Ouders en verzorgers met een arbeidsovereenkomst kunnen na afloop van hun zwangerschaps- en bevallingsverlof en (aanvullend) geboorteverlof aanspraak maken op ouderschapsverlof. Zij hebben recht op 26 werkweken ouderschapsverlof tot het kind 8 jaar is. Sinds 2 augustus 2022 krijgen je medewerkers tijdens de eerste negen weken van het verlof doorbetaald.  

Op deze pagina

recht op ouderschapsverlof

Medewerkers die ouder of verzorger zijn, hebben recht op ouderschapsverlof tot het kind 8 jaar is. Het ouderschapsverlof duurt maximaal 26 werkweken, waarvan de eerste negen weken betaald. 

Het recht op ouderschapsverlof geldt voor beide ouders/verzorgers. Een medewerker kan ook ouderschapsverlof opnemen voor zijn stiefkind, pleegkind of adoptiekind. 

Het recht op ouderschapsverlof geldt voor ieder kind. Medewerkers kunnen dus per kind, waar zij ouder of verzorger van zijn, ouderschapsverlof opnemen. Dit geldt ook voor medewerkers die vader of moeder worden van een meerling of die meerdere kinderen tegelijk adopteren.

aanvraag van ouderschapsverlof

Je medewerker vraagt het ouderschapsverlof ten minste twee maanden van tevoren schriftelijk bij jou als werkgever aan. In het verzoek geeft je medewerker aan hoe hij het verlof over de tijd wil verdelen en opnemen.

Je kunt, als werkgever, het ouderschapsverlof in principe niet weigeren. Als je bedrijf daardoor in ernstige problemen zou komen kun je, in overleg met je medewerker, een andere verdeling van de verlofuren afspreken.

betaald ouderschapsverlof

Sinds 2 augustus 2022 kun je voor je medewerkers tijdens de eerste negen van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering bij UWV aanvragen. Dat is het gevolg van de invoering van de Wet betaald ouderschapsverlof. 

Voorwaarde is dat je medewerker het betaald ouderschapsverlof opneemt in het eerste levensjaar of eerste jaar na adoptie. 

Opname van de rest van het ouderschapsverlof is nog steeds mogelijk tot het kind 8 jaar is en blijft onbetaald. 

De uitkering voor betaald ouderschapsverlof is een WAZO-uitkering. De aanvraag doe je als werkgever achteraf bij UWV (via de Verzuimmelder of Digipoort), nadat je medewerker voor minimaal een keer het aantal uren van zijn werkweek verlof heeft opgenomen. Aanvragen van de uitkering kan alleen voor hele werkweken, maar het verlof is wel flexibel te spreiden. 

De verlofuitkering bedraagt 70% van het dagloon van de medewerker, en maximaal 70% van het maximumdagloon. Je kunt de uitkering aanvullen tot het normale loon, maar dat ben je niet verplicht tenzij de cao of arbeidsovereenkomst anders bepaalt.

Meer informatie over de aanvraag van betaald ouderschapsverlof staat op UWV.nl.

onderbreken of stopzetten van ouderschapsverlof

Medewerkers kunnen hun ouderschapsverlof onderbreken of stoppen. Bijvoorbeeld omdat een medewerkster met zwangerschaps- en bevallingsverlof gaat of omdat een medewerker adoptie- of pleegzorgverlof opneemt. Ook kunnen er zich onvoorziene omstandigheden voordoen, bijvoorbeeld omdat:

  • de medewerker (langdurig) ziek is geworden 

  • de partner van de medewerker werkloos is geworden, waardoor het gezinsinkomen achteruit gaat 

  • het kind van de medewerker naar de kinderopvang gaat omdat er een plek is vrijgekomen. 

De medewerker moet de onderbreking of stopzetting van het ouderschapsverlof schriftelijk bij jou als werkgever aanvragen. Daar moet je binnen vier weken op reageren. Totdat je hebt gereageerd blijft het verlof in ieder geval doorlopen zoals het is afgesproken. 

Bij onderbreking/stopzetting vanwege zwangerschaps-, bevallings-, adoptie- of pleegzorgverlof mag je het verzoek niet weigeren.

Wordt het ouderschapsverlof onderbroken of gestopt vanwege onvoorziene omstandigheden, dan mag je een verzoek daartoe alleen weigeren als dit je bedrijf ernstig in de problemen brengt.

aantal werkuren na het ouderschapsverlof

Na afloop van het verlof moet je medewerker weer het oude aantal uren gaan werken, tenzij jullie daarover andere afspraken maken. Bovendien kan je medewerker die het recht op ouderschapsverlof volledig heeft gebruikt jou verzoeken om een tijdelijke aanpassing van zijn werkpatroon in verband met de zorg voor zijn kind. Dat verzoek moet drie maanden voor afloop van het verlof bij jou worden ingediend. Jij bent vervolgens verplicht uiterlijk vier weken voor de afloop van het ouderschapsverlof hier een beslissing over te nemen.

Daarnaast kunnen je medewerkers op grond van de Wet flexibel werken (Wfw) jou vragen om aanpassing van de arbeidstijden, arbeidsduur en arbeidsplaats.

gevolgen van onbetaald verlof

Je medewerker moet er rekening mee houden dat de zogeheten inkomensafhankelijke regelingen zijn gekoppeld aan het salaris. Denk hierbij aan de huur-, kinderopvang- en zorgtoeslag, thuiszorg, studiefinanciering en tegemoetkoming in de schoolkosten.

Het opnemen van onbetaald verlof leidt tot een lager inkomen. Dit kan van invloed zijn op de hoogte van eventuele toeslagen. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij de instanties die de regelingen uitvoeren, bijvoorbeeld op Toeslagen.nl.