Een uitzendkracht is feitelijk werkzaam bij de opdrachtgever ofwel inlener, maar er bestaat tussen hen geen overeenkomst. Toch is de inlener verantwoordelijk voor de instructie en begeleiding van de uitzendkracht op de werkplek. De inlener moet de uitzendkracht bovendien net zo (goed) behandelen als zijn eigen personeel. Dat staat in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI).

Op deze pagina

wanneer ben je inlener?

Je bent inlener als je een werknemer inhuurt van een andere ondernemer en je de leiding hebt over en toezicht hebt op de ingeleende werknemer. Die werknemer blijft daarbij in dienst bij die andere ondernemer, de uitlener. Bij uitzendkrachten is dit het uitzendbureau. 

Als de uitlener de leiding en het toezicht zelf houdt, gaat het niet om inlening maar om aanneming van werk.

inlenersaansprakelijkheid

De uitlener heeft de plicht om de loonheffingen en btw af te dragen. Doet de uitlener dat niet, dan kan de Belastingdienst jou, als inlener, hiervoor op grond van de inlenersaansprakelijkheid aansprakelijk stellen. Inlenersaansprakelijkheid voorkomt misbruik bij de afdracht van loonheffingen en btw door inleners en uitleners van personeel. Met het keurmerk van de SNA zijn de gevolgen van deze inlenersaansprakelijkheid beperkt.

inlenersbeloning

Uitzendkrachten vallen onder de CAO voor Uitzendkrachten. Daarin staat dat er sprake is van de zogeheten inlenersbeloning. Dat betekent dat de uitzendkracht recht heeft op dezelfde beloning als iemand die in dienst is bij de opdrachtgever en daar dezelfde functie heeft als de uitzendkracht. 

Tot de inlenersbeloning behoren ook de volgende elementen:

  • eenmalige uitkeringen, kostenvergoedingen en thuiswerkkostenvergoeding

  • algemene loonsverhogingen, die met terugwerkende kracht worden vastgesteld, gelden ook met terugwerkende kracht voor uitzendkrachten (voor zover nog werkzaam bij de inlener)

  • vaste eindejaarsuitkeringen 

  • toeslagen voor werken in onregelmatigheid en/of onder (fysiek) belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk, bijvoorbeeld overwerk, werken op avond-, weekend- en feestdaguren, verschoven uren, ploegen, lage en/of hoge temperaturen, gevaarlijke stoffen, vuil werk.

  • arbeidstijd- en arbeidsduurverkorting (adv/atv)

Uitzendkrachten die via hetzelfde of een ander uitzendbureau terugkeren in (nagenoeg) dezelfde functie bij dezelfde opdrachtgever of een andere opdrachtgever op wie dezelfde cao van toepassing is, behouden dezelfde inschaling (schaal en positie in schaal). 

De inlener moet het uitzendbureau – correct, volledig en tijdig – informeren over de eigen beloningsregeling en wijzigingen daarin. De inlener is medeverantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste uitbetaling van het loon aan de uitzendkracht. 

Het uitzendbureau moet de inlenersbeloning vanaf de eerste werkdag van de uitzendkracht toepassen. Er mag alleen ten gunste van de uitzendkracht worden afgeweken.

arbeidsomstandigheden

De inlener heeft de leiding over en het toezicht op het werk van de uitzendkracht en zijn werkomstandigheden. Volgens de Arbowet is de inlenende werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zowel zijn eigen, vaste medewerkers als van de uitzendkrachten in zijn bedrijf. 

Dat betekent dat de inlener ook aansprakelijk is als er een ongeval op het werk plaatsvindt. 

De inlener moet de uitzendkracht informatie geven over het werk, de risico’s en de veiligheidsmaatregelen voordat de uitzendkracht bij hem aan het werk gaat. Dat is bijvoorbeeld informatie over hoe in het bedrijf wordt omgegaan met gevaarlijke stoffen en de regels voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

De inlener moet het uitzendbureau, voordat de uitzendkracht bij hem begint, de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) sturen (in ieder geval het deel waarin de specifieke risico’s staan die horen bij het werk dat de uitzendkracht gaat doen). Het uitzendbureau moet zorgen dat de uitzendkracht de RI&E krijgt en is verplicht om de uitzendkracht te informeren over de risico’s die hij op de werkplek loopt.

afspraken tussen inlener en uitzendbureau

Tussen het uitzendbureau en de inlener worden contractuele afspraken gemaakt over de inzet van uitzendkrachten. Algemene voorwaarden maken hier doorgaans deel van uit. Randstad hanteert de Algemene Voorwaarden voor het werven, selecteren en ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Voordat de uitzendkracht bij de inlener aan de slag gaat, spreken uitzendbureau en inlener bepaalde zaken af. Deze afspraken worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging. 

het in dienst nemen van een uitzendkracht

De inlener mag een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaan met de aan hem voorgestelde of al bij hem werkzame uitzendkracht als de uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming is geëindigd. De al gewerkte periode telt dan mee voor de berekening van de proeftijd en de telling volgens de ketenregeling.

De meeste bureaus hanteren een ‘overnameregeling’. Dat houdt in dat de werkgever het bureau een vergoeding verschuldigd is als hij de uitzendkracht zelf in dienst neemt vóór het einde van de opdracht of – bij opdrachten voor onbepaalde tijd – voordat deze uitzendkracht een bepaald aantal uren via het uitzendbureau bij hem heeft gewerkt.

opdrachtbevestiging

Voordat een uitzendkracht bij de inlener aan de slag gaat, moeten een aantal zaken worden afgesproken: bijvoorbeeld de functie, de duur van de opdracht en het tarief. Het uitzendbureau zal deze afspraken in het algemeen schriftelijk of digitaal aan de inlener bevestigen in de opdrachtbevestiging.

 

 

checklist

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft samen met de Belastingdienst en partijen uit de uitzendsector een checklist ontwikkeld voor bedrijven die werken met uitzendbureaus. De Checklist Werken met uitzendbureaus helpt bedrijven te beoordelen of zij op een eerlijke, gezonde en veilige manier met uitzendkrachten werken.