Bedrijfseconomische redenen hebben te maken met een verandering in de (financiële) situatie of omstandigheden van je bedrijf, bijvoorbeeld door een teruglopende omzet of een reorganisatie. Als je hierdoor medewerkers moet ontslaan, heet dat ontslag om bedrijfseconomische redenen. Je moet dan een ontslagvergunning bij UWV aanvragen. 

Op deze pagina

bedrijfseconomische redenen

Als de (financiële) omstandigheden in een bedrijf de werkgever reden geven om medewerkers te moeten ontslaan, noemen we dit ontslag om bedrijfseconomische redenen. Voorbeelden van bedrijfseconomische redenen zijn:

 • slechte of slechter wordende financiële situatie van het bedrijf

 • (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging

 • structurele werkvermindering of omzetvermindering binnen een bedrijf

 • bedrijfsverhuizing

 • bedrijfsorganisatorische redenen (bijvoorbeeld reorganisaties)

 • technologische veranderingen, zoals automatisering van werkzaamheden

 • vervallen van een loonkostensubsidie.

Soms zijn er alternatieven voor ontslag mogelijk. Bijvoorbeeld als er tijdelijk minder werk is door een uitzonderlijke situatie zoals een brand, slecht weer of een pandemie. Dan kun je misschien gebruikmaken van de regeling Werktijdverkorting (Wtv) of WW bij onwerkbaar weer.

voorwaarden

Voor ontslag om bedrijfseconomische redenen geldt een aantal voorwaarden:

 • er is geen sprake van een opzegverbod

 • bij ontslag van meerdere medewerkers tegelijkertijd, wordt de ontslagvolgorde bepaald volgens het afspiegelingsbeginsel

 • er is binnen de organisatie geen ander passend werk voor de betreffende medewerker(s)

 • heeft je bedrijf een ondernemingsraad (OR), dan moet je de OR tijdig informeren over je plan om ontslag aan te vragen. 

Als het om twintig of meer medewerkers in dezelfde ontslagronde gaat, is misschien de Wet melding collectief ontslag (WMCO) van toepassing.

ontslagvergunning en opzegtermijn

Je moet een ontslagvergunning voor ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvragen via UWV.nl. Pas op het moment dat je de vergunning krijgt, kun je de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk opzeggen. Je moet dan nog wel de opzegtermijn in acht nemen. De periode die de aanvraag van de ontslagvergunning in beslag heeft genomen mag je van de opzegtermijn aftrekken, mits er minimaal een maand opzegtermijn overblijft. 

Het kan zijn dat de cao bepaalt dat je de ontslagvergunning bij een cao-ontslagcommissie moet aanvragen.

ontslagvergunning via cao-ontslagcommissie

Een cao-ontslagcommissie is een commissie die bij cao is ingesteld en in de plaats komt van UWV bij de toetsing van de ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen. De ontslagcommissie toetst op basis van de door cao-partijen vastgestelde selectiecriteria. Als partijen het niet eens zijn met het oordeel van de ontslagcommissie, dan kunnen ze het oordeel aan de kantonrechter voorleggen.

ontslagvolgorde

Als je om bedrijfseconomische redenen meerdere mensen tegelijkertijd moet ontslaan, moet je rekening houden met de juiste volgorde van het ontslag. Deze volgorde wordt bepaald door het afspiegelingsbeginsel. Dit betekent dat je rekening houdt met de leeftijdsopbouw van je personeelsbestand, zodat deze voor en na de ontslagronde zoveel mogelijk gelijk blijft. Ook kijk je naar de tijd die je medewerkers bij je in dienst zijn (geweest). Per leeftijdsgroep draag je de medewerker met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voor.

Als in de cao andere regels zijn opgenomen over de ontslagvolgorde, gelden die regels. In dat geval toetst een cao-ontslagcommissie het ontslag.

Een uitgebreide toelichting op het afspiegelingsbeginsel staat op de website van UWV. Ook is hier een hulpmiddel voor het berekenen van de ontslagvolgorde te vinden (de afspiegelingstool).

compensatie transitievergoeding

Kleine bedrijven die stoppen door pensionering of overlijden van de werkgever kunnen compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag wegens bedrijfsbeëindiging.

Op UWV.nl staat alle informatie over ontslag en de ontslagprocedure via UWV. Je kunt hier de ontslagregeling, handleidingen, aanvraagformulieren en uitvoeringsregelingen downloaden.