Je medewerkers kunnen jou als werkgever verzoeken om aanpassing van hun arbeidsduur (het aantal uren dat iemand werkt per week/maand), werktijden of arbeidsplaats (de werkplek). Dat staat in de Wet flexibel werken (Wfw). De Wfw geldt niet als je minder dan tien mensen in dienst hebt. In dat geval moet je zelf een regeling treffen.

Op deze pagina

voorwaarden voor aanpassing

Voorwaarden voor de aanpassing zijn:

 • De medewerker die het verzoek doet, moet op het moment waarop de gewenste aanpassing ingaat minstens zes maanden in dienst zijn.

 • Het moet gaan om een aanpassing van de uren in de eigen functie.

 • Als de medewerker tijdens ziekte een verzoek indient om meer uren te gaan werken, gaat de aanpassing van de arbeidsduur (het aantal uren dat iemand werkt per week/maand) pas in als hij weer hersteld is.

 • Een medewerker mag maximaal eenmaal per jaar een verzoek voor meer of minder werken indienen, behalve als een eerder verzoek vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen is afgewezen en de bedrijfssituatie is gewijzigd of als sprake is van onvoorziene omstandigheden.

 • De medewerker mag niet meer uren gaan werken dan wettelijk is toegestaan.

 • De medewerker mag de maximale arbeidsduur die binnen zijn bedrijf of sector geldt niet overschrijden (bijvoorbeeld: als in het bedrijf of de sector waarin de medewerker werkt een 36-urige werkweek geldt, kan de werkgever zijn verzoek om een 40-urige werkweek niet inwilligen).

Je medewerker mag zijn werktijden ook tijdelijk aanpassen. Zo kan hij bijvoorbeeld een bepaalde periode minder werken om mantelzorg te geven en dat later compenseren door meer te werken.

verzoek om aanpassing

Je medewerker moet zijn wens tot meer of minder werken schriftelijk aan jou kenbaar maken, ten minste twee maanden voor de beoogde ingangsdatum. Hij hoeft geen reden op te geven voor het verzoek. In de aanvraag moeten zijn opgenomen:

 • de gewenste ingangsdatum en

 • het aantal uren dat hij wil gaan werken en/of

 • de gewenste arbeidsplaats en/of

 • de verdeling van de uren over de week.

Vervolgens moeten jullie overleg voeren over het verzoek.

Uiterlijk een maand voor de ingangsdatum moet je je beslissing (schriftelijk) kenbaar maken. Doe je dat niet, dan moet de aanpassing worden gehonoreerd conform het verzoek van je medewerker.

Je medewerker mag jou eenmaal per jaar vragen om een aanpassing van zijn arbeidsduur, werktijden en/of arbeidsplaats. Het uitgangspunt daarbij is de datum waarop jij, als zijn werkgever, wel of niet akkoord bent gegaan met zijn eerdere verzoek.

verzoek inwilligen of weigeren?

Als werkgever moet je een verzoek van je medewerkers om aanpassing van hun arbeidsduur (het aantal uren dat ze werken per week/maand) of hun werktijden in principe honoreren. Alleen op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen kun je zo’n verzoek weigeren. Hiervan kan sprake zijn als er ernstige problemen ontstaan:

 • in de bedrijfsvoering bij de herbezetting van de vrijkomende uren

 • op roostertechnisch gebied

 • op het gebied van de veiligheid.

Je kunt een verzoek tot uitbreiding van de arbeidsduur in elk geval weigeren als zich ernstige problemen voordoen wegens:

 • onvoldoende werk

 • problemen van financiële of organisatorische aard

 • onvoldoende personeelsbudget.

afwijken van de regeling

Afwijking van de Wet flexibel werken - maar alleen als het de vermeerdering van de arbeidsduur of een aanpassing van de arbeidsplaats of de werktijd betreft - is uitsluitend mogelijk via de cao of een schriftelijke overeenstemming met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

wetsvoorstel werken waar je wilt

Het wetsvoorstel Werken waar je wilt gaat de Wet flexibel werken (Wfw) mogelijk in de toekomst wijzigen. Als dit voorstel wordt aangenomen, moet je een verzoek van je medewerkers om aanpassing van hun arbeidsplaats (de werkplek) op dezelfde manier gaan behandelen als een verzoek om aanpassing van de werktijden of arbeidsduur (hoeveel uren iemand werkt per week/maand). Op deze manier kunnen je medewerkers een betere balans organiseren tussen hun werk- en privéleven.