In sommige gevallen kun je een medewerker op staande voet ontslaan. Ontslag op staande voet wil zeggen: opzegging van het contract met onmiddellijke ingang. 

Op deze pagina

dringende redenen

Als je een medewerker op staande voet wilt ontslaan, moet je daarvoor een dringende reden hebben. Voorbeelden van dringende redenen zijn:

  • diefstal

  • zichzelf of anderen opzettelijk (of ondanks waarschuwing) aan ernstig gevaar blootstellen

  • hardnekkige werkweigering

  • mishandeling

  • fraude

Natuurlijk wil je zeker weten dat het gedrag van je medewerker inderdaad ontslag op staande voet rechtvaardigt. Bijvoorbeeld als je twijfelt of er wel echt sprake is van fraude. Dan moet je daar eerst zorgvuldig onderzoek naar doen, maar belangrijk is wel dat je voortvarend te werk gaat. Laat je de gebeurtenis (te lang) rusten - en kan je medewerker zijn werkzaamheden blijven verrichten - dan is dat, juridisch gezien, een contra-indicatie voor een noodzakelijk ontslag. Tijdens het onderzoek kun je de medewerker op non-actief stellen (met behoud van loon). Hierdoor heb je meer tijd en meer vrijheid om een onderzoek uit te voeren. Zo nodig kun je een (juridisch) adviseur inschakelen. Zodra het onderzoek is afgerond en vaststaat dat de medewerker schuldig is aan de verweten gedraging, moet het ontslag direct volgen. Gaat er tijd voorbij, dan zal de rechter als snel concluderen dat er geen noodzaak was voor het ontslag op staande voet.

Het is verstandig om je medewerker per (aangetekende) brief te bevestigen dat je hem op staande voet ontslaat. 

Als je iemand op staande voet hebt ontslagen en blijkt daarna dat er reden is om aan de geldigheid van het ontslag te twijfelen, dan kun je het ontslag nog altijd intrekken. 

geen ontslagprocedure nodig

Bij ontslag op staande voet is geen procedure bij UWV of de kantonrechter nodig. Bovendien zijn de bijzondere opzegverboden niet van toepassing en je hoeft geen opzegtermijn in acht te nemen. Het ontslag moet meteen (‘onverwijld’) plaatsvinden, met vermelding (op hetzelfde moment) van de reden. 

wat je medewerker kan doen

Het is heel waarschijnlijk dat je medewerker bij ontslag op staande voet protesteert. Hij heeft dan twee mogelijkheden: 

  • de rechter binnen twee maanden verzoeken het ontslag ongedaan te maken. Hij moet zich dan beschikbaar stellen voor werk 

  • berusten in het ontslag en de rechter verzoeken een vergoeding toe te kennen vanwege onterecht ontslag op staande voet. 

Bij een terecht ontslag op staande voet krijgt je medewerker een sanctie van 100% op zijn werkloosheidsuitkering

omzetten naar wederzijds goedvinden

Om een procedure te voorkomen kun je in overleg met je medewerker besluiten om het ontslag op staande voet om te zetten naar een ontslag met wederzijds goedvinden. Dit heeft als voordeel dat je op korte termijn zekerheid hebt, zonder verdere procedures. Bovendien heeft je ex-medewerker dan misschien toch recht op een WW-uitkering. 

je medewerker neemt zelf ontslag op staande voet

Ook je medewerker kan op staande voet ontslag nemen, al zal dat niet vaak voorkomen. Hij mag dat alleen doen als sprake is van een ernstige situatie (een dringende reden). Een dringende reden voor de werknemer is bijvoorbeeld mishandeling door de werkgever of als de werkgever het loon niet meer betaalt. In veel gevallen zal de medewerker zich ziek melden want als hij zelf op staande voet ontslag neemt, krijgt hij in eerste instantie geen werkloosheidsuitkering. Er moet dan eerst bekeken worden of zijn ontslag terecht is of dat hij ‘verwijtbaar’ (door zijn eigen schuld) werkloos is.