Om werk en privé (beter) te kunnen combineren, willen veel mensen graag flexibel kunnen werken. Dat geldt voor hun werkplek maar ook voor hun werktijden. Als werkgever kun je hierover afspraken maken met je medewerkers. Deze afspraken moeten natuurlijk altijd passen binnen de wettelijke regels.

Op deze pagina:

wettelijke regels

wet implementatie eu-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Per 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden ingevoerd. Als gevolg daarvan kun je medewerkers met onvoorspelbare werktijden alleen verplichten om te werken op van tevoren vastgelegde referentiedagen en -uren. Deze dagen en uren kun je bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst vastleggen. Je hebt per 1 augustus 2022 ook de plicht om je medewerkers hierover te informeren. 

Ook de Wet flexibel werken is aangepast als gevolg van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Medewerkers die minimaal 26 weken bij je in dienst zijn, kunnen een verzoek indienen voor werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Je medewerker kan bijvoorbeeld verzoeken om werk op vaste dagen, tijden of gedurende een andere oproepperiode. 

Lees hier meer over de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. 

wetsvoorstel werken waar je wilt

Begin 2021 is het wetsvoorstel Wet werken waar je wilt ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel moet de Wet flexibel werken wijzigen, met als doel werkgevers minder mogelijkheden te geven om een verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats af te wijzen. Nu hoef  je als werkgever zo’n verzoek alleen maar te overwegen en te bespreken met je medewerker. Het wetsvoorstel wil dit wijzigen naar een iets zwaardere maatstaf, namelijk die van de ‘redelijkheid en billijkheid’. Dit houdt in dat je bij een verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats alle omstandigheden van de kwestie moet meewegen, dus zowel jouw belangen als die van de medewerker. Voorbeelden zijn het belang van een goede samenwerking binnen het team, zware administratieve of financiële lasten en de thuissituatie van de medewerker. Als jouw belangen als werkgever naar redelijkheid en billijkheid zwaarder wegen dan die van je medewerker, dan mag je het verzoek afwijzen. 

Het wetsvoorstel is op 5 juli 2022 door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer moet hier nog over stemmen.