Ouders en verzorgers die hun werk – geheel of gedeeltelijk – willen onderbreken om zich aan de opvoeding van hun kinderen te wijden, kunnen daarvoor onbetaald ouderschapsverlof opnemen. Ook heeft de partner van de moeder recht op drie dagen onbetaald ouderschapsverlof bij de geboorte van een kind.

Op deze pagina

Over de verlofuren betaalt de werkgever in principe geen loon. Het kan zijn dat in de cao of aanvullende arbeidsvoorwaarden wel een betaling is geregeld. Dat verschilt per sector en organisatie.

uitbreiding ouderschapsverlof

Werknemers die ouderschapsverlof op willen nemen, krijgen waarschijnlijk vanaf 21 augustus 2022 de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering van UWV. De verlofuitkering bedraagt 50% van het dagloon van de werknemer, en maximaal 50% van het maximumdagloon

De eerste negen (betaalde) verlofweken moeten ouders in het eerste levensjaar van hun kind opnemen. Opname van de rest van het ouderschapsverlof is nog steeds tot het achtste jaar van het kind mogelijk.

recht op ouderschapsverlof

Werknemers die ouder of verzorger zijn, hebben recht op ouderschapsverlof tot het kind 8 jaar is. Het recht op ouderschapsverlof geldt voor beide ouders/verzorgers. Ook werknemers die hun dienstverband in het buitenland vervullen, hebben dat recht. Alleen kan de werkgever in dit geval het verzoek om verlof, bij wijze van grote uitzondering, afwijzen.

Het recht op ouderschapsverlof geldt voor ieder kind. Werknemers kunnen dus per kind, waar zij ouder of verzorger van zijn, ouderschapsverlof opnemen. Dit geldt ook voor werknemers die vader of moeder worden van een meerling of die meerdere kinderen tegelijk adopteren.

De partner van de moeder heeft bij de geboorte van het kind recht op maximaal vijf dagen ouderschapsverlof. Dit verlof kan de werknemer direct na het geboorteverlof opnemen of binnen vier weken nadat de baby thuis is geboren of is thuisgekomen uit het ziekenhuis.

duur en aanvraag van ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof duurt maximaal 26 weken. De werknemer mag zelf bepalen hoe zij het ouderschapsverlof verdeelt en opneemt.

Het is mogelijk om meteen na indiensttreding (een deel van het) ouderschapsverlof aan te vragen. De werknemer moet het verlof ten minste twee maanden van tevoren schriftelijk bij de werkgever aanvragen. De werkgever kan ouderschapsverlof in principe niet weigeren. Als zijn bedrijf daardoor in ernstige problemen zou komen kan hij in overleg met de werknemer een andere verdeling van de verlofuren afspreken.

korting op toeslagen

De werknemer moet er rekening mee houden dat de zogeheten inkomensafhankelijke regelingen zijn gekoppeld aan het salaris. Denk hierbij aan de huur-, kinderopvang- en zorgtoeslag, thuiszorg, studiefinanciering en tegemoetkoming in de schoolkosten.

Door verlof op te nemen – en dus vrijwillig afstand te doen van het inkomen – kan men het recht op dergelijke toeslagen verspelen. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij de instanties die de regelingen uitvoeren, bijvoorbeeld op Toeslagen.nl.

na het ouderschapsverlof

De werkgever moet, op verzoek van de werknemer, een verklaring afgeven van de resterende aanspraak op ouderschapsverlof.

Na afloop van het verlof moet de werknemer weer het oude aantal uren gaan werken, tenzij hij andere afspraken met zijn werkgever maakt. Bovendien kan een werknemer die het recht op ouderschapsverlof volledig heeft gebruikt de werkgever verzoeken om tijdelijke aanpassing van zijn werkpatroon in verband met de zorg voor het kind. Het verzoek moet drie maanden voor afloop van het verlof bij de werkgever worden ingediend. De werkgever is verplicht uiterlijk vier weken voor de afloop van het ouderschapsverlof hierop te beslissen.

Daarnaast kunnen medewerkers op grond van de Wet flexibel werken (Wfw) vragen om aanpassing van de arbeidstijden, arbeidsduur en arbeidsplaats.