Werkgever en werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst niet zomaar beëindigen. Daaraan zijn regels verbonden. Als geen sprake is van wederzijds goedvinden of instemming van beide partijen, geldt als algemene regel dat voor de opzegging toestemming van UWV of de kantonrechter nodig is. In bepaalde situaties mag de werkgever niet opzeggen en heeft de werknemer extra ontslagbescherming. In dat geval spreekt men van opzegverboden.

Op deze pagina

opzegverboden

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst in de volgende bijzondere gevallen niet opzeggen:

  • in de eerste twee jaar van ziekte en arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Als de werknemer pas na de ontslagaanvraag bij UWV ziek is geworden, kan de werkgever wel opzeggen (als de ontslagvergunning wordt toegekend). Ook als de (zieke) werknemer weigert mee te werken aan zijn re-integratie, kan hij ontslagen worden

  • tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof van de werkneemster en tijdens de periode van zes weken na hervatting van de werkzaamheden aan het einde van het bevallingsverlof

  • omdat de werknemer lid is van de ondernemingsraad (OR), centrale OR, groeps-OR, Europese OR, personeelsvertegenwoordiging, een vaste commissie, de arbocommissie of een andere wijze van betrokken is bij de medezeggenschap (tot twee jaar na het lidmaatschap)

  • omdat de werknemer lid is van een vakbond of omdat hij deelneemt aan activiteiten van die vakbond, tenzij hij dat gedurende werktijd zonder toestemming van de werkgever doet

  • omdat de werknemer lid is van de Eerste Kamer, vertegenwoordigende organen van publiekrechtelijke lichamen die bij rechtstreekse verkiezing worden samengesteld (geldt niet voor Tweede Kamer), commissies van voornoemde organen of organen belast met algemeen bestuur van een waterschap

  • omdat de werknemer gebruikmaakt van het recht op ouderschapsverlof, adoptie- of pleegzorgverlof en kort- en langdurend zorgverlof

  • omdat de werknemer militaire dienstplicht in het land van herkomst moet vervullen

  • omdat de werknemer weigert om op zondag te werken

  • omdat het bedrijf wordt overgenomen

uitzondering op de opzegverboden

De opzegverboden zijn niet van toepassing bij:

ongedaan maken opzegging

Als de werkgever ondanks een opzegverbod de arbeidsovereenkomst toch opzegt, kan de werknemer hier binnen twee maanden bezwaar tegen aantekenen. Het dienstverband loopt dan gewoon door. Weigert de werkgever gedurende deze periode het loon door te betalen, dan kan de werknemer naar de rechter gaan.