Werkgevers kiezen steeds vaker voor een flexibel personeelsbestand om soepel in te kunnen spelen op veranderende situaties. Flexwerkers zijn medewerkers die flexibel inzetbaar zijn.

Een werkgever die flexwerkers inzet, noemen we een inlener. Flexwerkers zijn niet in dienst bij de inlener. Zij zijn in dienst van een uitzendbureau. De inlener betaalt het bureau een bepaald tarief. Het bureau zorgt voor de loonbetaling en de afdracht van loonheffing en sociale premies.

Op deze pagina

uitzendwerk en detachering

Bij uitzendwerk stelt een uitzendbureau een werknemer ter beschikking van de werkgever/inlener. Deze inlener houdt toezicht op en geeft leiding aan de flexwerker en beschikt over deze werknemer wanneer en zolang hij deze nodig heeft.

Bij detachering is sprake van die vormen van uitzending waarbij de arbeidsovereenkomst tussen het bureau en de flexwerker niet automatisch eindigt als de inlener de opdracht beëindigt. De flexwerker (gedetacheerde) is meestal voor bepaalde tijd in dienst van het uitzend- of detacheringsbureau. In fase B en C heten flexwerkers daarom vaak ook gedetacheerden. Het is ook mogelijk om in fase A gedetacheerd te worden.

cao voor uitzendkrachten

Binnen de uitzendbranche zijn er twee cao’s: de cao van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en de cao van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Omdat Randstad lid is van de ABU gaan we hier alleen in op de bepalingen uit de CAO voor Uitzendkrachten van de ABU.

In de CAO voor Uitzendkrachten wordt de rechtspositie van flexwerkers nader geregeld. Verder staan in deze cao bepalingen over onder andere beloning, kort verzuim, feestdagen, ziekte en ongeval, kostenvergoedingen, pensioen, scholing en vakantierechten.

De CAO voor Uitzendkrachten wordt afgesloten door de ABU enerzijds en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en de LBV anderzijds. Bij of na inschrijving bij het uitzendbureau krijgt iedere flexwerker de tekst van deze cao ter beschikking gesteld.

cao voor uitzendkrachten 2017-2019

De huidige CAO voor Uitzendkrachten is op 5 november 2017 van kracht geworden en loopt tot en met 31 mei 2019.

Deze cao-editie 2017-2019 bevat afspraken die moeten zorgen voor een goede balans tussen inkomenszekerheid voor de uitzendkracht en de gevraagde beschikbaarheid voor de uitzendonderneming. Zo wordt bijvoorbeeld vastgelegd dat uitzendkrachten vrij zijn elders werkzaamheden te verrichten en wordt het gemakkelijker om meerdere banen te combineren.

Ook zijn afspraken gemaakt over vereenvoudiging van de regels rond de inlenersbeloning. Die afspraken moeten leiden tot meer duidelijkheid voor uitzendkrachten én tegelijk de toepassing voor uitzendondernemingen vergemakkelijken. Zo gaan uitzendondernemingen uitzendkrachten meer informatie verstrekken over de geldende arbeidsvoorwaarden. Per 1 april 2018 gelden volgens de cao nieuwe rekenregels om de inlenersbeloning eenduidig te bepalen.

Alles is erop gericht om de toepassing van de beloningsregels te vergemakkelijken en te verduidelijken. Dat bevordert de naleving van de cao.

De SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten) heeft ten doel het geven van voorlichting over de inhoud van de cao’s en het bevorderen van en toezien op de naleving ervan.