Een uitzendkracht is feitelijk werkzaam bij de opdrachtgever ofwel inlener, maar er bestaat tussen hen geen overeenkomst. Toch is de inlener verantwoordelijk voor de instructie en begeleiding van de uitzendkracht op de werkplek. De inlener moet de uitzendkracht bovendien net zo (goed) behandelen als zijn eigen personeel. Dat staat in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI).

Op deze pagina

wanneer ben je inlener?

Je bent inlener als je een werknemer inhuurt van een andere ondernemer en je de leiding hebt over en toezicht hebt op de ingeleende werknemer. Die werknemer blijft daarbij in dienst bij die andere ondernemer, de uitlener. Bij uitzendkrachten is dit de uitzendonderneming. 

Als de uitlener de leiding en het toezicht zelf houdt, gaat het niet om inlening maar om aanneming van werk.

inlenersaansprakelijkheid

De uitlener heeft de plicht om de loonheffingen en btw af te dragen. Doet de uitlener dat niet, dan kan de Belastingdienst jou, als inlener, hiervoor op grond van de inlenersaansprakelijkheid aansprakelijk stellen. Inlenersaansprakelijkheid voorkomt misbruik bij de afdracht van loonheffingen en btw door inleners en uitleners van personeel. Met het keurmerk van de SNA zijn de gevolgen van deze inlenersaansprakelijkheid beperkt.

inlenersbeloning

Uitzendkrachten vallen onder de CAO voor Uitzendkrachten. Daarin staat dat er sprake is van de zogeheten inlenersbeloning. Dat betekent dat de uitzendkracht recht heeft op dezelfde beloning als iemand die in dienst is bij de opdrachtgever en daar dezelfde functie heeft als de uitzendkracht. 

Als gevolg van een aanpassing van de CAO voor Uitzendkrachten geldt per 1 juli 2023 dat de uitzendonderneming bij de inschaling voortaan ook rekening moet houden met de relevante werkervaring van de uitzendkracht. Een uitzendkracht met relevante werkervaring kan niet starten in de laagste trede van de functieschaal.

Tot de inlenersbeloning behoren de volgende elementen:

  • alle (bruto en netto) kostenvergoedingen en toeslagen die de vaste medewerkers van de inlener ook ontvangen (per 1 juli 2023)

  • periodieke verhogingen, volgens de regels die gelden bij de inlener 

  • algemene loonsverhogingen, ook als deze met terugwerkende kracht worden vastgesteld, geldt de terugwerkende kracht ook voor uitzendkrachten (voor zover nog werkzaam bij de inlener)

  • dezelfde vaste eindejaarsuitkering als vaste medewerkers (per 1 januari 2023) 

  • arbeidstijd- en arbeidsduurverkorting (adv/atv)

  • eenmalige uitkeringen, ongeacht het doel en reden van de uitkering

  • vergoeding voor reisuren/reistijd verbonden aan het werk, tenzij deze tijd als gewerkte uren worden aangemerkt

  • thuiswerkvergoedingen

Uitzendkrachten die via hetzelfde of een ander uitzendbureau terugkeren in (nagenoeg) dezelfde functie bij dezelfde opdrachtgever of een andere opdrachtgever op wie dezelfde cao van toepassing is, behouden dezelfde inschaling (schaal en positie in schaal). 

De inlener moet de uitzendonderneming – correct, volledig en tijdig – informeren over de eigen beloningsregeling en wijzigingen daarin. De inlener is medeverantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste uitbetaling van het loon aan de uitzendkracht. 

De uitzendonderneming moet de inlenersbeloning vanaf de eerste werkdag van de uitzendkracht toepassen. Er mag alleen ten gunste van de uitzendkracht worden afgeweken.

arbeidsomstandigheden

De inlener heeft de leiding over en het toezicht op het werk van de uitzendkracht en zijn werkomstandigheden. Volgens de Arbowet is de inlenende werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zowel zijn eigen, vaste medewerkers als van de uitzendkrachten in zijn bedrijf. 

Dat betekent dat de inlener ook aansprakelijk is als er een ongeval op het werk plaatsvindt. 

De inlener moet de uitzendkracht informatie geven over het werk, de risico’s en de veiligheidsmaatregelen voordat de uitzendkracht bij hem aan het werk gaat. Dat is bijvoorbeeld informatie over hoe in het bedrijf wordt omgegaan met gevaarlijke stoffen en de regels voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

De inlener moet de uitzendonderneming , voordat de uitzendkracht bij hem begint, de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) sturen (in ieder geval het deel waarin de specifieke risico’s staan die horen bij het werk dat de uitzendkracht gaat doen). De uitzendonderneming moet zorgen dat de uitzendkracht de RI&E krijgt en is verplicht om de uitzendkracht te informeren over de risico’s die hij op de werkplek loopt.

afspraken tussen inlener en uitzendbureau

Tussen de uitzendonderneming en de inlener worden contractuele afspraken gemaakt over de inzet van uitzendkrachten. Algemene voorwaarden maken hier doorgaans deel van uit. Randstad hanteert de Algemene Voorwaarden voor het werven, selecteren en ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Voordat de uitzendkracht bij de inlener aan de slag gaat, spreken uitzendonderneming en inlener bepaalde zaken af. Deze afspraken worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging. 

het in dienst nemen van een uitzendkracht

De inlener mag een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaan met de aan hem voorgestelde of al bij hem werkzame uitzendkracht als de uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming is geëindigd. De al gewerkte periode telt dan mee voor de berekening van de proeftijd en de telling volgens de ketenregeling.

De meeste uitzendondernemingen hanteren een ‘overnameregeling’. Dat houdt in dat de werkgever de uitzendonderneming een vergoeding verschuldigd is als hij de uitzendkracht zelf in dienst neemt vóór het einde van de opdracht of – bij opdrachten voor onbepaalde tijd – voordat deze uitzendkracht een bepaald aantal uren via de uitzendonderneming bij hem heeft gewerkt.

opdrachtbevestiging

Voordat een uitzendkracht bij de inlener aan de slag gaat, moeten een aantal zaken worden afgesproken: bijvoorbeeld de functie, de duur van de opdracht en het tarief. De uitzendonderneming zal deze afspraken in het algemeen schriftelijk of digitaal aan de inlener bevestigen in de opdrachtbevestiging.

 

 

checklist

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft samen met de Belastingdienst en partijen uit de uitzendsector een checklist ontwikkeld voor bedrijven die werken met uitzendbureaus. De Checklist Werken met uitzendbureaus helpt bedrijven te beoordelen of zij op een eerlijke, gezonde en veilige manier met uitzendkrachten werken.