Als je de arbeidsovereenkomst met je medewerker beëindigt, moet je hem in de meeste gevallen een transitievergoeding betalen. Een transitievergoeding is een ontslagvergoeding, waarvan de hoogte afhankelijk is van de lengte van het dienstverband. Dit is in de wet vastgelegd. 

Op deze pagina

doel van de transitievergoeding

Je medewerker kan de transitievergoeding gebruiken om de overgang naar een andere baan gemakkelijker te maken, bijvoorbeeld door het bedrag in te zetten voor scholing of voor begeleiding naar ander werk. Maar je medewerker mag de transitievergoeding ook gebruiken als een financiële compensatie voor het verliezen van zijn baan.

recht op transitievergoeding

Je medewerker heeft recht op een transitievergoeding als je hem ontslaat of zijn contract niet verlengt. Dit geldt voor vaste en tijdelijke medewerkers van wie de arbeidsovereenkomst op jouw initiatief (als werkgever) niet wordt voortgezet. 

Ook als je medewerker zelf ontslag neemt na ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid van jouw kant moet je een transitievergoeding betalen.

geen transitievergoeding

Je hoeft als werkgever hoeft geen transitievergoeding aan je medewerker te betalen als:

 • het contract met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, al wordt dit vaak wel gedaan (hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen medewerkers met een tijdelijk of vast contract)

 • het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen door je medewerker

 • je medewerker jonger is dan 18 jaar en maximaal twaalf uur per week werkt

 • je medewerker de AOW-leeftijd of een andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt

 • er sprake is ontslag door faillissement of surseance van betaling of als je, als werkgever, in de schuldsanering zit

 • in de geldende cao een andere, gelijkwaardige voorziening is opgenomen. In de cao kan (ten nadele van de medewerker) worden afgeweken van de transitievergoeding in het geval van ontslag om bedrijfseconomische redenen. De cao moet wel voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten. 

 • je je medewerker een contractverlenging met minimaal gelijkwaardige voorwaarden aanbiedt en hij hier niet mee instemt

 • je medewerker vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst een volgende tijdelijke arbeidsovereenkomst met jou aangaat. Voorwaarde daarbij is dat de nieuwe arbeidsovereenkomst binnen zes maanden ingaat na het eindigen van de vorige arbeidsovereenkomst (en tussentijds kan worden opgezegd).

wijzigingen door de wet arbeidsmarkt in balans

Per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden.  Door deze wet is een aantal zaken in de transitievergoeding gewijzigd:

 • Medewerkers hebben vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op transitievergoeding (tot 2020 was er pas recht op een transitievergoeding na twee jaar dienstverband).

 • De opbouw van de transitievergoeding is gesteld op een derde maandsalaris voor elk jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd (of naar rato). De verhoogde opbouw van de transitievergoeding voor medewerkers die meer dan tien jaar in dienst zijn is komen te vervallen.

 • De mogelijkheid om kosten in mindering te brengen op de transitievergoeding is verruimd. Kosten ter bevordering van de kennis en vaardigheden voor een andere functie binnen de eigen organisatie kunnen ook in mindering worden gebracht. Dit moet wel vooraf overeengekomen zijn. 

 • De rechter kan een extra vergoeding toekennen van maximaal de helft van de ontslagvergoeding - boven op de reeds bestaande ontslagvergoeding - als er in een ontslagprocedure sprake is van een cumulatie van verschillende ontslaggronden.

 • Als een werkgever de werknemer ontslaat wegens langdurige arbeidsongeschiktheid heeft de medewerker ook recht op een transitievergoeding. De werkgever kan de betaalde vergoeding onder enkele voorwaarden gecompenseerd krijgen van UWV

 • Per 1 januari 2021 bestaat er voor kleine werkgevers een compensatieregeling voor betaalde transitievergoedingen in geval van bedrijfsbeëindiging door hun overlijden of pensionering. Ook in geval van ziekte van de werkgever komt er een compensatieregeling, maar het is nog niet bekend wanneer deze in werking treedt.