Bij uitzendwerk wordt een medewerker (uitzendkracht) die in dienst is bij een uitzendbureau ter beschikking gesteld aan een werkgever (inlener) bij wie hij tijdelijk werk gaat verrichten. De inlener betaalt het bureau daarvoor een bepaald tarief. De uitzendonderneming zorgt voor de loonbetaling aan de uitzendkracht en de afdracht van loonheffing en sociale premies. Zaken als beloning, arbeidsvoorwaarden en de rechten van uitzendkrachten zijn in Nederland goed geregeld in de wet en in de CAO voor Uitzendkrachten.

Op deze pagina

de uitzendovereenkomst

De uitzendovereenkomst is volgens het Burgerlijk Wetboek een bijzondere arbeidsovereenkomst tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht. Het bijzondere van uitzenden is dat er drie partijen bij betrokken zijn: de uitzendkracht wordt door het uitzendbureau (de uitlener) ter beschikking gesteld om voor een andere werkgever (de inlener) en onder leiding en toezicht van die inlener werkzaamheden te verrichten.

het uitzendbeding

Het uitzendbeding is een bepaling in de uitzendovereenkomst die ervoor zorgt dat deze overeenkomst tussen uitzendkracht en uitzendbureau eindigt als de opdrachtgever/inlener de terbeschikkingstelling om welke reden dan ook beëindigt. Het einde van de opdracht betekent dus het einde van de uitzendovereenkomst. Het uitzendbeding (en daarmee het einde van de uitzendovereenkomst) treedt ook in werking als de uitzendkracht de overeengekomen arbeid niet langer kan of wil verrichten (opzegging door uitzendkracht).

Let op: het uitzendbeding kan alleen in fase A worden overeengekomen. In fase B en C kan het uitzendbeding niet meer worden toegepast. Daar kan alleen een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor bepaalde tijd (fase B) of onbepaalde tijd (fase C) worden overeengekomen.

uitzendbeding en ziekte van de uitzendkracht

Tot 17 maart 2023 trad het uitzendbeding (en daarmee het einde van de uitzendovereenkomst) ook in werking als de uitzendkracht ziek werd. Als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad is dit gewijzigd. Het uitzendbeding kan bij ziekte alleen worden ingeroepen na een actieve handeling van de inlener (bijvoorbeeld een Whatsapp-berichtje of e-mail). 

Per 1 juli 2023 is er een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten. Vanaf die datum eindigt de terbeschikkingstelling en daarmee de uitzendovereenkomst niet gedurende  de arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht. De uitzendovereenkomst kan in deze periode wel eindigen op de overeengekomen einddatum.
Buiten de periode van arbeidsongeschiktheid kan de  opdrachtgever/inlener nog steeds gebruik maken van het uitzendbeding. De uitzendkracht heeft tijdens arbeidsongeschiktheid recht op loondoorbetaling zolang de uitzendovereenkomst voortduurt (minus een wachtdag). 

cao voor uitzendkrachten

In de CAO voor Uitzendkrachten worden de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van uitzendkrachten geregeld, waaronder het fasensysteem. Verder staan er bepalingen in over onder andere beloning, kort verzuim, feestdagen, ziekte/arbeidsongeschiktheid, kostenvergoedingen, pensioen, scholing en vakantierechten.

De CAO voor Uitzendkrachten is afgesloten door de ABU enerzijds en de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie  anderzijds. Bij of na inschrijving bij het uitzendbureau krijgt iedere uitzendkracht de tekst van deze cao ter beschikking gesteld.

De cao loopt tot 1 januari 2024, en is per 1 juli 2023 aangepast.

Meer informatie over de CAO voor Uitzendkrachten staat op de themapagina van de ABU.

De SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten) heeft ten doel het geven van voorlichting over de inhoud van de cao’s en het bevorderen van en toezien op de naleving ervan.

wet- en regelgeving uitzendwerk

De belangrijkste regels voor uitzendwerk staan in:

Daarnaast gelden voor uitzendkrachten onder meer ook de volgende algemene regels van het arbeidsrecht: