Werknemers kunnen de werkgever vragen om verlof om iemand te kunnen verzorgen. Kortdurend zorgverlof wordt door de werkgever doorbetaald, langdurig zorgverlof is onbetaald. Voor een kind dat plotseling ziek is geworden, kan de werknemer voor de eerste ziektedag calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof opnemen.
Op deze pagina

kortdurend zorgverlof

Werknemers kunnen kortdurend betaald zorgverlof aanvragen voor de verzorging van:

  • kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten)
  • andere huisgenoten dan kinderen of partner (bijvoorbeeld een inwonende tante)
  • mensen met wie een sociale relatie bestaat (bijvoorbeeld een buurvrouw, schoonouder of vriend)

Tijdens dit verlof moet de werkgever ten minste 70% van het loon – maar ten minste het wettelijk minimumloon – doorbetalen (tot het wettelijk maximumdagloon).

Het recht op kortdurend zorgverlof geldt alleen als de zieke verzorging nodig heeft en als de werknemer de enige is die de zorg kan verlenen. Voor iemand die in het ziekenhuis ligt, kan men meestal geen kortdurend zorgverlof opnemen.

Het verlof mag per jaar maximaal tweemaal de arbeidsduur per week bedragen. Iemand die fulltime werkt, heeft dus recht op maximaal tien dagen zorgverlof per jaar. Dit verlof kan in meerdere delen per jaar worden opgenomen. De telling van een jaar begint op de eerste dag dat het kortdurend zorgverlof wordt opgenomen.

De werknemer moet het opnemen van het verlof zo spoedig mogelijk aan zijn werkgever melden. Alleen bij zwaarwegende bedrijfsbelangen kan de werkgever het verlof weigeren of tegenhouden, maar alleen als het verlof nog niet is begonnen.

De werkgever kan van de werknemer vragen om bewijs dat het verlof nodig was, bijvoorbeeld in de vorm van een doktersrekening of een afspraakbevestiging voor een medisch onderzoek.

De werkgever mag de dagen die de werknemer als kortdurend zorgverlof opneemt niet bestempelen als vakantiedagen. Hiervan kan in de cao of in overeenstemming met het medezeggenschapsorgaan worden afgeweken, maar in dat geval houdt de werknemer in ieder geval recht op minimaal het wettelijk aantal vakantiedagen.

langdurend zorgverlof

Het langdurend zorgverlof is bedoeld voor werknemers die een naaste willen verzorgen, die hulpbehoevend of (levensbedreigend) ziek is:

  • kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten)
  • andere huisgenoten dan kinderen of partner (bijvoorbeeld een inwonende tante)
  • mensen met wie een sociale relatie bestaat (bijvoorbeeld een buurvrouw, schoonouder of vriend)

Het verlof is onbetaald, tenzij er in de cao andere afspraken staan.

Voorwaarde is dat verzorging van de zieke noodzakelijk is en dat niemand anders de zorg kan verlenen dan de werknemer die het verlof aanvraagt.

Het verlof is maximaal zes maal de arbeidsduur per week, gedurende een periode van twaalf maanden. In overleg met de werkgever kan de werknemer kiezen voor een andere spreiding van het verlof, bijvoorbeeld zes achtereenvolgende weken fulltime verlof.

Voor parttimers geldt het verlof naar rato. Het verlof eindigt als de persoon voor wie de werknemer het verlof heeft opgenomen, overlijdt of niet langer levensbedreigend ziek is. Als de maximumtermijn voor het zorgverlof is verstreken en de naaste nog steeds hulpbehoevend of ziek is, kan de werknemer ervoor kiezen ‘gewoon’ onbetaald verlof aan te vragen. Voorbeeld: als de werknemer een contract heeft voor 32 uur per week. Dan kan de werknemer in een periode van 12 maanden maximaal 192 uur langdurend zorgverlof opnemen.

Als de werknemer na het opnemen van het zorgverlof toch onvoldoende tijd heeft om mantelzorg te kunnen verlenen, kan hij mogelijk ook gebruikmaken van de regeling voor het delen van verlof.   

De werknemer moet het verlof minstens twee weken voor de ingangsdatum van het verlof schriftelijk aanvragen bij de werkgever. Deze moet vervolgens binnen een week over het verzoek beslissen. Als de werkgever hier niet op reageert, gaat het verlof volgens de regeling in zoals de werknemer had voorgesteld. De werkgever mag om een bewijs, bijvoorbeeld een doktersverklaring, vragen. Alleen bij zwaarwegende bedrijfsbelangen kan de werkgever het verlof weigeren of stopzetten, maar alleen als het verlof nog niet is begonnen.

De werkgever mag de dagen die de werknemer als langdurend zorgverlof opneemt, niet bestempelen als vakantiedagen. Hiervan kan in de cao of in overeenstemming met het medezeggenschapsorgaan worden afgeweken, maar in dat geval houdt de werknemer in ieder geval recht op het wettelijk aantal vakantiedagen. Ook bouwt de werknemer gewoon vakantiedagen op tijdens het verlof.