Werkgever en werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst niet zomaar beëindigen. Daaraan zijn regels verbonden. Als geen sprake is van wederzijds goedvinden of instemming van beide partijen, geldt als algemene regel dat voor de opzegging toestemming van UWV of de kantonrechter nodig is. In bepaalde situaties mag de werkgever niet opzeggen en heeft de werknemer extra ontslagbescherming. In dat geval spreekt men van opzegverboden.

Op deze pagina

opzegverboden

Opzegverboden zijn primair gericht op het tegengaan van discriminatie. Daarnaast gelden er opzegverboden vanuit de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet opzeggen wegens (het niet kunnen verrichten van arbeid in verband met):

  • de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Dit opzegverbod geldt in de eerste twee jaar van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Als de werknemer pas na de ontslagaanvraag bij UWV ziek is geworden, kan de werkgever wel opzeggen (als de ontslagvergunning wordt toegekend). Ook als de (zieke) werknemer weigert mee te werken aan zijn re-integratie, kan hij ontslagen worden

  • het zwangerschap(sverlof) en bevallingsverlof van de werkneemster. Ook tijdens de periode van zes weken na hervatting van de werkzaamheden aan het einde van het bevallingsverlof geldt een opzegverbod

  • het lidmaatschap van de werknemer van de ondernemingsraad (OR), centrale OR, groeps-OR, Europese OR, personeelsvertegenwoordiging, een vaste commissie, de arbocommissie of een andere wijze van betrokken is bij de medezeggenschap (tot twee jaar na het lidmaatschap)

  • het lidmaatschap van de werknemer van een vakbond of omdat hij deelneemt aan activiteiten van die vakbond, tenzij hij dat gedurende werktijd zonder toestemming van de werkgever doet

  • het lidmaatschap van de werknemer van de Eerste Kamer, vertegenwoordigende organen van publiekrechtelijke lichamen die bij rechtstreekse verkiezing worden samengesteld (geldt niet voor Tweede Kamer), commissies van voornoemde organen of organen belast met algemeen bestuur van een waterschap

  • ouderschapsverlof, adoptie- of pleegzorgverlof en kort- en langdurend zorgverlof

  • de militaire dienstplicht van werknemer in het land van herkomst 

  • de weigering van werknemer om op zondag te werken

  • de overname van het bedrijf

uitzondering op de opzegverboden

De opzegverboden zijn niet van toepassing bij:

ongedaan maken opzegging

Als de werkgever ondanks een opzegverbod de arbeidsovereenkomst toch opzegt, kan de werknemer hier binnen twee maanden bezwaar tegen aantekenen. Het dienstverband loopt dan gewoon door. Weigert de werkgever gedurende deze periode het loon door te betalen, dan kan de werknemer naar de rechter gaan.