Het kan voorkomen dat je binnen drie maanden om bedrijfseconomische redenen twintig of meer van je medewerkers moet ontslaan. Zo’n collectief ontslag moet aan bepaalde regels voldoen. Je moet je houden aan de Wet melding collectief ontslag (WMCO). 

Op deze pagina

meldingsplicht

Er is sprake van collectief ontslag als je, om bedrijfseconomische redenen, binnen drie maanden twintig of meer van je medewerkers moet ontslaan, die allemaal werkzaam zijn binnen één district van UWV. Volgens de Wet melding collectief ontslag (WMCO) heb je dan een meldingsplicht. Dat betekent dat je het  collectief ontslag vooraf bij UWV moet melden.

Het maakt niet uit hoe je het ontslag regelt: via de kantonrechter, UWV of met wederzijds goedvinden. De meldingsplicht geldt altijd, ongeacht de ontslagprocedure die je kiest. 

overleg met vakbonden en ondernemingsraad

Je moet, als werkgever, ook de vakbonden en de ondernemingsraad (als je die hebt) raadplegen. Met hen overleg je over:

  • hoe je het collectief ontslag eventueel kunt voorkomen of het aantal medewerkers dat wordt ontslagen kunt verminderen

  • hoe je de gevolgen van het collectief ontslag kunt verzachten, bijvoorbeeld door een sociaal plan.

Als de vakbonden en de OR verklaren dat het schrappen van de arbeidsplaatsen inderdaad noodzakelijk is, doet UWV geen verder onderzoek naar de bedrijfseconomische redenen

De vakorganisaties geven aan of UWV de ontslagverzoeken direct kan behandelen of dat UWV moet wachten. In het laatste geval moet UWV een maand wachten voordat het de ontslagaanvraag mag behandelen. In die periode kun je, samen met de vakbonden en/of de ondernemingsraad, een sociaal plan (afvloeiingsregeling) opstellen.

afspiegelingsbeginsel

Bij collectief ontslag om bedrijfseconomische redenen moet je het afspiegelingsbeginsel toepassen: een vooraf bepaalde volgorde waarin je je medewerkers ontslaat. UWV toetst deze ontslagvolgorde en beoordeelt ook of er mogelijkheden voor herplaatsing zijn in jouw bedrijf. 

sociaal plan

Bij een (voorgenomen) collectief ontslag wordt vaak een sociaal plan opgesteld. Daarin staan maatregelen die de nadelige gevolgen voor het personeel moeten verzachten. In de cao kan staan welke punten je in het sociaal plan moet opnemen. Voor de medewerkers die ontslagen worden, regelt het sociaal plan meestal:

Een sociaal plan is niet wettelijk verplicht, maar is wel in veel cao’s verplicht gesteld. Het wordt meestal vastgesteld in overleg met de vakbonden en/of de ondernemingsraad. Een vast onderdeel van dit overleg is dat je, als werkgever, er zoveel mogelijk aan moet doen om de medewerkers voor wie ontslag dreigt te herplaatsen in je eigen onderneming of arbeidsplaatsen voor hen ergens anders te vinden. Soms kan dat betekenen dat hierbij een outplacementbureau wordt ingeschakeld.

UWV houdt de volgende werkgebieden aan:

  • Friesland, Groningen en Drenthe

  • Overijssel en Gelderland

  • Noord-Brabant en Limburg

  • Zuid-Holland en Zeeland

  • Flevoland en Utrecht

  • Noord-Holland