Calamiteitenverlof of kort verzuimverlof geldt voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden. Dit verlof kan van een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie. De werkgever betaalt het salaris door tijdens het verlof.

Op deze pagina

Calamiteitenverlof is nadrukkelijk bedoeld voor de eerste opvang van privéproblemen, zoals een ziek kind van school halen, de loodgieter regelen voor een gesprongen waterleiding of bij het overlijden van een direct familielid. De bevalling van de partner en het doen van aangifte van de geboorte vallen onder kort verzuimverlof. Net als gaan stemmen of (iemand uit de naaste omgeving begeleiden bij) een bezoek aan de dokter, wanneer dat alleen onder werktijd kan.

recht op calamiteitenverlof en kort verzuimverlof

Iedere werknemer heeft recht op calamiteitenverlof en kort verzuimverlof. De werkgever moet een redelijk verzoek om verlof toekennen, al heeft hij in sommige gevallen het recht vakantiedagen in te houden. De werknemer moet hiermee dan wel uitdrukkelijk akkoord gaan. Bovendien mag het alleen gaan om de bovenwettelijke vakantiedagen en opgespaarde vakantiedagen. Van beide bepalingen kan in de cao of in overeenstemming met het medezeggenschapsorgaan worden afgeweken.

De werknemer moet bij een noodgeval zo snel mogelijk contact opnemen met zijn werkgever en aangeven hoeveel tijd hij denkt nodig te hebben.

De werkgever mag een redelijk verzoek om calamiteitenverlof of kort verzuimverlof niet weigeren, maar hij mag de werknemer achteraf wel vragen om aan te tonen waarom het verlof nodig was.
 

Een voorbeeld van calamiteitenverlof is een sterfgeval in de familie waarvoor de werknemer dringend van alles moet regelen. Of als bijvoorbeeld de waterleiding is gesprongen en de werknemer een loodgieter moet regelen. Maar ook als een ouder een ziek kind van school moet halen, valt dat onder calamiteitenverlof. Moet de ouder vervolgens de volgende dag thuisblijven om voor het kind te zorgen, dan valt dat onder het kortdurend zorgverlof. In veel cao’s wordt het recht op – betaald – verlof nader ingevuld en/of uitgebreid tot gebeurtenissen als huwelijken en jubilea. In dat geval wordt meestal gesproken over buitengewoon of bijzonder verlof.

duur van het verlof

De verlofperiode kan variëren van enkele uren tot enkele dagen, afhankelijk van de reden waarom de werknemer het verlof opneemt. De duur van het verlof moet redelijk zijn en in verhouding staan tot de aard van het (nood)geval en de hoeveelheid privéverplichtingen die dat meebrengt. Als ook aan de voorwaarden van het kortdurend zorgverlof wordt voldaan – een partner, (pleeg)kind of ouder wordt bijvoorbeeld plotseling ziek – eindigt het calamiteitenverlof na een dag. Daarna gaat het over in kortdurend zorgverlof.