Werknemers in Nederland moeten veilig kunnen werken en door hun werk geen schadelijke gevolgen voor hun gezondheid ondervinden. Volgens de Arbowet moeten de werkgever en de werknemer samen zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. De meest recente wetswijziging focust nadrukkelijk op het (beter en sneller) voorkomen van ziekteverzuim: preventie dus.

Op deze pagina

goed werkgeverschap én goed werknemerschap

Voor een veilige en gezonde werkomgeving zorgen werkgever en werknemer dus in beginsel samen. In grote lijnen komt het erop neer dat goede werkgevers:

  • de duurzame inzetbaarheid van werknemers stimuleren

  • onbalans tussen werk en privé voorkomen

  • hun werknemers uitdagend werk en ontwikkeling bieden

En in de praktijk wordt onder goed werknemerschap ook verstaan dat de werknemer:

  • zelf op zijn gezondheid let en verzuim probeert te voorkomen

  • de veiligheidsregels binnen het bedrijf naleeft

  • meewerkt aan de, door de werkgever geboden, voorlichting en instructie

verzuimbeleid en re-integratie

Wordt een werknemer toch ziek of arbeidsongeschikt, dan kan de werkgever via een effectief verzuimbeleid en aandacht voor re-integratie proberen het verzuim zo kort mogelijk te houden. In ieder geval is hij verplicht tot het doorbetalen van het loon van de arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar.