Uitzendkrachten hebben recht op pensioen. In de CAO voor Uitzendkrachten is vastgelegd hoe de pensioenregeling van uitzendkrachten is geregeld.

Op deze pagina

verlaging toetredingsleeftijd

Per 1 januari 2024 is de wettelijke toetredingsleeftijd verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar. Dit betekent dat medewerkers al vanaf 18 jaar pensioen gaan opbouwen.

pensioenregeling

Uitzendkrachten van 18 jaar en ouder nemen verplicht deel aan de pensioenregeling voor uitzendkrachten. Deze pensioenregeling wordt uitgevoerd door de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). Uitzendkrachten nemen gedurende maximaal 52 weken deel in de basisregeling. Daarna worden ze deelnemer in de plusregeling. De pensioenleeftijd in de basisregeling en in de plusregeling is 67 jaar.

Randstad heeft een eigen pensioenfonds, dat uitsluitend voor de uitzendkrachten van de Nederlandse onderdelen van de Randstad Groep een identieke pensioenregeling uitvoert: het Flexsecurity pensioen.

geen wachttijd

Per 1 juli 2023 is de wachttijd in de pensioenregeling vervallen. Dit betekent dat iedere uitzendkracht van 18 jaar en ouder vanaf de eerste werkdag direct pensioen opbouwt.

basisregeling pensioen

De uitzendkracht neemt gedurende de eerste 52 gewerkte weken deel in de basisregeling. Daarna wordt hij deelnemer in de plusregeling.

De uitzendonderneming neemt de premie geheel voor haar rekening (8% over de pensioengrondslag). De uitzendkracht betaalt dus zelf geen premie voor het basispensioen. Als een uitzendkracht voor een andere uitzendonderneming gaat werken, blijft hij ook bij zijn nieuwe uitzendonderneming deelnemer in de basisregeling. De telling van 52 gewerkte weken voor deelname aan het pluspensioen begint dan wel opnieuw.

Uitgebreide informatie over de pensioenregeling staat op Stippensioen.nl.

plusregeling pensioen

Na 52 gewerkte weken in de basisregeling wordt de uitzendkracht deelnemer in de plusregeling. De hoogte van de voor de uitzendkracht beschikbaar te stellen premie is afhankelijk van zijn leeftijd. De doorsneepremie (die door uitzendkrachten en uitzendonderneming gezamenlijk betaald wordt) is voor alle deelnemers wel hetzelfde en bedraagt bij Flexsecurity 12,3% (in 2024) van de pensioengrondslag. De uitzendonderneming betaalt 8,3%, de werknemer 4%.

De uitzendkracht die al heeft deelgenomen aan de plusregeling en die zonder een onderbreking van 26 weken of langer van uitzendonderneming verandert, blijft deelnemer aan de plusregeling, ook als hij bij een andere uitzendonderneming weer werkzaam is in fase A. Na een onderbreking van minimaal 26 weken tot maximaal 52 weken wordt de uitzendkracht vanaf de eerste week werken weer deelnemer aan de basisregeling. 

In de plusregeling is de uitzendkracht, naast zijn pensioenopbouw, gedurende zijn dienstverband automatisch verzekerd voor een nabestaandenvoorziening en voortzetting van pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid.

pensioengrondslag en franchise

De werkgeverspremie (premie voor het uitzendbureau) wordt over de pensioengrondslag geheven. De pensioengrondslag wordt berekend door het bruto-uurloon van de uitzendkracht te verminderen met de uurfranchise (in 2024: € 8,45). 

De franchise bepaalt het uitzendbureau (als werkgever) door de pensioengevende uren te vermenigvuldigen met de uurfranchise van StiPP. De uurfranchise en het maximaal pensioengevende uurloon zijn voor de basis- en plusregeling hetzelfde. In 2024 is de uurfranchise € 8,45 en het maximaal pensioengevende uurloon € 38,26.

akkoord nieuwe pensioenregeling per 2026

Uitzendkrachten krijgen vanaf 1 januari 2026 een nieuwe pensioenregeling. De bruto-pensioenpremie in de nieuwe pensioenregeling van StiPP is 23,4%. Werkgevers gaan 15,9% pensioenpremie betalen, uitzendkrachten betalen 7,5%. Dit laatste wordt ingehouden op het brutoloon. In de huidige plusregeling van StiPP bouwt iedereen een percentage van de pensioengrondslag op afhankelijk van leeftijd. In de nieuwe regeling is de premie voor iedereen gelijk en dus leeftijdsonafhankelijk. De bijdrage in het pensioenkapitaal van de deelnemer bedraagt minimaal 20% van de pensioengrondslag. Daarnaast zijn voor alle deelnemers een nabestaandenpensioen en een dekking bij arbeidsongeschiktheid verzekerd.  

De nieuwe pensioenregeling van StiPP is een flexibele premieregeling. Kijk voor meer informatie op StiPP.nl.

pensioenregeling payrollmedewerkers

Payrollmedewerkers hebben in principe recht op deelname aan dezelfde pensioenregeling als het vaste personeel in dienst van de opdrachtgever. Als aansluiting bij deze pensioenregeling van de opdrachtgever niet mogelijk is of als de payrollwerkgever hierbij niet wil aansluiten, moet de payrollwerkgever zelf een pensioenregeling aanbieden die aan een aantal minimale voorwaarden moet voldoen. De belangrijkste voorwaarde is dat de hoogte van de door de werkgever te betalen premie voor de pensioenregeling gelijk moet zijn aan de gemiddelde werkgeversbijdrage in Nederland. In 2024 bedraagt deze 15,4% van de pensioengrondslag.

Omdat payrollmedewerkers niet langer onder de verplichtstelling van StiPP vallen, voert StiPP deze pensioenregeling niet uit. De payrollwerkgever moet dus zelf bepalen of hij voor de pensioenregeling aansluit bij het pensioenfonds van zijn opdrachtgever(s) of dat hij zelf een pensioenregeling afsluit bij een pensioenfonds, verzekeraar of een premiepensioeninstelling (PPI).

Randstad heeft een eigen pensioenregeling voor de payrollmedewerkers die wordt uitgevoerd door Flexsecurity pensioen.