Werknemers krijgen loon doorbetaald tijdens hun vakantie: het vakantiegeld. Daarnaast hebben zij, ongeacht de hoogte van het loon, recht op vakantiebijslag. Dit wordt ook wel vakantietoeslag genoemd.

In de praktijk hebben de meeste mensen het over vakantiegeld als ze eigenlijk vakantiebijslag bedoelen. 

Op deze pagina

vakantiegeld

In de periode dat werknemers hun vakantiedagen opnemen, hebben zij recht op doorbetaling van hun loon. De werknemer heeft tijdens vakantie recht op het loon dat hij zou hebben verdiend als hij niet op vakantie zou zijn geweest. Het gaat hierbij om vaste componenten van het loon die samenhangen met de uitoefening van de functie. 

vakantiebijslag

De vakantiebijslag bedraagt in principe minimaal 8% van het brutojaarsalaris van het afgelopen jaar. Dit is inclusief overwerk, prestatietoeslagen, provisies, onregelmatigheidstoeslagen en uitbetaalde vakantiedagen. Onkostenvergoedingen en winstuitkering tellen niet mee. Onder bepaalde voorwaarden kan hiervan in de cao worden afgeweken (naar boven of naar beneden). In ieder geval moet men op jaarbasis minimaal 108% van het minimumloon verdienen (loon plus vakantiebijslag).

Een uitzondering geldt bij werknemers die een salaris ontvangen van meer dan driemaal het minimumloon. Dan kan in het arbeidscontract worden overeengekomen dat zij minder vakantiebijslag krijgen. Zij hoeven over het meerdere namelijk geen vakantiebijslag te ontvangen. Dit betekent dat er voor hen dus een vast bedrag geldt van 8% van driemaal het minimumloon. 

De werkgever moet de vakantiebijslag ten minste eenmaal per jaar uitbetalen, in principe in mei of juni. Hij kan hiervan alleen afwijken als dit in een cao geregeld is. Als het om uitzendwerk of vakantiewerk gaat, kan de vakantiebijslag ook per maand worden uitbetaald. 

ziek tijdens vakantie

Bij werknemers die ziek zijn, loopt de doorbetaling van zijn loon en de opbouw van de vakantiebijslag gewoon door. Wie door zijn ziekte een lager salaris krijgt, bouwt daardoor ook vakantiebijslag op over dat lagere loon.

uit dienst: vakantiedagen en vakantiegeld

Loopt de arbeidsovereenkomst af, dan moet de werkgever de opgebouwde maar nog niet genoten vakantiedagen en het vakantiebijslag aan de werknemer uitbetalen. Meestal kan de werknemer (een deel van) zijn vakantiedagen nog opnemen voordat hij vertrekt.