Onbetaald verlof is een periode waarin de werknemer vrij neemt van het werk zonder dat de werkgever het salaris doorbetaalt. Werknemers hebben wettelijk recht op vormen van onbetaald verlof als ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof. Andere vormen van onbetaald verlof om bijvoorbeeld een studie te doen of te gaan reizen, zijn niet in de wet geregeld. Het is wel mogelijk dat in de cao afspraken zijn gemaakt.

Op deze pagina

oor vormen van onbetaald verlof die niet onder een wettelijke regeling vallen of die in een cao geregeld zijn, kunnen werkgever en werknemer samen overeenstemming bereiken. Dat geldt zowel voor de duur als de vorm van het onbetaalde verlof. Het is verstandig afspraken die werkgever en werknemer hierover maken schriftelijk vast te leggen.

onbetaald verlof aanvragen

De werknemer vraagt het onbetaald verlof aan bij de werkgever. Hoe hij dat doet en wanneer hangt af van de vorm van onbetaald verlof. Bij ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof is dat wettelijk geregeld. Het is ook mogelijk dat in de cao of regeling met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging afspraken over de aanvraag van onbetaald verlof zijn gemaakt.

financiële gevolgen van onbetaald verlof

De werkgever hoeft geen salaris te betalen tijdens het verlof. De werknemer zal dan zelf voor een financiële buffer moeten zorgen. Het opnemen van onbetaald verlof leidt namelijk tot een terugval van het inkomen van de werknemer. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de maandelijkse inkomsten, maar ook voor de bijdragen en subsidies die afkomstig zijn uit de zogeheten inkomensafhankelijke regelingen, zoals huurtoeslag, studiefinanciering en kinderopvangtoeslag.

Onbetaald verlof kan ook gevolgen hebben voor de sociale verzekeringen en het pensioen. De werkgever hoeft geen pensioen door te betalen gedurende het verlof. Veel pensioenfondsen kennen echter een regeling waarbij de werknemer tijdens onbetaald verlof zelf de premie afdraagt (dus ook het werkgeversdeel).

De werknemer bouwt geen vakantiedagen op tijdens het onbetaald verlof, behalve als hij het verlof gebruikt voor langdurend zorgverlof.