Steeds meer organisaties beseffen dat de gezondheid van hun medewerkers een cruciale rol speelt bij duurzame inzetbaarheid van werknemers. Goede, veilige arbeidsomstandigheden zijn van groot belang voor continuïteit in het bedrijf en het voorkomen van uitval. Dat is een zaak van werkgever en werknemer samen. Wordt een medewerker toch ziek of arbeidsongeschikt, dan is een doeltreffend verzuimbeleid een belangrijke stap richting succesvolle re-integratie.

Een werknemer die ziek is, moet zich op de eerste ziektedag ziek melden bij zijn werkgever. Ook moet hij zich houden aan bepaalde regels: het verzuimprotocol. De werkgever op zijn beurt doet een ziekmelding bij de arbodienst of bedrijfsarts. Blijft de werknemer langer arbeidsongeschikt, dan geeft de werkgever, de arbodienst of de bedrijfsarts de melding ook door aan UWV. Kan de werknemer weer aan het werk, dan kan de werkgever hem weer beter melden. De wet verplicht werkgevers om hun arbeidsongeschikte werknemers gedurende maximaal twee jaar (104 weken) ten minste 70% van het laatstverdiende loon door te betalen.

 

Agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en werkdruk zijn vormen van wat de Arbowet psychosociale arbeidsbelasting noemt. Werknemers die hiermee te maken hebben, kunnen ernstige lichamelijke en psychische klachten krijgen. Werkgevers zijn verplicht om alle aspecten van psychosociale belasting op het werk tegen te gaan. Maar ook werknemers dragen verantwoordelijkheid voor een goede werksfeer.

Werkgevers krijgen steeds meer te maken met ouder (wordend) personeel. Leeftijdsbewust personeelsbeleid inclusief employabilitybeleid (beleid gericht op het op peil houden van kennis en vaardigheden) voorkomt dat werknemers voortijdig ophouden met werken of (gedeeltelijk) uitvallen vanwege gebrek aan motivatie of medische problemen. De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om de positie van ouderen op de arbeidsmarkt te verbeteren en hen te stimuleren langer door te werken.

De behoefte aan medewerkers met een hoger opleidingsniveau groeit. Voor steeds meer functies worden hogere opleidingseisen gesteld. In bepaalde sectoren wordt het lastiger om goed gekwalificeerd personeel te vinden. Bedrijven en organisaties proberen hierop in te spelen door te investeren in opleiding en training. Medewerkers kunnen op die manier beter aansluiten bij veranderende werkzaamheden of doorstromen naar andere functies. Maar ook hun eigen ambities (beter) waarmaken. De overheid stimuleert het opleiden van medewerkers met diverse maatregelen.