Als een werknemer ziek wordt, moet de werkgever hem eerst maximaal twee jaar lang loon doorbetalen. Tijdens die periode moeten werkgever en werknemer samen hun uiterste best doen de werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Als een werknemer na twee jaar ziekte zijn eigen werk voor een deel of helemaal niet meer kan doen, kan hij in aanmerking komen voor een uitkering volgens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Let op: Als een werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt ziek wordt, hoeft de werkgever geen 104 weken, maar slechts dertien weken het loon door te betalen. Als de AOW-gerechtigde als uitzendkracht werkt ontstaat er recht op 13 weken Ziektewet. Een AOW-gerechtigde krijgt nooit recht op een WIA-uitkering.

Werkgevers moeten voor de WIA een basispremie en een gedifferentieerde premie Whk afdragen. Werkgevers kunnen ervoor kiezen het financiële risico van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zelf te dragen en zich eventueel bij een private verzekeraar te verzekeren.

Op deze pagina

soorten wia-uitkeringen

Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen:

  • de IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten)
  • de WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)

IVA-uitkering

De werknemer heeft recht op een IVA-uitkering als hij:

  • niet meer dan 20% van zijn laatstverdiende loon kan verdienen en
  • weinig tot geen kans heeft om beter te worden

Hij is dan volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. De hoogte van de IVA-uitkering is 75% van het laatstverdiende loon (maximaal € 219,28 per dag). De IVA-uitkering duurt zolang de werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is en maximaal totdat de werknemer de AOW-leeftijd bereikt of in aanmerking komt voor een WGA-uitkering.

wga-uitkering

De werknemer heeft recht op een WGA-uitkering als hij:

  • volledig arbeidsongeschikt is, maar er kans op herstel bestaat; of
  • gedeeltelijk arbeidsgeschikt is en nog een loon kan verdienen tussen de 20% en 65% van het oude loon

Er zijn drie verschillende WGA-uitkeringen: de loongerelateerde uitkering, de loonaanvullingsuitkering en de vervolguitkering. Op welke uitkering de werknemer recht heeft, is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, het vroegere loon, het arbeidsverleden en het loon dat men nu verdient. 

Meer informatie staat op UWV.nl.

Wie onder het sociaal minimum komt, kan in aanmerking komen voor een toeslag. Deze moet bij UWV worden aangevraagd.

geen uitkering

Het is ook mogelijk dat de werknemer geen recht heeft op een WIA-uitkering. Dat is het geval als de werknemer nog minstens 65% van zijn oude loon kan verdienen. De werkgever kan dan bepalen of hij de werknemer aan het werk kan houden, in de eigen organisatie of ergens anders. Er zijn na twee jaar arbeidsongeschiktheid ook mogelijkheden om de werknemer te ontslaan.

aanvragen wia

In de 88e week krijgen de werkgever en de werknemer een brief over de aanvraag van de WIA-uitkering. De werknemer kan dan zelf via UWV.nl de WIA-uitkering aanvragen, uiterlijk in de 93e week van zijn ziekteperiode (een jaar en negen maanden na zijn ziekmelding). Voor de aanvraag heeft hij het re-integratieverslag nodig. De werkgever moet hem daar de kopieën van geven. Dan volgt een keuring door UWV. Hierbij kijkt UWV onder andere naar wat de zieke werknemer heeft gedaan om weer aan het werk te gaan. Ook gaan de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van UWV een gesprek aan met de zieke werknemer. Daarna beslist UWV wat de restverdiencapaciteit van de werknemer is en welke uitkering hij krijgt.

In sommige gevallen kan de aanvraag voor de WIA al na drie weken (maar uiterlijk in de 68e week) plaatsvinden. Het gaat dan alleen om mensen die niet meer kunnen werken en voor wie het volledig duidelijk is dat herstel niet waarschijnlijk is. Deze aanvraag voor een vervroegde IVA-uitkering is slechts eenmaal mogelijk.

wachttijd voor de wia

De wachttijd voor de WIA is 104 weken. Men kan deze wachttijd niet verlengen, maar de werkgever kan wel langer het loon doorbetalen, zodat de werknemer later een aanvraag kan doen voor de WIA-uitkering. Werkgever en werknemer kunnen hiertoe besluiten als het re-integratietraject bij de werkgever nog niet is afgerond. Zij kunnen daartoe het formulier ‘Aanvraag verlenging loondoorbetaling WIA’ van UWV invullen en opsturen.

UWV kan de werkgever ook verplichten langer loon door te betalen, bijvoorbeeld als hij niet heeft voldaan aan de plichten rondom re-integratie. De werkgever moet dan maximaal een jaar langer loon doorbetalen. Dit noemt men de loonsanctie.