De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de berekening van een aantal zaken, waaronder een wettelijk maximumbedrag. Als werkgever moet je de vergoeding uitbetalen aan het einde van het dienstverband. Sommige kosten van de transitievergoeding zijn aftrekbaar.

Op deze pagina

berekening transitievergoeding

Per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. Als gevolg daarvan is onder meer de berekening van de transitievergoeding gewijzigd en is de mogelijkheid om kosten in mindering te brengen op de transitievergoeding verruimd. 

De berekening van de transitievergoeding gaat vanaf 1 januari 2020 als volgt:

 • een derde maandsalaris per heel dienstjaar

 • over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst: (brutosalaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / brutomaandsalaris) x (1/3 brutomaandsalaris/12)

De formule wordt ook gebruikt voor het berekenen van de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd. 

De transitievergoeding wordt in elk geval berekend over het basissalaris. Daarnaast tellen mee:

 • vakantietoeslag

 • provisies

 • eindejaarsuitkering

 • overwerkvergoedingen

 • ploegentoeslagen

 • bonussen

 • winstuitkeringen

Per 1 januari 2021 bedraagt het wettelijk bepaalde maximumbedrag voor de transitievergoeding € 84.000 of, bij een hoger jaarsalaris dan € 84.000, maximaal een jaarsalaris.

De afgelopen jaren was het maximale bedrag voor de transitievergoeding als volgt:

2020: € 83.000

2019: € 81.000

2018: € 79.000

2017: € 77.000

2016: € 76.000

2015: € 75.000

uitbetaling transitievergoeding

Je moet de transitievergoeding bij het einde van het dienstverband met je medewerker uitbetalen, tegelijk met de eindafrekening van niet-genoten vakantiedagen, vakantiegeld en dergelijke. Dat moet binnen een maand na het einde van het dienstverband gebeuren. Loopt een arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld op 1 april af, dan moet je de transitievergoeding dus voor 1 mei betaald hebben. Eventueel kun je (schriftelijk) met je medewerker overeenkomen dat je de transitievergoeding in termijnen betaalt. In dat geval moet je wel wettelijke rente betalen. 

Let op: over de transitievergoeding moet je loonheffingen inhouden en afdragen aan de Belastingdienst.

compensatieregeling

Vanaf 1 april 2020 kun je bij ontslag van een medewerker wegens langdurige arbeidsongeschiktheid de betaalde transitievergoeding, onder enkele voorwaarden, gecompenseerd krijgen. Dat geldt ook voor vergoedingen die in het verleden zijn betaald vanaf 1 juli 2015. 

Vanaf 1 januari 2021 is er ook een compensatieregeling voor betaalde transitievergoedingen in geval van bedrijfsbeëindiging door overlijden of pensionering. Ook in geval van bedrijfsbeëindiging door ziekte of gebreken van de werkgever komt er een compensatieregeling, maar het is nog niet bekend wanneer deze in werking treedt.

aftrekbare kosten

Sommige kosten kunnen op de transitievergoeding in mindering worden gebracht. Het gaat dan om transitie- en inzetbaarheidskosten:

 • Transitiekosten zijn kosten die je als werkgever hebt betaald om te voorkomen dat je medewerker werkloos wordt of om de periode van werkloosheid te bekorten. Denk hierbij aan scholingskosten, outplacement of het hanteren van een langere opzegtermijn.

 • Inzetbaarheidskosten zijn kosten die je als werkgever hebt gemaakt om je medewerker breder inzetbaar te maken. Bijvoorbeeld voor een opleiding die geen betrekking heeft op de functie, maar die juist kan bijdragen aan een bredere inzetbaarheid in de arbeidsmarkt (zoals een cursus administratie voor een schoonmaker). De kosten voor inzetbaarheid moeten minimaal vijf jaar voor het einde van de arbeidsovereenkomst gemaakt zijn.

Je medewerker moet vooraf hebben ingestemd met het maken van de kosten en het in mindering brengen daarvan op de transitievergoeding. Bovendien moeten de kosten proportioneel zijn. Buitensporig hoge kosten voor bijvoorbeeld een outplacementtraject mogen niet worden afgetrokken. Kosten die bijvoorbeeld te maken hebben met een studiekostenbeding mogen niet met de transitievergoeding worden verrekend.

Ook is het sinds 1 juli 2020 mogelijk om (scholings)kosten ter bevordering van kennis en vaardigheden voor een andere functie binnen de eigen onderneming in mindering te brengen op de transitievergoeding. Voorheen waren deze kosten alleen aftrekbaar als het ging om een andere functie buiten de eigen organisatie. Je medewerker moet nog wel vooraf schriftelijk hebben ingestemd met het in mindering brengen van deze kosten. Kosten voor het (beter) uitoefenen van de huidige functie kunnen niet in mindering worden gebracht.