De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) heeft tot doel schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Op grond van de wet zijn zzp’ers en opdrachtgevers samen verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen van de arbeidsrelatie die zij met elkaar hebben. De Wet DBA is op 1 mei 2016 in werking getreden, maar de praktische uitvoering stuit op problemen. De Wet DBA moet op termijn vervangen worden door nieuwe wet- en regelgeving. 

Op deze pagina

Wet DBA

Totdat de nieuwe regelgeving is ingevoerd, blijft de Wet DBA van kracht. De kern van deze wet is dat zowel opdrachtgevers als zzp’ers verantwoordelijk zijn voor de relatie die zij met elkaar aangaan. Samen moeten zij bepalen of sprake is van loondienst. Als er onduidelijkheid is over de relatie tussen de opdrachtgever en de zzp'er, kunnen zij samenwerken volgens een modelovereenkomst. Wordt er gewerkt volgens de afspraken in de modelovereenkomst, dan is de zzp'er niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA) en hoeft de opdrachtgever hoeft geen loonheffingen in te houden en af te dragen. 

De fiscus heeft een aantal modelovereenkomsten ontwikkeld waarin staat beschreven hoe de werkrelatie eruit moet zien, zodat er geen dienstbetrekking tussen de zzp'er en de opdrachtgever ontstaat. 

Het is niet verplicht om gebruik te maken van een modelovereenkomst. De opdrachtgever moet dan zelf bepalen of hij wel of geen loonheffingen moet inhouden en afdragen. 

Voorbeeld- en modelovereenkomsten en meer informatie over de Wet DBA, zijn te vinden op Belastingdienst.nl

nieuwe wetgeving: webmodule

De Wet DBA moet in de toekomst  vervangen worden door nieuwe wet- en regelgeving. De bedoeling is dat er meer zekerheid komt voor opdrachtgevers en zzp’ers bij het beoordelen van arbeidsrelaties. Voor hen is er een webmodule met een vragenlijst ontwikkeld waar verschillende uitkomsten uit kunnen komen: de indicatie dat er sprake is van een (fictief) dienstverband of een indicatie dat er buiten een dienstverband gewerkt mag worden (door een zelfstandige). Ook kunnen gevallen te complex zijn, dan is er geen indicatie mogelijk. De webmodule heeft in 2021 getest en geëvalueerd. Hieruit blijkt dat de module bij zeven van de tien van de gevallen duidelijkheid biedt over de aard van het dienstverband. De webmodule blijft voorlopig als voorlichtingsinstrument bestaan, maar het is nog onduidelijk hoe het nu verder gaat. De WBA is te vinden via de website van het Ondernemersplein.

Meer informatie over de nieuwe wetgeving staat op Rijksoverheid.nl.

handhaving opnieuw uitgesteld

Tot de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving handhaaft de fiscus de naleving van de Wet DBA bij opdrachtgevers beperkt. De Belastingdienst kan alleen handhaven (correcties aanbrengen en/of boetes opleggen) als er sprake is van kwaadwillendheid of als aanwijzingen niet binnen een redelijke termijn zijn opgevolgd. Meer informatie staat op Belastingdienst.nl