Er bestaan wettelijke regels voor gelijke behandeling bij de werving en selectie van nieuw personeel. En een medische keuring mag onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure maar je moet je daarbij wel aan de wet houden. Los van de wet kan de manier waarop je omgaat met sollicitanten jou, als werkgever, een goede (of slechte!) naam bezorgen.

Afspraken tussen werkgever en werknemer over functie, salaris en andere arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd in een (individuele) arbeidsovereenkomst. Bij het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor een bedrijf of bedrijfstak zijn meestal een of meer werkgevers(organisaties) en, namens de werknemers, een of meer vakbonden betrokken.

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is een wet die enkele onderdelen uit het ontslagrecht, de transitievergoeding, de ketenregeling en de WW-premie heeft aangepast. De nieuwe wet is (met uitzondering van de regels voor het pensioen van payrollmedewerkers) op 1 januari 2020 in werking getreden. 

Normaal gesproken spreken de werkgever en de werknemer een brutoloon af. Wat daarvan netto overblijft, hangt onder meer af van de inhoudingen op het loon. De werkgever moet namelijk loonheffingen over het loon inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Andere factoren die bepalend zijn voor de hoogte van het nettoloon zijn bijvoorbeeld het minimumloon en onkostenvergoedingen. Over het loon moet de werkgever loonheffingen inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Er bestaan mogelijkheden voor werkgevers om de loonkosten te verlagen, zoals premiekortingen en subsidieregelingen.

Naast flexwerkers (uitzendkrachten en gedetacheerden) behoren oproepkrachten, payrollers, vakantiewerkers en seizoenarbeiders tot deze groep. Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en freelancers werken ook op flexibele basis. De flexibele arbeidsrelatie wordt, net als vaste dienstverbanden, beschermd door wettelijke regels.

Veel werknemers uit het buitenland willen in Nederland komen werken. Maar niet zomaar iedereen kan hier aan de slag. Er zijn regels om rekening mee te houden, in ieder geval die uit de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Ook als een Nederlandse werkgever iemand vanuit het buitenland aan de slag wil helpen, moet hij zich houden aan de wet. Hij moet, als dat nodig is, zorgen voor bijvoorbeeld een werkvergunning (twv) of een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). Voor kennismigranten heeft Nederland een eigen regeling.

Mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap komen moeilijk aan werk. De overheid wil dat zij zoveel mogelijk een ‘gewone’ baan vinden. De gemeente heeft de taak werkgevers te stimuleren om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Ter ondersteuning van de werkgever heeft de overheid speciale maatregelen genomen.