Je medewerkers krijgen hun loon doorbetaald tijdens hun vakantie: het vakantiegeld. Daarnaast hebben ze, los van de hoogte van hun loon, recht op vakantiebijslag. Dit wordt ook wel vakantietoeslag genoemd.

In de praktijk hebben de meeste mensen het over vakantiegeld als ze eigenlijk vakantiebijslag bedoelen. 

Op deze pagina

vakantiegeld

In de periode dat je medewerkers hun vakantiedagen opnemen, hebben zij recht op doorbetaling van hun loon. Een medewerker heeft tijdens vakantie recht op het loon dat hij zou hebben verdiend als hij niet op vakantie zou zijn geweest. Het gaat hierbij om vaste componenten van het loon, die samenhangen met de uitoefening van de functie. 

vakantiebijslag

De vakantiebijslag bedraagt in principe minimaal 8% van het brutojaarsalaris van het afgelopen jaar. Dit is inclusief overwerk, prestatietoeslagen, provisies, onregelmatigheidstoeslagen en uitbetaalde vakantiedagen. Onkostenvergoedingen en winstuitkering tellen niet mee. Onder bepaalde voorwaarden kan hiervan in de cao worden afgeweken (naar boven of naar beneden). In ieder geval moet een medewerker op jaarbasis minimaal 108% van het minimumloon verdienen (loon plus vakantiebijslag).

Een uitzondering geldt voor medewerkers die een salaris ontvangen van meer dan driemaal het minimumloon. Dan kan in het arbeidscontract worden overeengekomen dat zij minder vakantiebijslag krijgen. Zij hoeven over het meerdere namelijk geen vakantiebijslag te ontvangen. Dit betekent dat er voor hen dus een vast bedrag geldt van 8% van driemaal het minimumloon. 

Als werkgever moet je de vakantiebijslag ten minste eenmaal per jaar uitbetalen, in principe in mei of juni. Je kunt hiervan alleen afwijken als dit in een cao of in de arbeidsovereenkomst geregeld is. Als het om uitzendwerk of vakantiewerk gaat, kan de vakantiebijslag ook per maand worden uitbetaald. 

ziekte en vakantiegeld

Bij medewerkers die ziek zijn, loopt de betaling van het loon en de opbouw van de vakantiebijslag door. Wie door zijn ziekte een lager salaris krijgt, bouwt daardoor ook vakantiebijslag op over dat lagere loon. 

uit dienst: vakantiedagen en vakantiegeld

Loopt de arbeidsovereenkomst af, dan moet je als werkgever de opgebouwde maar nog niet opgenomen vakantiedagen en het vakantiebijslag aan je medewerker uitbetalen. Meestal kan je medewerker (een deel van) zijn vakantiedagen nog opnemen voordat hij vertrekt