Wordt een medewerker ziek, dan is een snelle terugkeer naar het werk in het belang van zowel de medewerker als de werkgever. Hoe sneller iemand weer aan de slag kan, hoe groter de kans dat de medewerker de aansluiting met de arbeidsmarkt niet verliest. Ook voor jou, als werkgever, is een succesvolle re-integratie belangrijk. Niet alleen voor de continuïteit  van je bedrijfsvoering, maar ook om financiële redenen.

Op deze pagina:

verzuimbeleid en re-integratie

Word je medewerker arbeidsongeschikt, dan ben je als werkgever verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en de re-integratie in de eerste twee ziektejaren. Die verplichting is opgenomen in de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Diezelfde wet schrijft voor dat de medewerker zich, tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid, flexibel en positief moet opstellen en moet meewerken aan het stappenplan voor een zo spoedig mogelijke re-integratie. Niet meewerken aan re-integratie kan leiden tot het stopzetten van de loondoorbetaling of uiteindelijk zelfs het beëindigen van het dienstverband.

ziekteverzuimbeleid

Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. Regels en verplichtingen hiervoor staan in de wetgeving over arbeidsomstandigheden. De focus ligt daarbij vooral op preventie. Maar ziekte(verzuim) is nou eenmaal niet te voorkomen. En daarom stelt de wet ook verplicht dat je, als werkgever, ziekteverzuimbeleid maakt en dat ook uitvoert, zodat uitval van medewerkers door arbeidsongeschiktheid zo kort mogelijk duurt.

Ziekteverzuimbeleid verschilt per bedrijf. Een doeltreffend verzuimbeleid heeft als voordeel dat de bedrijfscontinuïteit erbij gebaat is: de maatregelen om ziekteverzuim te voorkomen zijn bekend, iedereen weet wat de afspraken en toetsmomenten zijn als je ziek bent en het resultaat daarvan is dat het verzuim daalt.

ziekmelding

Wordt een medewerker ziek, dan moet hij zich op zijn eerste verzuimdag direct ziek melden bij de werkgever. Na deze ziekmelding moet hij zich houden aan een aantal verplichtingen. Ook de werkgever moet de zieke medewerker ziek melden bij de arbodienst of de bedrijfsarts, en in sommige gevallen bij UWV. 

loondoorbetaling bij ziekte

Als werkgever moet je het loon van je zieke medewerkers maximaal twee jaar doorbetalen. Deze loondoorbetalingsplicht is bedoeld als financiële prikkel voor de werkgever om zich in te spannen het verzuim terug te dringen en de arbeidsongeschikte medewerker zo snel mogelijk weer te re-integreren.