Investeren in opleiden van medewerkers kost geld. Er zijn verschillende regelingen waardoor je, als werkgever, een tegemoetkoming kunt krijgen in de kosten.

Op deze pagina

belastingaftrek voor werknemers

Als je medewerkers hun studiekosten zelf betalen, kunnen zij onder voorwaarden een deel van de kosten aftrekken van de inkomstenbelasting. Het gaat dan om bijvoorbeeld lesgeld en de kosten van studieboeken.

In de Subsidiewijzer kun je zoeken naar de regelingen die voor jouw bedrijf gelden. Op Uitvoeringvanbeleidszw.nl vind je meer informatie over subsidies van het ministerie van SZW.

o&o-fonds: scholingsfonds van de brancheorganisatie

De meeste brancheorganisaties hebben hun eigen Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds), ook wel Scholingsfonds of Sectorfonds genoemd. Wil een medewerker een erkende opleiding volgen, dan hoef je als werkgever vaak niet (alles) zelf te betalen. De opleiding wordt dan betaald met scholingsgelden uit het opleidingsfonds van de brancheorganisatie. Natuurlijk moet ieder aangesloten bedrijf wel een jaarlijkse bijdrage storten. Vaak is dat een inhouding op het brutoloon van de medewerker plus een eigen bijdrage van de werkgever. De afspraken hierover worden gemaakt in de cao.

De mogelijkheden verschillen per branche. Het is daarom aan te raden contact op te nemen met het eigen O&O-fonds. Op Ooverzicht.nl staat een overzicht van erkende O&O-fondsen.

SLIM-regeling

Op basis van de Stimuleringsregeling voor Leren en ontwikkelen In Mkb-ondernemingen (SLIM) kunnen mkb-ers subsidie aanvragen voor verschillende activiteiten die met leren en ontwikkelen te maken hebben.  

De subsidie staat open voor drie doelgroepen:

 • individuele mkb-ondernemingen
 • samenwerkingsverbanden in het mkb
 • grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

De SLIM-subsidie kan aangevraagd worden voor de uitvoering van vier initiatieven:

 • de doorlichting van de onderneming, met als resultaat een opleidings- of ontwikkelplan

 • loopbaan- of ontwikkeladvies

 • de ontwikkeling en/of invoering van een methode die de leercultuur stimuleert

 • het bieden van praktijkleerplaatsen voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg.

Het totaal van de kosten moet minimaal € 5.000 zijn. Van de totale kosten bedraagt de subsidie voor ondernemers met meer dan 50 medewerkers 60%. Voor ondernemers met minder dan 50 medewerkers bedraagt de subsidie 80% van de kosten. De subsidie is maximaal € 24.999. 

Voor het creëren van een praktijkleerplaats geldt een vaste vergoeding van maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijkleerplaats. 

Voor opleidingskosten is geen subsidie mogelijk. 

In 2021 kunnen werkgevers op twee momenten een aanvraag voor de SLIM-regeling indienen:

 • van 2 tot en met 31 maart
 • van 1 tot en met 30 september.

Lees er meer over op SlimWerkgeven.nl.

subsidieregeling praktijkleren

De subsidieregeling praktijkleren moet werkgevers stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie biedt een tegemoetkoming van maximaal € 2.700 voor de kosten die de werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Werkgevers kunnen voor de volgende medewerkers subsidie aanvragen:

 • vmbo-leerlingen die een leerwerktraject volgen

 • deelnemers aan een mbo-beroepsbegeleidende leerweg (bbl)

 • studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), bestaande uit een combinatie van leren en werken

 • promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)

 • leerlingen uit het laatste schooljaar van het voortgezet speciaal onderwijs (vso)

 • leerlingen in het laatste schooljaar van het praktijkonderwijs (pro)

 • vmbo-leerlingen die een entree-opleiding volgen

Er geldt een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie. Deze kunnen verschillen per onderwijscategorie. Werkgevers kunnen gedurende vooraf bepaalde periodes bij de RVO een aanvraag indienen. De volgende aanvraagperiode start op 2 juni 2021.

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat meer informatie over de regeling.  

NL leert door

De regeling NL leert door is onderdeel van het steunpakket voor de economie in verband met de coronacrisis.

Werkenden en werkzoekenden, waaronder flexwerkers en zzp’ers, kunnen vanaf 1 december 2020 een ontwikkeladvies volgen bij een loopbaanadviseur om zicht te krijgen op hun arbeidsmarktkansen. Ook kan iedereen vanaf 1 december 2020 gratis online scholing volgen. Op Hoewerktnederland.nl staat meer informatie over de voorwaarden van de subsidieregeling.

subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid en eerder stoppen met werken. Die afspraken zijn onder meer uitgewerkt in de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (DIEU). Op grond van de DIEU-regeling is tussen juni 2021 en december 2025 voor sectoren 960 miljoen beschikbaar om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en eerder uittreden via een RVU-vrijgesteld bedrag te faciliteren. De regeling is nog niet definitief en wordt het komende jaar  verder uitgewerkt.