Verschillende partijen zorgen samen voor een goede organisatie van de uitzendbranche.

Zo zijn er de brancheorganisatie ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en de SNA (Stichting Normering Arbeid) die uitzendondernemingen controleert op, onder andere, hun betaalgedrag.

In het kader van de Wet allocatie arbeid door intermediairs (Waadi) moeten uitzendbureaus zich houden aan gedragsregels en moeten ze geregistreerd staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Op deze pagina:

algemene bond uitzendondernemingen (abu)

De uitzendbranche kent twee werkgeversorganisaties: de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Randstad is aangesloten bij de ABU, die 65% van de uitzend- en payrollbranche vertegenwoordigt. De ABU streeft naar een gezonde en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering van de aangesloten uitzendbureaus. Zo vindt een periodieke screening van de leden plaats, op de naleving van wet- en regelgeving en cao. Daarnaast informeert de ABU uitzendkrachten en inleners over de voorwaarden van uitzendwerk en de CAO voor Uitzendkrachten.

stichting normering arbeid (sna)

De Stichting Normering Arbeid (SNA) wil fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij (onder)aanneming van werk zoveel mogelijk voorkomen. De SNA doet dit door inspecties te laten uitvoeren op basis van de toepasselijke norm (voor de uitzendbranche: NEN 4400-1 of 4400-2) en het SNA-keurmerk toe te kennen aan goedgekeurde ondernemingen. Het SNA-keurmerk is er voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen en (onder)aannemers van werk. Met dit keurmerk zijn de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies (inlenersaansprakelijkheid) voor inleners en opdrachtgevers beperkt.

De SNA beheert een register waarin alle SNA-gecertificeerde ondernemingen zijn opgenomen. De uitzendondernemingen die voldoen aan het SNA-keurmerk, zoals Randstad, zijn in het register opgenomen. 

Wet allocatie arbeid door intermediairs (Waadi)

In de Waadi zijn gedragsregels vastgelegd voor bemiddeling van arbeid door intermediairs. Er wordt verschil gemaakt tussen arbeidsbemiddeling en het ter beschikking stellen van arbeid (uitzendwerk en payroll). Ook verplicht de wet intermediairs zich te registreren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

gedragsregels voor uitzendbureaus

De Waadi verstaat onder terbeschikkingstelling van arbeid: het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander voor het onder diens toezicht en leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, verrichten van arbeid.

In de Waadi gelden voor uitzendwerk onder andere de volgende regels:

  • De uitzendonderneming mag van de uitzendkracht geen geld (of een andere tegenprestatie) vragen voor het uitzenden.

  • De uitzendonderneming moet de uitzendkracht van tevoren schriftelijk inlichten over de arbeidsomstandigheden op de werkplek.

  • De uitzendkracht ontvangt hetzelfde loon en vergoedingen als de inlener aan zijn eigen personeel, in dezelfde of gelijkwaardige functie, betaalt (inlenersbeloning) 

  • Uitzendkrachten hebben dezelfde rechten als werknemers die direct in dienst zijn van een onderneming (in een soortgelijke functie) onder meer op het gebied van lonen en vergoedingen, arbeidstijden en bestrijding van discriminatie.

  • Uitzendkrachten hebben recht op gelijke toegang tot bedrijfsvoorzieningen of -diensten (bijvoorbeeld de bedrijfskantine).

  • Interne vacatures moeten ook aan uitzendkrachten worden bekendgemaakt.

  • De uitzendonderneming mag de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst na afloop van de terbeschikkingstelling niet belemmeren.

  • De uitzendkracht mag niet worden uitgezonden naar (onderdelen van) bedrijven waar gestaakt wordt of die bezet zijn.

De uitzendkracht kan bij de Nederlandse Arbeidsinspectie een klacht indienen als hij denkt dat de uitzendwerkgever zich niet aan de Waadi houdt.

registratieplicht handelsregister

Zowel ondernemingen die bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, als ondernemingen die dat niet doen, moeten dit registreren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Bij bedrijfsmatig kun je denken aan intermediairs zoals uitzendbureaus, uitleenbureaus, payrolling-bedrijven en banenpools. Bij ondernemingen die niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, is het van belang dat dit geen onderdeel is van de reguliere bedrijfsactiviteiten. Niet alleen intermediairs maar ook inleners kunnen een forse boete krijgen als blijkt dat een intermediair niet was geregistreerd ten tijde van het aangaan van een overeenkomst. Op de website van de Kamer van Koophandel kunnen inleners controleren of de intermediair van wie zij personeel (willen) inlenen daadwerkelijk is geregistreerd.

boete registratieplicht

Een uitlener die niet (juist) geregistreerd staat in het Handelsregister krijgt een boete. De inlener die zaken doet met een dergelijke uitlener krijgt ook een boete.

Bij het overtreden van de Waadi-registratieplicht hanteert de Nederlandse Arbeidsinspectie een boetestaffel. Bij een tweede overtreding verdubbelen deze bedragen, bij een derde keer worden de bedragen drie keer zo hoog.

checklist werken met uitzendbureaus

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft samen met de Belastingdienst en partijen uit de uitzendsector een checklist ontwikkeld voor bedrijven die werken met uitzendbureaus. De Checklist Werken met uitzendbureaus helpt bedrijven te beoordelen of zij op een eerlijke, gezonde en veilige manier met uitzendkrachten werken.