Investeren in opleiden van werknemers kost geld. Er zijn verschillende regelingen waarmee werkgevers een tegemoetkoming kunnen krijgen in de kosten.

Op deze pagina

o&o-fonds: scholingsfonds van de brancheorganisatie

De meeste brancheorganisaties hebben hun eigen Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds), ook wel Scholingsfonds of Sectorfonds genoemd. Werkgevers die hun personeel willen opleiden, kunnen hier terecht voor scholingsprojecten, cursussen of een loopbaanadviseur. Alle O&O-fondsen hebben loopbaanadviseurs in dienst die kunnen helpen bij scholings- en opleidingstrajecten voor werknemers. Gaat het om een erkende opleiding, dan hoeft de werkgever vaak niet (alles) zelf te betalen. De opleiding wordt dan betaald met scholingsgelden uit het opleidingsfonds van de brancheorganisatie. Natuurlijk moet ieder aangesloten bedrijf wel een jaarlijkse bijdrage storten. Vaak is dat een inhouding op het brutoloon van de werknemer plus een eigen bijdrage van de werkgever. De afspraken hierover worden gemaakt in de cao.

De mogelijkheden verschillen per branche. Het is daarom aan te raden contact op te nemen met het eigen O&O-fonds. Op Ooverzicht.nl staat een overzicht van erkende O&O-fondsen.

SLIM-regeling

Op basis van de Stimuleringsregeling voor Leren en ontwikkelen In Mkb-ondernemingen (SLIM) kunnen mkb-ers subsidie aanvragen voor verschillende activiteiten die met leren en ontwikkelen te maken hebben.  

De subsidie staat open voor drie doelgroepen:

 • individuele mkb-ondernemingen
 • samenwerkingsverbanden in het mkb
 • grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

De SLIM-subsidie kan aangevraagd worden voor de uitvoering van vier initiatieven:

 • de doorlichting van de onderneming, met als resultaat een opleidings- of ontwikkelplan

 • loopbaan- of ontwikkeladvies

 • de ontwikkeling en/of invoering van een methode die de leercultuur stimuleert

 • het bieden van praktijkleerplaatsen voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg.

Het totaal van de kosten moet minimaal € 5.000 zijn. Van de totale kosten bedraagt de subsidie voor ondernemers met meer dan 50 werknemers 60%. Voor ondernemers met minder dan 50 werknemers bedraagt de subsidie 80% van de kosten. De subsidie is maximaal € 24.999. 

Voor het creëren van een praktijkleerplaats geldt een vaste vergoeding van maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijkleerplaats. 

Voor opleidingskosten is geen subsidie mogelijk. 

De subsidie is in 2020 gedurende twee tijdvakken aan te vragen:

 • 2 maart 12 uur t/m 31 maart 17 uur

 • 1 september 9 uur t/m 30 september 17 uur 

Voor meer informatie over de aanvraagcriteria, de aan te leveren gegevens en het type kosten waarvoor subsidie mogelijk is kan men terecht op www.slimwerkgeven.nl.

subsidieregeling praktijkleren

De subsidieregeling praktijkleren moet werkgevers stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie biedt een tegemoetkoming van maximaal € 2.700 voor de kosten die de werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Werkgevers kunnen voor de volgende werknemers subsidie aanvragen:

 • vmbo-leerlingen die een leerwerktraject volgen

 • deelnemers aan een mbo-beroepsbegeleidende leerweg (bbl)

 • studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), bestaande uit een combinatie van leren en werken

 • promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)

 • leerlingen uit het laatste schooljaar van het voortgezet speciaal onderwijs (vso)

 • leerlingen in het laatste schooljaar van het praktijkonderwijs (pro)

 • vmbo-leerlingen die een entree-opleiding volgen

Er geldt een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie. Deze kunnen verschillen per onderwijscategorie. Werkgevers kunnen vanaf 1 juli tot en met 16 september 2020 bij RVO een aanvraag indienen voor studiejaar 2019 - 2020. In juni 2020 was er ook een mogelijkheid om een voorschot aan te vragen.

extra subsidie bbl-leerplek sectoren landbouw, horeca en recreatie

In de studiejaren 2019/2020 - 2021/2022 wordt de subsidieregeling uitgebreid met een extra compartiment. Erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen als zij een bbl-leerplek aanbieden. 

NL leert door

De regeling NL leert door is onderdeel van het steunpakket voor de economie in verband met de coronacrisis. Werkenden en werkzoekenden, waaronder flexwerkers en zzp’ers, konden vanaf 1 augustus een kortdurend traject aanvragen bij een loopbaanadviseur om zicht te krijgen op hun arbeidsmarktkansen. Op 1 september was het maximum aantal inschrijvingen echter al bereikt. Daarom kan er in 2020 geen kosteloos ontwikkeladvies meer worden aangevraagd bij een loopbaanadviseur. In 2021 komt er weer extra budget voor ontwikkeladviezen in 2021 beschikbaar. Hier staat meer informatie over de voorwaarden van de subsidieregeling.