WIA betekent Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Het is een inkomen voor werknemers bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.

Kan een medewerker na twee jaar ziekte niet meer of bijna niet meer werken? Dan krijgt je medewerker een WIA-uitkering via UWV. De WIA is een werknemersverzekering

Op deze pagina

wat is de wia?

Als je medewerker ziek wordt, moet je hem, als werkgever, de eerste twee jaar van zijn ziekte loon doorbetalen.

Tijdens die periode moeten jullie samen alles doen om je medewerker zo snel mogelijk aan de slag te krijgen en het liefst volledig te laten herstellen. Als dat niet lukt en je medewerker na die twee jaar ziekte zijn eigen werk (gedeeltelijk) niet meer kan doen, kan hij in aanmerking komen voor een uitkering volgens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). 

Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen:

  • de WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)

  • de IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten)

Het is ook mogelijk dat je medewerker geen recht heeft op een WIA-uitkering. Dat is het geval als hij met ander passend werk nog 65% of meer van zijn oude loon kan verdienen. Lukt het niet om passend werk voor je medewerker in je eigen organisatie te vinden, dan zijn er na deze twee jaar arbeidsongeschiktheid ook mogelijkheden om het dienstverband te beëindigen.

recht op de wga-uitkering

Een medewerker heeft recht op een WGA-uitkering als hij:

  • volledig arbeidsongeschikt is, maar er nog wel een kans bestaat dat hij beter wordt (categorie 80-100% arbeidsongeschikt)

  • hij gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, maar niet in staat is om 65% of meer van zijn oude loon te verdienen (categorie 35-80% arbeidsongeschikt)

Er zijn drie types WGA-uitkeringen: de loongerelateerde uitkering, de loonaanvullingsuitkering en de vervolguitkering. Op welke uitkering de medewerker recht heeft, hangt af van de mate van zijn arbeidsongeschiktheid, zijn eerder verdiende loon, zijn arbeidsverleden en het loon dat hij nu verdient. Meer informatie staat op UWV.nl.

Wie qua inkomen onder het sociaal minimum uitkomt, kan in aanmerking komen voor een toeslag. Die moet bij UWV worden aangevraagd.

recht op de iva-uitkering

Een medewerker heeft recht op een IVA-uitkering als hij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. De hoogte van de IVA-uitkering is 75% van het laatstverdiende loon (maximaal het maximumdagloon). In de cao kan bepaald zijn dat de werkgever verplicht is om de IVA-uitkering gedurende een bepaalde periode aan te vullen. De duur van de IVA-uitkering is net zolang als de periode dat de medewerker volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, uiterlijk tot het moment dat hij de AOW-leeftijd heeft bereikt of in aanmerking komt voor een WGA-uitkering.

aanvraag en uitvoering wia

In de 88e week (van de ziekteperiode van de medewerker) krijgen de werkgever en de medewerker een brief over de aanvraag van de WIA-uitkering. De werknemer kan dan zelf (of met hulp van jou als werkgever) via UWV.nl de WIA-uitkering aanvragen, uiterlijk in de 93e week van zijn ziekteperiode (een jaar en negen maanden na zijn ziekmelding). Voor de aanvraag heeft hij het re-integratieverslag nodig. Jij, als werkgever, moet hem daar de kopieën van geven. UWV onderzoekt namelijk bij een WIA-aanvraag altijd eerst of de werkgever aan zijn re-integratieverplichtingen heeft voldaan. Is dat niet zo, dan krijgt de werkgever een loonsanctie opgelegd. Is de loonsanctie bijna voorbij, of bekort omdat de werkgever alsnog aan zijn re-integratieverplichtingen heeft voldaan, dan beoordeelt UWV de mate van arbeidsongeschiktheid en het recht op een WIA-uitkering.

In sommige gevallen kan de aanvraag voor de WIA al na drie weken van het begin van de ziekteperiode (maar uiterlijk in de 68e week) plaatsvinden. Het gaat dan alleen om mensen die niet meer kunnen werken en voor wie het volledig duidelijk is dat herstel niet waarschijnlijk is. Deze aanvraag voor een vervroegde IVA-uitkering is slechts eenmaal mogelijk en kan alleen worden ingediend na een zodanig advies van de bedrijfsarts.

wachttijd voor de wia

De wachttijd voor het moment dat de WIA-uitkering begint, is 104 weken. Je kunt deze wachttijd niet verlengen, maar je kunt wel langer het loon doorbetalen, zodat je medewerker de aanvraag voor de WIA-uitkering op een later moment kan doen. Werkgever en werknemer kunnen dit samen besluiten als het re-integratietraject in het bedrijf van de werkgever nog niet is afgerond. Jullie kunnen hiervoor het formulier ‘Aanvraag verlenging loondoorbetaling WIA’ van UWV invullen en opsturen.

loonsanctie

UWV kan de werkgever verplichten langer loon door te betalen, bijvoorbeeld als hij niet heeft voldaan aan de verplichtingen rondom re-integratie van de zieke medewerker. In dat geval moet hij het loon van de zieke medewerker maximaal een jaar langer doorbetalen. Dit noemen we de loonsanctie. Zodra de werkgever alsnog aan zijn re-integratieverplichtingen heeft voldaan, kan hij om bekorting van de loonsanctie vragen. Als UWV deze toekent, wordt de loonsanctie gestopt. Vervolgens beoordeelt UWV of de medewerker in aanmerking komt voor een WIA-uitkering.