Werknemers krijgen loon doorbetaald tijdens hun vakantie. Daarnaast hebben zij, ongeacht de hoogte van het loon, recht op vakantiebijslag. Dit wordt ook wel vakantietoeslag genoemd of, in het dagelijks spraakgebruik, vakantiegeld.

Op deze pagina

hoogte vakantiegeld

Het vakantiegeld bedraagt in principe minimaal 8% van het brutojaarsalaris van het afgelopen jaar. Onder bepaalde voorwaarden kan hiervan in de cao worden afgeweken (naar boven of naar beneden). In ieder geval moet men op jaarbasis minimaal 108% van het minimumloon verdienen (loon plus vakantiebijslag).

Een uitzondering geldt bij werknemers die een salaris ontvangen van meer dan driemaal het minimumloon. Dan kan in het arbeidscontract worden overeengekomen dat zij minder vakantiebijslag krijgen. Zij hoeven over het meerdere namelijk geen vakantiebijslag te ontvangen. Dit betekent dat er voor hen dus een vast bedrag geldt van 8% van driemaal het minimumloon.

ziek tijdens vakantie

Bij werknemers die ziek zijn, loopt de opbouw van het vakantiegeld gewoon door. Wie door zijn ziekte een lager salaris krijgt, bouwt daardoor ook vakantiegeld op over dat lagere loon.

uitbetaling vakantiegeld

De werkgever moet de vakantiebijslag ten minste eenmaal per jaar uitbetalen, in principe in mei of juni. Hij kan hiervan alleen afwijken als dit in een cao geregeld is. Als het om uitzendwerk of vakantiewerk gaat, kan vakantiegeld ook per maand worden uitbetaald.

uit dienst: vakantiedagen en vakantiegeld

Loopt de arbeidsovereenkomst af, dan moet de werkgever de opgebouwde maar nog niet genoten vakantiedagen en het vakantiebijslag aan de werknemer uitbetalen. Meestal kan de werknemer (een deel van) zijn vakantiedagen nog opnemen voordat hij vertrekt.