Als iemand bij een organisatie in dienst treedt, worden de afspraken over functie, plaats, salaris en dergelijke in de regel vastgelegd in een individuele arbeidsovereenkomst. De individuele arbeidsovereenkomst wordt afgesloten tussen twee partijen: de werkgever en de werknemer. Dit in tegenstelling tot de collectieve arbeidsovereenkomst (cao), die geldt voor een groep werknemers. In een cao staan afspraken over arbeidsvoorwaarden zoals loon, proeftijd, pensioen en andere arbeidsvoorwaarden die voor de hele onderneming of bedrijfstak gelden.

Op deze pagina

de duur van een arbeidsovereenkomst

Werkgever en werknemer kunnen een individuele arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd afsluiten. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als werkgever en werknemer bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst niet afspreken voor welke periode zij die afsluiten. Deze overeenkomst loopt door zolang geen van de partijen haar beëindigt. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd staat de einddatum vast of is het eindmoment objectief bepaalbaar. Dan gaat het bijvoorbeeld om een overeenkomst van zes maanden of voor de duur van een bepaald, nauwkeurig omschreven project. Voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst gelden wel bepaalde regels.

wettelijke regels bij een arbeidsovereenkomst

Niet elke overeenkomst waarbij arbeid wordt verricht, is juridisch gezien een arbeidsovereenkomst. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als voldaan is aan drie voorwaarden:

  • er is een gezagsverhouding (de werkgever kan de werknemer opdrachten en instructies geven over de uitvoering van het werk)

  • de werkgever betaalt de werknemer een vergoeding (loon)

  • de werknemer is persoonlijk verplicht arbeid te verrichten (de werknemer kan het werk niet door iemand anders laten doen)

Bij onduidelijkheid of een overeenkomst juridisch gezien als arbeidsovereenkomst kan worden beschouwd, wordt gekeken naar de feitelijke situatie: bijvoorbeeld door te kijken naar hoeveel uren iemand daadwerkelijk heeft gewerkt. Zo gaat de wet ervan uit dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst als iemand gedurende drie opeenvolgende maanden in iedere week of ten minste twintig uren per maand tegen betaling voor een ander heeft gewerkt. Dit heet een 'wettelijk rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst'.

regels voor werkgever en werknemer bij een arbeidsovereenkomst

In de individuele arbeidsovereenkomst leggen werkgever en werknemer hun afspraken over de arbeidsvoorwaarden vast. Bij het maken van deze afspraken gelden de algemene regels van het arbeidsrecht.

De belangrijkste regels voor de arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd in:

wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Per 1 januari 2020 treedt een nieuwe wet in werking die enkele nadelige effecten en niet behaalde doelen van de Wet werk en zekerheid (Wwz) wil repareren: de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Onderdelen uit de regeling voor de transitievergoeding, de ketenregeling en de WW-premie worden opnieuw aangepast.

regels voor ambtenaren

Per 1 januari 2020 geldt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Deze wet vervangt de Ambtenarenwet door de Ambtenarenwet 2017. Ambtenaren krijgen daardoor bij indiensttreding een arbeidsovereenkomst, net als werknemers in het bedrijfsleven. De ambtelijke status verdwijnt echter niet.