Sommige medewerker willen ook na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd blijven werken. In dat geval krijgen zij, naast het inkomen dat zij met werken verdienen, hun ouderdomspensioen - tenzij ze de start van hun ouderdomspensioen hebben uitgesteld. 

In de wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd staan maatregelen die het voor werkgevers gemakkelijker maken om hun senior-medewerkers in dienst te houden - en zo langer te kunnen profiteren van hun ervaring en kennis.

Op deze pagina

arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst van een oudere medewerker kan eindigen als hij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Dit kan op twee manieren:

  • De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege als hiervoor een  beding is opgenomen in cao of in de arbeidsovereenkomst. Als werkgever hoef je dan niet op te zeggen. De arbeidsovereenkomst eindigt vanzelf.

  • De arbeidsovereenkomst eindigt door opzegging door jou, de werkgever, omdat je medewerker de AOW-gerechtigde  leeftijd (heeft) bereikt. Je hoeft hiervoor geen toestemming te vragen en er geldt een opzegtermijn van één maand. Voorwaarde hiervoor is wel dat ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst vóór de AOW-gerechtigde leeftijd van je medewerker ligt.

Wil je medewerker langer doorwerken en vind jij, als werkgever, dat een goed idee? Dan moeten jullie samen afspraken maken over een nieuw tijdelijk contract.

sociale zekerheid

De medewerker is na het bereiken van de AOW-leeftijd niet meer verzekerd tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Hij ontvangt wel een AOW-uitkering en eventueel een Ziektewet-uitkering en een ouderdomspensioen van zijn werkgever. In veel gevallen is het ook mogelijk om het pensioen uit te stellen. De medewerker moet dit natuurlijk wel regelen met zijn pensioenuitvoerder en nagaan of dit in zijn pensioenregeling mogelijk is.

ketenregeling tijdelijke contracten

De zogenoemde ketenregeling voor tijdelijke contracten is voor AOW-gerechtigden langer: vier jaar in plaats van drie jaar. Ook mag je, als werkgever, twee keer zoveel tijdelijke contracten sluiten: zes in plaats van drie. Dat betekent dat het tijdelijke contract van je AOW-gerechtigde medewerker na vier jaar automatisch een vast contract wordt, of na meer dan zes opvolgende tijdelijke contracten.

Een keten van contracten wordt pas doorbroken als er een periode van meer dan zes maanden tussen zit. Alleen de tijdelijke arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan nadat de medewerker de AOW-leeftijd heeft bereikt, tellen mee voor de keten.

loondoorbetaling bij ziekte

Je hoeft een AOW-gerechtigde medewerker bij ziekte minder lang loon door te betalen: dertien weken in plaats van twee jaar. Je mag het contract tijdens deze periode niet beëindigen wegens arbeidsongeschiktheid. Per 1 april 2021 zou deze termijn worden teruggebracht van dertien naar zes weken. Vanwege uitvoeringsproblemen wordt dit besluit vooralsnog uitgesteld. Het is nog niet bekend wanneer en of de kortere loondoorbetalingsperiode wordt ingevoerd. 

soepele re-integratieverplichtingen

Voor een AOW-gerechtigde medewerker die arbeidsongeschikt wordt, is het niet nodig om een plan van aanpak op te stellen en om een spoor 2 traject in te zetten, maar je bent als werkgever wel verplicht maatregelen te treffen zodat de AOW-gerechtigde medewerker eigen of passende arbeid kan verrichten.

opzegtermijn

De opzegtermijn voor de medewerker die de AOW-leeftijd heeft bereikt is één maand, behalve als in de cao of arbeidsovereenkomst een andere termijn is opgenomen.

aanpassing arbeidsomvang

Je hoeft, als werkgever van een AOW’er, niet in te gaan op zijn verzoek om het aantal werkuren uit te breiden. De wet die de aanpassing van de arbeidsomvang regelt, geldt namelijk niet voor medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

transitievergoeding

Je bent geen transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op of nadat je medewerker de AOW-leeftijd heeft bereikt.

ontslag bij reorganisatie

Je bent verplicht om doorwerkende AOW’ers als eerste te ontslaan bij een reorganisatie.