De Pensioenwet verplicht jou, als werkgever, om je pensioenovereenkomst met je medewerker na te komen. Daarnaast staan er in de wet, ter bescherming van de medewerker, regels voor de uitvoering van de pensioenregeling. Uitgangspunt van de Pensioenwet is dat pensioen een arbeidsvoorwaarde is.

Op deze pagina

nieuwe pensioenwet

Op uiterlijk 1 januari 2023 treedt een nieuwe pensioenwet in werking. De wet is een uitwerking van de afspraken die in het pensioenakkoord zijn gemaakt. Het gaat daarbij om de modernisering van de Nederlandse oudedagsvoorziening, ruimte om eerder te stoppen met werken en duurzame inzetbaarheid

pensioenuitvoerders

In de Pensioenwet staat welke organisaties een pensioenregeling mogen uitvoeren: algemeen pensioenfondsen (APF), bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen, bepaalde verzekeringsmaatschappijen en premiepensioeninstellingen (PPI’s). Deze instellingen zijn verplicht de medewerker ten minste eenmaal per jaar een opgave te geven van het opgebouwde pensioen. De Pensioenwet moet medewerkers en gepensioneerden zekerheid bieden over de (toekomstige) uitbetaling van hun pensioen. Daarvoor zijn eisen gesteld aan de financiële positie van de pensioenfondsen.

wettelijk recht op voorlichting en informatie over pensioen

De Pensioenwet regelt een wettelijk recht op voorlichting over het pensioen van de pensioendeelnemers. Concreet betekent dit dat werkgevers en pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en pensioenverzekeraars) verplicht zijn de medewerker te informeren over zijn pensioen.

Daarnaast geldt de Wet Pensioencommunicatie. Het doel hiervan is dat de pensioendeelnemer:

  • weet hoeveel pensioen hij kan verwachten

  • kan nagaan of dat voldoende is

  • zich bewust is van de risico's van de pensioenvoorziening.

Een pensioenuitvoerder mag de communicatie met zijn deelnemers digitaal uitvoeren, tenzij de deelnemer hier bezwaar tegen maakt. In dat geval vindt de communicatie schriftelijk plaats.

tip: 

Heb je minder dan vijftig medewerkers in dienst? Dan heeft de SER voor jou een handreiking Praten over pensioen gemaakt. Hierin staat wanneer je met je personeel over pensioen moeten praten, hoe je dat moet doen en met wie precies.

toetredingsleeftijd en wachttermijnen

Aanvullende pensioenregelingen mogen geen toetredingsleeftijd hanteren van hoger dan 21 jaar. De maximale wachttermijn voor de opbouw van ouderdomspensioen in de Pensioenwet ligt op twee maanden. Voor uitzendkrachten is in de Pensioenwet een specifieke uitzondering gemaakt. In de pensioenovereenkomst mag voor hen een wachttermijn van maximaal 26 gewerkte weken worden opgenomen. Deze wachttijd zal uiterlijk 2023 worden teruggebracht naar acht gewerkte weken. Wachttijden zijn niet toegestaan voor het nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen.