Investeren in opleiden van werknemers kost geld. Er zijn verschillende regelingen waarmee werkgevers een tegemoetkoming kunnen krijgen in de kosten.

Op deze pagina

o&o-fonds: scholingsfonds van de brancheorganisatie

De meeste brancheorganisaties hebben hun eigen Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds), ook wel Scholingsfonds of Sectorfonds genoemd. Werkgevers die hun personeel willen opleiden, kunnen hier terecht voor scholingsprojecten, cursussen of een loopbaanadviseur. Alle O&O-fondsen hebben loopbaanadviseurs in dienst die kunnen helpen bij scholings- en opleidingstrajecten voor werknemers. Gaat het om een erkende opleiding, dan hoeft de werkgever vaak niet (alles) zelf te betalen. De opleiding wordt dan betaald met scholingsgelden uit het opleidingsfonds van de brancheorganisatie. Natuurlijk moet ieder aangesloten bedrijf wel een jaarlijkse bijdrage storten. Vaak is dat een inhouding op het brutoloon van de werknemer plus een eigen bijdrage van de werkgever. De afspraken hierover worden gemaakt in de cao.

De mogelijkheden verschillen per branche. Het is daarom aan te raden contact op te nemen met het eigen O&O-fonds. Op Ooverzicht.nl staat een overzicht van erkende O&O-fondsen.

subsidieregeling praktijkleren

De subsidieregeling praktijkleren moet werkgevers stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die de werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Werkgevers kunnen voor de volgende werknemers subsidie aanvragen:

  • vmbo-leerlingen die een leerwerktraject volgen

  • deelnemers aan een mbo-beroepsbegeleidende leerweg (bbl)

  • studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), bestaande uit een combinatie van leren en werken

  • promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)

  • leerlingen uit het laatste schooljaar van het voortgezet speciaal onderwijs (vso)

  • leerlingen in het laatste schooljaar van het praktijkonderwijs (pro)

  • vmbo-leerlingen die een entree-opleiding volgen

Werkgevers die in aanmerking willen komen voor subsidie, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze kunnen verschillen per onderwijscategorie. Eenmaal per jaar, in september, kunnen zij een aanvraag doen. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat meer informatie over de regeling.  

subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een tijdelijke subsidie in het leven geroepen om werkende vijfenveertigplussers te stimuleren regie op de eigen loopbaan te nemen.

Het Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers bestaat uit twee onderdelen:

  • een ontwikkeladvies voor werkende vijfenveertigplussers

  • een training ontwikkeladvies voor leidinggevenden

Loopbaanadviseurs kunnen werkende vijfenveertigplussers een ontwikkeladvies geven en daarvoor een subsidiebedrag van € 600 aanvragen. Het advies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer. Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen.

Leidinggevenden die willen leren hoe zij een rol kunnen spelen in de begeleiding en ontwikkeling van hun werknemers, kunnen binnen de subsidieregeling een training ontwikkeladvies volgen. Deze training staat geheel los van het ontwikkeltraject en de loopbaanadviseur moet hiervoor apart subsidie aanvragen. Men kan kiezen uit een training aan een individuele leidinggevende, of een groepstraining voor minimaal drie en maximaal tien leidinggevenden.

De regeling Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers loopt nog tot 10 januari 2020. Op hoewerktnederland.nl staat meer informatie.

Let op: het Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers is per 1 januari 2019 beschikbaar voor alle 45-plussers die gemiddeld minimaal twaalf uur per week werkzaam zijn. Voorheen konden alleen mensen in specifieke beroepen zoals ambulancemedewerkers, schoonmakers en leerkrachten gebruikmaken van de subsidie.