De Pensioenwet verplicht jou, als werkgever, om je pensioenovereenkomst met je medewerker na te komen. Daarnaast staan er in de wet, ter bescherming van werknemers, regels voor de uitvoering van de pensioenregeling. Uitgangspunt van de Pensioenwet is dat pensioen een arbeidsvoorwaarde is.

Op deze pagina

nieuwe pensioenregels

Per 1 juli 2023 zijn nieuwe pensioenregels in werking getreden. De gevolgen daarvan zijn niet meteen merkbaar. Er komt eerst een overgangsfase van een aantal jaren, de transitiefase. Op uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen zijn aangepast aan het nieuwe pensioenstelsel. Vanaf die datum zullen de nieuwe pensioenregels voor iedereen gelden.

aandachtspunten voor werkgevers

Werkgeversorganisaties en vakbonden moeten in cao-verband (voorlopige) afspraken formuleren over de aanpassing van de pensioenregeling. Als er geen cao van toepassing is, moet de werkgever zelf afspraken maken met zijn medewerkers en de ondernemingsraad

Bij werkgevers die zijn aangesloten bij een pensioenfonds moet op 1 januari 2025 het traject van afspraken maken volledig zijn afgerond in de vorm van een transitieplan. Op dat moment is ook pas duidelijk wat de afspraken voor werkgevers en werknemers betekenen. Werkgevers die aangesloten zijn bij een pensioenfonds of een verzekeraar hebben meer tijd. Zij zijn verplicht om uiterlijk voor 1 oktober 2027 een transitieplan op te stellen waarin wordt vastgelegd hoe de pensioenregeling van hun organisatie wijzigt, hoe medewerkers eventueel gecompenseerd gaan worden en welke stappen er vervolgens worden ondernomen. Het belangrijkste aspect daarvan is of en hoe de in het verleden opgebouwde pensioenen worden omgezet naar het nieuwe pensioensysteem. Ook moet de werkgever inzichtelijk maken wat de effecten van de nieuwe regeling zijn voor de verschillende leeftijdsgroepen binnen de organisatie.

Tussen 2025 en 2028 implementeren de pensioenfondsen de nieuwe regels. In deze periode worden de pensioenen overgebracht naar het nieuwe stelsel. Op 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen volledig zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel. Vanaf die datum gelden de nieuwe pensioenregels voor iedereen.

pensioenuitvoerders

In de Pensioenwet staat welke organisaties een pensioenregeling mogen uitvoeren: algemeen pensioenfondsen (APF), bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen, bepaalde verzekeringsmaatschappijen en premiepensioeninstellingen (PPI’s). Deze pensioenuitvoerders zijn verplicht de medewerker ten minste eenmaal per jaar een opgave te geven van het opgebouwde pensioen. De Pensioenwet moet medewerkers en gepensioneerden zekerheid bieden over de (toekomstige) uitbetaling van hun pensioen. Daarvoor zijn eisen gesteld aan de financiële positie van de pensioenfondsen.

wettelijk recht op voorlichting en informatie over pensioen

De Pensioenwet regelt een wettelijk recht op voorlichting over het pensioen van de pensioendeelnemers. Concreet betekent dit dat werkgevers en pensioenuitvoerders (pensioenfondsen, PPI’s  en pensioenverzekeraars) verplicht zijn de medewerker te informeren over zijn pensioen.

Daarnaast is in de Pensioenwet geregeld dat werkgevers en pensioenuitvoerder ervoor zorgen dat de pensioendeelnemer weet:

  • hoeveel pensioen hij opbouwt en wat hij uiteindelijk kan verwachten

  • of dit voldoende is

  • wat de gevolgen zijn van keuzes die hij maakt

  • wat de eventuele risico’s zijn van de pensioenregeling.

Een pensioenuitvoerder mag de communicatie met zijn deelnemers digitaal uitvoeren, tenzij de deelnemer hier bezwaar tegen maakt. In dat geval vindt de communicatie schriftelijk plaats.

Voor werkgevers met minder dan vijftig medewerkers in dienst die zelf de pensioenzaken regelen, heeft de SER voor een handreiking Praten over pensioen gemaakt. Hierin staat wanneer je met je personeel over pensioen moet praten, hoe je dat moet doen en met wie precies.
Voor jou als werkgever is het de komende jaren belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en de impact ervan op jouw organisatie en je medewerkers. Zorg ervoor dat je tijdig en duidelijk communiceert over deze veranderingen, zodat je medewerkers goed geïnformeerd zijn over de nieuwe pensioenregels en wat dit voor hen betekent.

Op pensioenduidelijkheid.nl staat veel informatie over het pensioen voor je medewerkers op een toegankelijke manier uitgelegd.

Op werkenaanonspensioen.nl staat informatie voor werkgevers, ondernemingsraden, pensioenfondsbestuurders en vakbonden.

toetredingsleeftijd en wachttermijnen

Met ingang van 1 januari 2024 is de minimale toetredingsleeftijd voor pensioenregelingen verlaagd van 21 naar 18 jaar. Ook de mogelijkheid van een wachttermijn is afgeschaft (ook voor uitzendkrachten).