Vrijwel iedereen in ons land die de AOW-leeftijd heeft bereikt, heeft recht op een uitkering volgens de Algemene ouderdomswet (AOW). De AOW is een basispensioenvoorziening. Voor je medewerkers bestaat daarnaast meestal een aanvullend pensioen. 

Op deze pagina

verhoging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd is in 2021 66 jaar en 4 maanden. In 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden en komt in 2024 uit op 67 jaar. Vanaf 2025 zal de AOW-leeftijd 8 maanden stijgen per jaar dat we langer leven.

  • 2021: 66 jaar + 4 maanden (geboren na 31 augustus 1954 en voor 1 september 1955)
  • 2022: 66 jaar + 7 maanden (geboren na 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956)
  • 2023: 66 jaar + 10 maanden (geboren na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957)
  • 2024: 67 jaar (geboren na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958)

recht op aow-uitkering

In principe heeft iedereen die vijftig jaar voorafgaand aan zijn AOW-leeftijd in Nederland heeft gewoond of in Nederland loonbelasting heeft betaald recht op een volledige AOW-uitkering. Voor de meeste andere uitkeringen kom je dan niet meer in aanmerking. Zo heb je geen recht meer op een uitkering van de Ziektewet (ZW), WAO, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Werkloosheidswet (WW), WAZ, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wet Wajong) of Algemene nabestaandenwet (Anw). Iedereen die staat ingeschreven bij de gemeente krijgt ongeveer vijf maanden vóór het bereiken van de AOW-leeftijd een bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Vanaf dat moment kun je het AOW-pensioen aanvragen.

aantal jaren verzekerd

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is - ongeacht zijn nationaliteit - verzekerd. Ieder jaar dat iemand verzekerd is, bouwt hij 2% AOW-pensioen op. Om een volledig AOW-pensioen te kunnen ontvangen moet iemand, in de vijftig jaar voordat hij zijn AOW-leeftijd heeft bereikt, altijd verzekerd zijn geweest.

Als iemand buiten Nederland gewoond of gewerkt, dan is hij mogelijk niet verzekerd geweest en kan zijn AOW-pensioen lager uitvallen. Een kleine groep mensen woont wel in Nederland, maar is toch niet verzekerd voor de AOW.

werk in het buitenland: vrijwillige verzekering AOW

Wie tijdelijk voor zijn werkgever in het buitenland werkt, blijft meestal wel verzekerd voor de AOW. Daarvoor heeft de werknemer wel een detacheringsverklaring van zijn werkgever nodig. Heeft iemand geen detacheringsverklaring en woont of werkt hij voor het bereiken van de AOW-leeftijd een of meer jaren in het buitenland, dan wordt voor elk jaar waarin dat zo was een korting op de AOW-uitkering toegepast van 2%. Dit kan voorkomen worden met een vrijwillige verzekering. Vrijwillig verzekeren is mogelijk voor maximaal tien jaar. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

hoogte aow-uitkering

De bedragen van de AOW-uitkering per 1 januari 2021 staan op SVB.nl.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert de AOW-uitkering uit vanaf de AOW-leeftijd tot aan het overlijden. De hoogte van de AOW-uitkering hangt af van het aantal jaren dat iemand verzekerd is geweest, het minimumloon en of men alleen woont of met iemand samen. 

Ongehuwde alleenstaanden hebben recht op het ongehuwdenpensioen van 70% van het nettominimumloon. Leef je duurzaam gescheiden, dan wordt je als ongehuwd alleenstaande beschouwd. Als beide partners ouder zijn dan de AOW-leeftijd ontvangen zij ieder elke maand het AOW-pensioen. Dit basispensioen, ook wel gehuwdenpensioen genoemd, bedraagt 50% van het nettominimumloon.

Wie na de pensionering in loondienst blijft werken, blijft werknemer. Eventuele bijverdiensten worden niet gekort op de AOW-uitkering.

bijstand

Mensen kunnen een beroep doen op de bijstand als ze onder het sociaal minimum dreigen te komen. De gemeente geeft hierover meer informatie.

aansluiten van andere uitkeringen op AOW

De socialezekerheidsuitkeringen lopen door tot de dag waarop men de AOW-leeftijd bereikt. Dit geldt voor de WW, WIA, WAO, WAZ, Wet Wajong, Ziektewet, Anw, Toeslagenwet, Bijstand, IOAW, IOAZ en IOW.

doorwerken na de aow-leeftijd

Ook na het bereiken van de AOW-leeftijd kunnen en willen sommige mensen nog blijven werken. Er verandert dan wel een aantal zaken. Dit is geregeld in de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd.

aow-leeftijd

Hier kun je eenvoudig nagaan op welke leeftijd je AOW ingaat.

pensioenoverzicht 

Voor een precieze opgave van de AOW-opbouw kun je een SVB Pensioenoverzicht aanvragen via MijnSVB.nl.