Werkgevers kiezen steeds vaker voor een flexibel personeelsbestand om soepel in te kunnen spelen op veranderende situaties. Flexwerkers zijn medewerkers die flexibel inzetbaar zijn.

Een werkgever die flexwerkers via een uitzendbureau inzet, noemen we een inlener. Deze flexwerkers zijn niet in dienst bij de inlener, maar in dienst van het uitzendbureau. De inlener betaalt het bureau een bepaald tarief. Het bureau zorgt voor de loonbetaling en de afdracht van loonheffing en sociale premies.

Op deze pagina

uitzendwerk en detachering

Bij uitzendwerk stelt een uitzendbureau een werknemer ter beschikking van de werkgever/inlener. Deze inlener houdt toezicht op en geeft leiding aan de uitzendkracht en beschikt over deze werknemer wanneer en zolang hij deze nodig heeft.

Bij detachering is sprake van die vormen van uitzending waarbij de arbeidsovereenkomst tussen het bureau en de flexwerker niet automatisch eindigt als de inlener de opdracht beëindigt. De flexwerker (gedetacheerde) is meestal voor bepaalde tijd in dienst van het uitzend- of detacheringsbureau. In fase B en C heten flexwerkers daarom vaak ook gedetacheerden. Het is ook mogelijk om in fase A gedetacheerd te worden.

cao voor uitzendkrachten

Binnen de uitzendbranche zijn er twee cao’s: de cao van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en de cao van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Omdat Randstad lid is van de ABU gaan we hier alleen in op de bepalingen uit de CAO voor Uitzendkrachten van de ABU.

In de CAO voor Uitzendkrachten wordt de rechtspositie van flexwerkers nader geregeld. Verder staan in deze cao bepalingen over onder andere beloning, kort verzuim, feestdagen, ziekte en ongeval, kostenvergoedingen, pensioen, scholing en vakantierechten.

De CAO voor Uitzendkrachten wordt afgesloten door de ABU enerzijds en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en de LBV anderzijds. Bij of na inschrijving bij het uitzendbureau krijgt iedere flexwerker de tekst van deze cao ter beschikking gesteld.

binnenkort dezelfde cao voor alle uitzendkrachten

Binnen de uitzendbranche zijn er op dit moment nog twee verschillende cao’s: de cao van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en de cao van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).

Vanaf 30 december 2019 worden deze cao’s geharmoniseerd en krijgen alle uitzendkrachten in Nederland dezelfde arbeidsvoorwaarden. 

De nieuwe cao biedt uitzendkrachten een betere rechtspositie, meer werkzekerheid en begeleiding om duurzaam inzetbaar te blijven. In september 2019 is, vooruitlopend op de harmonisering van de cao’s, al een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo is de inlenersbeloning uitgebreid: de toeslagen voor fysiek belastende omstandigheden zoals koudetoeslag en toeslag voor het werken met gevaarlijke stoffen zijn aan de bestaande toeslagen toegevoegd. Daarnaast telt het volledige arbeidsverleden van uitzendkrachten voortaan mee als zij op verzoek van het uitzendbureau naar een ander uitzendbureau binnen hetzelfde concern worden overgeplaatst. Ook blijven bij die overstap het loon en het uitzicht op een periodieke verhoging gelijk. Dit geldt ook als uitzendkrachten overgaan naar een andere uitzendonderneming (binnen of buiten hetzelfde concern) om hun werk bij dezelfde opdrachtgever te behouden.

Kijk hier voor de overige aanpassingen in september 2019.

De SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten) heeft ten doel het geven van voorlichting over de inhoud van de cao’s en het bevorderen van en toezien op de naleving ervan.