Een werkneemster heeft in verband met haar bevalling recht op betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof van minimaal zestien weken. Tijdens dat verlof heeft zij recht op een uitkering ter hoogte van 100% van haar salaris (tot het wettelijk maximumdagloon). Ook bouwt ze tijdens het verlof gewoon vakantiedagen op.

Op deze pagina

recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof

Alleen vrouwen met een arbeidsovereenkomst hebben recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof en op de daaraan gerelateerde uitkering.

Thuiswerksters en vrouwen met een ZW-, WW- of loongerelateerde WGA-uitkering hebben geen recht op verlof (zij hebben immers formeel geen werkgever) maar wel op een uitkering. Zij moeten deze minimaal acht weken voor de uitgerekende bevallingsdatum bij UWV aanvragen.

Voor vrouwelijke zelfstandigen bestaat een speciale zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal zestien weken.

Partners hebben bij de bevalling recht op geboorteverlof.

duur zwangerschaps- en bevallingsverlof

De werkneemster heeft altijd recht op minstens zestien weken verlof, waarvan er minimaal tien weken na de bevalling moeten vallen (het bevallingsverlof). De werkneemster kan tussen zes tot vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum stoppen met werken (dit is het zwangerschapsverlof). Zij mag in ieder geval niet werken vanaf vier weken voor die datum. Is de werkneemster (langdurig) arbeidsongeschikt vanwege zwangerschapsgerelateerde klachten, dan gaat het zwangerschapsverlof zes weken voor het de uitgerekende datum in.

Als de werkneemster na de bevalling eerder wil beginnen met werken, dan mag dat. Maar ze moet na haar bevalling ten minste zes weken rust houden.

Voorbeeld: de werkneemster is zes weken van tevoren gestopt met werken. De baby is twee weken te laat geboren. Er worden dan twee weken opgeteld bij de tien verlofweken die nog over zijn. In dit geval heeft de werkneemster in totaal geen zestien maar achttien weken zwangerschaps- en bevallingsverlof.
Vrouwen die in verwachting zijn van een meerling krijgen vier weken extra zwangerschapsverlof. De totale verlofperiode komt dan uit op maximaal twintig weken (tien weken zwangerschapsverlof en tien weken bevallingsverlof).

flexibel opnemen

De werkneemster kan de laatste periode van het bevallingsverlof in delen opnemen. Dit gaat om het bevallingsverlof dat overblijft vanaf zes weken na de datum van de bevalling. Dit deel van het verlof kan de werkneemster, in overleg met de werkgever, gespreid opnemen over een periode van maximaal dertig weken. Het verzoek om dit verlof op te nemen moet zij uiterlijk drie weken na de bevallingsdatum bij haar werkgever indienen. De totale duur van het verlof verandert niet. Ook de uitkering en de manier van uitbetaling blijven hetzelfde.

langdurige ziekenhuisopname van het kind

Het bevallingsverlof kan bij langdurige ziekenhuisopname van het kind maximaal tien weken langer duren. Er geldt wel een week ‘eigen tijd’, omdat het niet ongebruikelijk is dat een kind na de geboorte een korte periode in het ziekenhuis verblijft. Op UWV.nl staat meer informatie over de voorwaarden.

ziekte

Als de werkneemster voorafgaand aan het zwangerschapsverlof of na het bevallingsverlof ziek is vanwege haar zwangerschap of bevalling, heeft zij recht op een Ziektewetuitkering. De werkgever loopt in dat geval geen risico. Deze uitkering is 100% van het dagloon (tot het wettelijk maximumdagloon van € 223,40) en duurt maximaal twee jaar. Wordt de ziekte niet door de zwangerschap veroorzaakt, dan gelden de normale regels voor loondoorbetaling bij ziekte.

overlijden

Als de moeder overlijdt tijdens het bevallingsverlof, kan de partner het overblijvende verlof overnemen. Dit is ook mogelijk als de moeder geen recht had op bevallingsverlof. Het gaat dan om verlof voor de periode tot tien weken na de bevalling. De partner heeft dit recht ook als de moeder niet werkte of zelfstandige was.

aanvraag zwangerschaps- en bevallingsverlof

De werkneemster vraagt het verlof minimaal drie weken voor de gewenste ingangsdatum aan bij de werkgever. Zij geeft een verklaring van de verloskundige of de arts, waarin de vermoedelijke bevallingsdatum staat vermeld.

De werkgever moet het verlof vervolgens op zijn vroegst vier weken en uiterlijk twee weken voor de ingangsdatum bij UWV aanmelden, via de Verzuimmelder op het Werkgeversportaal of via Digipoort (beide op UWV.nl). Daarmee vraagt hij meteen een zwangerschapsuitkering aan.

De werkgever moet de zwangerschapsverklaring in zijn administratie bewaren. UWV kan er tot een jaar na de einddatum van de zwangerschapsuitkering om vragen.

zwangerschapsuitkering

UWV betaalt de zwangerschapsuitkering in principe uit aan de werkgever, omdat de werkgever het loon in deze periode doorbetaalt. Er zijn echter situaties waarbij het handiger is dat de uitkering rechtstreeks aan de werkneemster wordt uitbetaald. De hoogte van de uitkering bedraagt 100% van het salaris of maximaal het dagloon (€ 223,40). 

geen ontslag mogelijk

Een werkneemster kan niet ontslagen worden als ze zwanger is. Ook tijdens het verlof en de eerste zes weken na het bevallingsverlof mag ze niet worden ontslagen. Alleen in speciale gevallen is ontslag mogelijk. Daarnaast mag zwangerschap nooit een reden zijn om:

  • een kandidaat af te wijzen tijdens een sollicitatie. Zij hoeft in een sollicitatiegesprek niet te zeggen dat ze zwanger is
  • een werkneemster te ontslaan tijdens haar proeftijd
  • het contract van een werkneemster niet te verlengen

zwangerschap en bevalling zelfstandigen: zez-regeling

Vrouwelijke zelfstandige ondernemers (met of zonder personeel) hebben in het kader van de zogeheten Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling) recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal zestien weken.

Ook recht op een dergelijke uitkering hebben:

  • de meewerkende echtgenote of partner van een zelfstandig ondernemer

  • vrouwelijke beroepsbeoefenaars zonder arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld gastouders, artiesten, huisartsen, alfahulpen of particuliere huishoudelijke hulpen)

  • vrouwelijke medeaandeelhouders van het bedrijf waar zij werken

De onderneemster kan de ZEZ-uitkering bij UWV aanvragen, na een zwangerschapsduur van 24 weken en uiterlijk twee weken voor de datum waarop zij de zwangerschapsuitkering wil laten ingaan. Bij de aanvraag moet zij onder meer de aangifte inkomstenbelasting en een zwangerschapsverklaring van haar arts of verloskundige toevoegen.