Tijdens de eerste twee jaar van ziekte of arbeidsongeschiktheid mag de werkgever een arbeidsovereenkomst in principe niet opzeggen en moet hij ten minste 70% van het laatstverdiende loon blijven doorbetalen. In veel gevallen zijn in cao’s aanvullende afspraken gemaakt. Na twee jaar kan de werkgever een ontslagvergunning bij UWV aanvragen.

Op deze pagina

ontslag binnen twee jaar

De werkgever kan zijn arbeidsongeschikte werknemer in onderstaande gevallen binnen de eerste twee jaar van de ziekte ontslaan:

ziek na ontslagvergunning

De werknemer is pas ziek geworden nadat zijn werkgever een verzoek om ontslag aan UWV heeft gedaan. De ziekte is dan niet de aanleiding van het ontslag.

geen medewerking aan re-integratie

Is de werkgever van mening dat zijn werknemer niet meewerkt aan zijn werkhervatting of passende arbeid weigert, dan mag hij het loon van de werknemer inhouden. Als uiterste middel kan de werkgever de werknemer zelfs ontslaan. De ontslagaanvraag moet dan bij de kantonrechter ingediend worden (zie ontslag om persoonlijke redenen).

bepaling in cao

In de cao kan een bepaling staan waardoor de werknemer wel binnen twee jaar kan worden ontslagen.

regelmatig ziek

Als een werknemer gedurende langere tijd regelmatig ziek thuis is, kan zijn werkgever ontslag bij de kantonrechter aanvragen. Bijvoorbeeld omdat het werk van collega’s of het productieproces onder druk komen te staan. De kantonrechter kijkt dan naar:

  • de gevolgen van het ziekteverzuim voor de organisatie
  • de kans dat de werknemer binnen een half jaar niet meer regelmatig ziek zal zijn
  • de aanwezige mogelijkheden om de arbeidsomstandigheden te verbeteren
  • de mogelijkheden voor ander passend werk binnen de organisatie

disfunctioneren

Is de zieke werknemer niet geschikt voor zijn functie, en wil de werkgever hem wegens onvoldoende functioneren ontslaan, dan moet hij dat bij de kantonrechter aannemelijk maken. Het disfunctioneren mag ook niet het gevolg zijn van:

  • een ziekte of een beperking van de werknemer
  • de arbeidsomstandigheden in de organisatie
  • scholing van de werknemer

De werkgever moet zijn ontslagaanvraag voldoende motiveren. Ook moet hij bewijzen dat hij de werknemer voldoende kans heeft gegeven om zijn functioneren te verbeteren en dat er geen ander passend werk voor de werknemer beschikbaar is.

overige situaties

Tijdens de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid kan de arbeidsovereenkomst ook eindigen:

ontslag na twee jaar

Na twee jaar arbeidsongeschiktheid van de werknemer geldt er geen verbod meer voor de werkgever om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen. In dat geval kan hij proberen de overeenkomst met de werknemer te beëindigen met wederzijds goedvinden of – als dat niet aan de orde is – aan UWV toestemming vragen om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen. Uit de aanvraag voor een ontslagvergunning bij UWV moet dan het volgende blijken:

  • het is niet waarschijnlijk dat de werknemer binnen 26 weken weer aan het werk kan
  • re-integratie van de werknemer in het bedrijf is binnen 26 weken niet mogelijk via aangepaste/meer passende arbeid (ook niet via scholing)
  • de werknemer is langer dan 2 jaar ziek en de werkgever heeft geen loondoorbetalingsverplichting meer

ontslagvergunning aanvragen

De ontslagvergunning vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid kan de werkgever schriftelijk aanvragen via het aanvraagformulier op de website van UWV.

Aan deze procedure zijn geen kosten verbonden. De standaardprocedure duurt ongeveer vier tot acht weken. Als de werkgever de ontslagaanvraag goed onderbouwt, versnelt dat de procedure.
UWV kan altijd, afhankelijk van het concrete geval, om aanvullende informatie vragen voordat de ontslagaanvraag in behandeling wordt genomen. Ook kan het zijn dat bepaalde informatie of bepaalde documenten in een concreet geval niet noodzakelijk zijn om een ontslagaanvraag te kunnen behandelen.

Nadat UWV de ontslagaanvraag heeft ontvangen, krijgt de werknemer daarvan een afschrift. Hij heeft twee weken de tijd om bezwaar te maken.

verlening of weigering van de ontslagvergunning

Pas op het moment dat de werkgever de vergunning krijgt, kan hij de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk opzeggen. Hij moet dan nog wel de opzegtermijn in acht nemen. De werkgever mag de periode die de ontslagprocedure in beslag heeft genomen, aftrekken van de voor hem geldende opzegtermijn, met dien verstande dat er minimaal een maand opzegtermijn resteert. De ontslagprocedure begint op de dag van ontvangst van de complete ontslagaanvraag en eindigt op de datum van de beslissing.

Wordt het ontslagverzoek niet gehonoreerd, dan blijft de werknemer gewoon in dienst. De werkgever kan dan overwegen bij de kantonrechter een ontbindingsverzoek in te dienen.

Zowel de werkgever als de werknemer kunnen in hoger beroep gaan na de beslissing van UWV of de kantonrechter. Er is hoger beroep mogelijk tot aan cassatie toe.