Als je de arbeidsovereenkomst met je medewerker beëindigt, moet je hem in de meeste gevallen een transitievergoeding betalen. Een transitievergoeding is een ontslagvergoeding, waarvan de hoogte afhankelijk is van de lengte van het dienstverband en het maandloon. Dit is in de wet vastgelegd. 

Op deze pagina

doel van de transitievergoeding

Je medewerker kan de transitievergoeding gebruiken om de overgang naar een andere baan gemakkelijker te maken, bijvoorbeeld door het bedrag in te zetten voor scholing of voor begeleiding naar ander werk. Maar je medewerker mag de transitievergoeding ook gebruiken als een financiële compensatie voor het verliezen van zijn baan.

recht op transitievergoeding

Je medewerker heeft recht op een transitievergoeding als je hem ontslaat of zijn contract niet verlengt. Dit geldt voor vaste en tijdelijke medewerkers van wie de arbeidsovereenkomst op jouw initiatief (als werkgever) niet wordt voortgezet. 

Ook als je medewerker zelf ontslag neemt na ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid van jouw kant moet je een transitievergoeding betalen.

geen transitievergoeding

Je hoeft als werkgever hoeft geen transitievergoeding aan je medewerker te betalen als:

  • het contract met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, al wordt een transitievergoeding vaak toch uitbetaald als ontslagvergoeding

  • het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen door je medewerker

  • je medewerker jonger is dan 18 jaar en maximaal twaalf uur per week werkt

  • je medewerker de AOW-leeftijd of een andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt

  • er sprake is ontslag door faillissement of surseance van betaling of als je, als werkgever, in de schuldsanering zit

  • in de geldende cao een andere, gelijkwaardige voorziening is opgenomen. In de cao kan (ten nadele van de medewerker) worden afgeweken van de transitievergoeding in het geval van ontslag om bedrijfseconomische redenen. De cao moet wel voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten

  • je je medewerker een contractverlenging met minimaal gelijkwaardige voorwaarden aanbiedt en hij hier niet mee instemt

  • je medewerker vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst een volgende tijdelijke arbeidsovereenkomst met jou aangaat. Voorwaarde daarbij is dat de nieuwe arbeidsovereenkomst binnen zes maanden ingaat na het eindigen van de vorige arbeidsovereenkomst (en tussentijds kan worden opgezegd)

  • je medewerker zelf ontslag neemt.

tip:

Werkgevers kunnen in sommige gevallen compensatie krijgen voor betaalde transitievergoedingen.