De redactie van de online Werkpocket heeft de meest recente wijzigingen en ontwikkelingen voor u op een rijtje gezet. Met ingang van 1 juli 2016 is een aantal wetten en regels gewijzigd. Onder andere het instemmingsrecht op pensioen is uitgesteld, quotum arbeidsbeperkten behaald en verruiming van de onderbrekingstermijn bij seizoensarbeid. Randstad heeft voor u alle actuele wetswijzigingen op een rijtje gezet. Zo bent u weer helemaal op de hoogte.

instemmingsrecht op pensioen uitgesteld tot 1 oktober

Waarschijnlijk per 1 oktober 2016 krijgt de ondernemingsraad meer invloed op wijzigingen in de pensioenregeling. Eerder is een ingangsdatum van 1 juli 2016 genoemd, maar het is aannemelijk dat de wetswijziging pas per 1 oktober van kracht wordt. Dat komt doordat wijzigingen pas van kracht worden als deze is gecommuniceerd via de Staatscourant. En dat is nog niet gebeurd. 

kopie ID-bewijs zzp’er mag niet meer worden gevraagd/bewaard

Sinds 1 mei 2016 mag van zzp’ers geen kopie van het ID-bewijs in de administratie van de opdrachtgever meer worden bewaard. Omdat op die datum de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zzp’ers is vervallen, geldt dat het vragen om c.q. maken en bewaren van een kopie van hun identiteitsbewijs wettelijk niet meer nodig is – en dus ook niet meer is toegestaan.

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten: quotum voor 2016 gehaald

Uit UWV-cijfers van juli 2016 is gebleken dat werkgevers sinds 1 januari 2013 ruim 21.000 banen hebben ingericht voor mensen met een arbeidsbeperking. De ambitie in het sociaal akkoord was dat er eind 2015 ten minste 9.000 banen van 25,5 uur zouden moeten zijn gerealiseerd. Omdat die doelstelling ruimschoots gehaald is, is er geen aanleiding om de quotumregeling nu te activeren. Maar ieder jaar zal opnieuw worden bekeken of het aantal banen voor arbeidsbeperkten blijft toenemen, tot 125.000 in 2025.

ketenbepaling en seizoensarbeid

Per 1 juli 2016 zijn voor werkgevers die te maken hebben met seizoensarbeid (denk aan horeca, recreatie of land- en tuinbouw), de mogelijkheden verruimd om de onderbrekingstermijn in de keten van contracten voor bepaalde tijd terug te brengen van zes tot drie maanden. Voor sectoren met veel seizoensarbeid is hiermee weer meer contractflexibiliteit mogelijk geworden.