren?

Als werkgever kun je ervoor kiezen het financiële risico van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (WGA) of de Ziektewet zelf te dragen en je hiervoor bij een private verzekeraar te verzekeren. Je hoeft dan geen gedifferentieerde Werkhervattingskas (Whk) te betalen. 

Als eigenrisicodrager voor de WGA ben je tien jaar lang verantwoordelijk voor de WGA-uitkeringslasten en de re-integratie van je arbeidsongeschikte medewerkers en flexwerkers. De kosten van re-integratie (scholing, re-integratiebedrijf) komen dus ook voor jouw rekening.

Word je eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan betaal je de Ziektewetuitkering. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de re-integratie tijdens de eerste twee jaar van ziekte.

kinderopvangtoeslag

De Wet kinderopvang regelt dat ouders, werkgevers en de overheid de kosten van kinderopvang samen dragen. Door de Wet kinderopvang is het niet meer nodig financiële afspraken over kinderopvang vast te leggen in de arbeidsvoorwaarden. Ouders kunnen een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang krijgen: de kinderopvangtoeslag. 

Werkgevers betalen voor hun bijdrage aan de kinderopvang een opslag op de premie sectorfonds over het totale loon van alle werknemers. Het maakt hierbij niet uit of werknemers kinderen hebben of niet. In 2023 gaat het om een opslag van 0,50% van het premieloon. De overheid verstrekt de werkgeversbijdrage vervolgens via de Belastingdienst aan ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag.