Niet iedere organisatie is, volgens de wet, verplicht om een ondernemingsraad te hebben. Kleinere bedrijven (met minder dan vijftig medewerkers) hebben andere mogelijkheden om de medezeggenschap van hun medewerkers goed te regelen. Bijvoorbeeld door het instellen van een personeelsvertegenwoordiging.

Op deze pagina

ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging?

Heb je tussen de tien en vijftig medewerkers? Dan hoef je, volgens de wet, geen ondernemingsraad te hebben. Om de medezeggenschap in je bedrijf toch goed te regelen, kun je een personeelsvertegenwoordiging instellen. Dat is verplicht als een meerderheid van je personeel daar om vraagt of als je cao het voorschrijft. 

Heb je minder dan tien werknemers? Dan is het instellen van een personeelsvertegenwoordiging niet verplicht. Doe je het wel, dan heeft deze personeelsvertegenwoordiging alleen instemmingsrecht over werktijdregelingen

Besluit je om geen personeelsvertegenwoordiging in te stellen? Dan ben je, volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR), verplicht om minimaal twee keer per jaar een personeels­vergadering te houden.

wat is een personeelsvertegenwoordiging?

Een personeelsvertegenwoordiging bestaat uit minstens drie personen, die rechtstreeks worden gekozen door en uit de medewerkers van het bedrijf. Dit gebeurt in een geheime schriftelijke stemming. 

Alle medewerkers mogen zich verkiesbaar stellen en iedereen mag stemmen, behalve de werkgever of de directie.

De oprichting van de personeelsvertegenwoordiging moet worden doorgegeven aan de bedrijfscommissie.

Tweemaal per jaar hebben de werkgever en de personeelsvertegenwoordiging een overleg, waarbij eenmaal per jaar de algemene gang van zaken wordt besproken. 

rechten personeelsvertegenwoordiging

De personeelsvertegenwoordiging heeft de volgende rechten: 

 • instemmingsrecht:
  Voor het aanpassen van regelingen waar je personeel mee te maken heeft (bijvoorbeeld werktijden, arbeidsomstandigheden, veiligheid en ziekteverzuim) moet de personeelsvertegenwoordiging toestemming geven.

 • adviesrecht:
  Voor besluiten die belangrijke gevolgen hebben voor minstens een kwart van je medewerkers moet je advies vragen aan de personeelsvertegenwoordiging. Bijvoorbeeld bij een wijziging van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden of ontslag om bedrijfseconomische redenen. Dit advies moet je serieus meewegen in de besluitvorming.

 • recht op informatie:
  Je bent verplicht om de personeelsvertegenwoordiging informatie te geven over de resultaten van het bedrijf (zoals de jaarrekening en het jaarverslag) en het sociale beleid. Dit mag mondeling en schriftelijk. Informatie over de pensioenvoorziening moet je schriftelijk geven. 

In de cao kunnen voor de personeelsvertegenwoordiging ruimere bevoegdheden van het advies- en instemmingsrecht staan.

faciliteiten leden personeelsvertegenwoordiging

De leden van de personeelsvertegenwoordiging mogen, in overleg met hun werkgever:

 • een bepaald aantal uren per jaar hun werk onderbreken om overleg te voeren met hun achterban (de andere medewerkers in het bedrijf)

 • een bepaald aantal uren per jaar hun werk onderbreken om, in het kader van hun werk voor de personeelsvertegenwoordiging, een cursus/scholing te volgen (op kosten van de werkgever)

 • commissies instellen of deskundigen raadplegen om advies in te winnen voor het nemen van besluiten

 • gebruikmaken van faciliteiten die nodig zijn om hun werk goed te doen (vergaderruimte, kopieerapparaat, telefoon en dergelijke)

De leden van de personeelsvertegenwoordiging hebben dezelfde ontslagbescherming als leden van de ondernemingsraad.