De ondernemingsraad komt op voor de belangen van (het collectief van) de medewerkers in een bedrijf. Namens het personeel overlegt de OR met de werkgever over het ondernemingsbeleid, het functioneren van het bedrijf en de personeelsbelangen. Op deze manier hebben medewerkers inspraak in de gang van zaken in het bedrijf waar ze werken.

Op deze pagina:

overleg met de werkgever

De OR overlegt met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Dit zijn voorbeelden van onderwerpen die op de agenda kunnen staan:

De OR en de werkgever kunnen zelf afspraken maken over bijvoorbeeld extra bevoegdheden of voorzieningen voor de OR. Deze afspraken moeten wel schriftelijk worden vastgelegd. 

Het overleg tussen de OR en de werkgever over de gang van zaken in de organisatie heet een overlegvergadering. Deze vergadering moet minstens tweemaal per jaar plaatsvinden.

achterban raadplegen

Bij belangrijke onderwerpen, zoals een aanpassing van de werktijden, kan de OR de achterban raadplegen. Dat zijn de medewerkers in het bedrijf van wie de OR de belangen behartigt. De werkgever moet de OR in de gelegenheid stellen achterbanberaad te houden en hiervoor faciliteiten ter beschikking stellen. Hierover kunnen zij afspraken maken. 

deskundigen raadplegen

De OR mag ook deskundigen raadplegen voor advies over een complex onderwerp, zoals een fusie. Deze deskundige, bijvoorbeeld een accountant, pensioenadviseur, organisatiedeskundige, jurist of een bedrijfseconoom, kan iemand zijn die in het bedrijf werkt, maar ook iemand van daarbuiten. De OR moet eventuele kosten van het advies vooraf met de werkgever bespreken. 

OR-commissies

De OR mag commissies instellen die bepaalde onderdelen van het werk van de ondernemingsraad overnemen. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) kent drie soorten OR-commissies:

  • de vaste commissie

Deze behandelt voor de OR een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld de commissie voor veiligheid, gezondheid en welzijn, een verkiezings- of jongerencommissie. De leden van de vaste commissie kunnen OR-lid zijn of andere medewerkers van het bedrijf. 

  • de onderdeelcommissie

Deze behandelt de zaken van een zelfstandig onderdeel van een organisatie. In een dergelijke commissie zitten medewerkers van die afdeling en eventueel OR-leden.

  • de voorbereidingscommissie

Deze bereidt een onderwerp voor dat de OR wil gaan behandelen, bijvoorbeeld een advies over de benoeming van een directielid. De commissie wordt voor een bepaalde tijd ingesteld en er kunnen naast OR-leden ook andere medewerkers in zitten.