Wordt een medewerker ziek, dan is een snelle terugkeer naar het werk in het belang van zowel de medewerker als de werkgever. Hoe sneller iemand weer aan de slag kan, hoe groter de kans dat de medewerker de aansluiting met de arbeidsmarkt niet verliest. Ook voor jou, als werkgever, is een succesvolle re-integratie belangrijk. Niet alleen voor de continuïteit  van je bedrijfsvoering, maar ook om financiële redenen.

Op deze pagina:

ziek of arbeidsongeschikt?

Vroeger werd bij kortdurende arbeidsongeschiktheid meestal over ‘ziekte’ gesproken. Pas als het ernaar uitzag dat de medewerker niet meer aan het werk zou komen, kwam de term ‘arbeidsongeschiktheid’ in beeld. Tegenwoordig ligt in regelgeving en beleid de nadruk op de arbeids(on)geschiktheid van de medewerker, waarbij het niet uitmaakt of die arbeidsongeschiktheid kort of lang duurt. Want het gaat er voor de werkzaamheden niet om of iemand ziek is en wat hij heeft, maar om wat die medewerker nog wel of juist niet meer kan. Iemand die ziek is, hoeft namelijk niet altijd arbeidsongeschikt te zijn. Dit is met name het geval bij zittende beroepen en fysieke kwalen. Een administratief medewerker met een gebroken enkel kan na een paar dagen (thuis) het werk oppakken. En het is ook heel goed mogelijk dat iemand met een chronische ziekte (zoals diabetes) zijn eigen werk zonder problemen kan doen. Daarom spreken we in de Werkpocket vooral over verzuim en arbeidsongeschiktheid. Behalve waar het niet anders kan, zoals bij ingeburgerde termen als ‘ziek melden’ of bij naamgeving als de Ziektewet.

ziekteverzuimbeleid

Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. Regels en verplichtingen hiervoor staan in de wetgeving over arbeidsomstandigheden. De focus ligt daarbij vooral op preventie. Maar ziekte(verzuim) is nou eenmaal niet te voorkomen. En daarom stelt de wet ook verplicht dat je, als werkgever, ziekteverzuimbeleid maakt en dat ook uitvoert, zodat uitval van medewerkers door arbeidsongeschiktheid zo kort mogelijk duurt.

Ziekteverzuimbeleid verschilt per bedrijf. Een doeltreffend verzuimbeleid heeft als voordeel dat de bedrijfscontinuïteit erbij gebaat is: de maatregelen om ziekteverzuim te voorkomen zijn bekend, iedereen weet wat de afspraken en toetsmomenten zijn als je ziek bent en het resultaat daarvan is dat het verzuim daalt. 

ziekmelding

Wordt een medewerker ziek, dan moet hij zich op zijn eerste verzuimdag direct ziek melden bij de werkgever. Na deze ziekmelding moet hij zich houden aan een aantal verplichtingen. Ook de werkgever moet de zieke medewerker ziek melden bij de arbodienst of de bedrijfsarts, en in sommige gevallen bij UWV. 

loondoorbetaling bij ziekte

Als werkgever moet je het loon van je zieke medewerkers maximaal twee jaar doorbetalen. Deze loondoorbetalingsplicht is bedoeld als financiële prikkel voor de werkgever om zich in te spannen het verzuim terug te dringen en de arbeidsongeschikte medewerker zo snel mogelijk weer te re-integreren.

re-integratie

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en de re-integratie van een arbeidsongeschikte medewerker in de eerste twee ziektejaren. Die verplichting is opgenomen in de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Diezelfde wet schrijft voor dat de medewerker zich, tijdens de ziekteperiode, flexibel en positief moet opstellen en moet meewerken aan het stappenplan voor een zo spoedig mogelijke re-integratie. Niet meewerken aan re-integratie kan leiden tot het stopzetten van de loondoorbetaling of uiteindelijk zelfs het beëindigen van het dienstverband.

re-integratieverslag

Als de medewerker langdurig arbeidsongeschikt is en een WIA-uitkering wil aanvragen, moet de werkgever een re-integratieverslag (riv-verslag) bij UWV aanleveren. Het re-integratieverslag bestaat uit een probleemanalyse (en eventuele bijstellingen daarvan), een plan van aanpak (en bijstellingen) en evaluaties, een (eerstejaars)evaluatie en een eindevaluatie, inclusief het  oordeel van de bedrijfsarts/arbodeskundige. Op basis van het re-integratieverslag beoordeelt UWV of jij en je medewerker voldoende hebben gedaan aan de re-integratie van de medewerker. Dit is de RIV-toets.

re-integratieactiviteiten

Re-integratie omvat alle activiteiten die helpen bij de terugkeer naar het eigen werk van de medewerker of naar ander werk binnen de eigen organisatie (spoor 1) of een andere organisatie (spoor 2). De werkgever en de zieke medewerker zijn in de eerste twee ziektejaren samen verantwoordelijk voor een zo snel mogelijke re-integratie.