De Werkloosheidswet (WW) is bedoeld voor werknemers die hun baan hebben verloren, of minimaal vijf arbeidsuren per week verliezen en over deze uren geen recht op loon bestaat. Zij kunnen dan aanspraak maken op een WW-uitkering. De WW is vooral bedoeld als een tijdelijke uitkering om het verlies aan inkomen tussen twee banen op te vangen. Daarnaast hebben werknemers van wie de werkgever niet in staat is het loon te betalen, op basis van de WW recht op achterstallig loon over maximaal dertien weken.

Op deze pagina

recht op ww-uitkering

Wie een WW-uitkering wil ontvangen, moet voldoen aan deze voorwaarden:

 • Hij is verzekerd voor de WW. Dit is meestal zo als hij bij een werkgever in dienst is of was.

 • Hij heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

 • Hij is werkloos. Volgens de WW is iemand werkloos als hij ten minste vijf arbeidsuren per week verliest en deze niet krijgt doorbetaald (of als hij minimaal de helft van het aantal arbeidsuren verliest bij een werkweek van minder dan tien uur).

 • Hij heeft de 36 weken vóór de eerste werkloosheidsdag in ten minste 26 weken in loondienst gewerkt (en voldoet dus aan de ‘26 uit 36 weken’-eis).

 • Hij is niet door eigen schuld werkloos geworden.

 • Hij is direct beschikbaar voor betaald werk. Hij mag dus geen afspraken maken voor onbetaalde activiteiten, als hij daardoor niet direct aan een nieuwe baan zou kunnen beginnen.

 • Er is geen reden tot uitsluiting. Reden tot uitsluiting is bijvoorbeeld het ontvangen van een Ziektewetuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering naar 80% tot 100% arbeidsongeschiktheid.

voorschriften en verplichtingen ww-uitkering

Wie een WW-uitkering heeft, is verplicht zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Met een adviseur werk van UWV maakt de werkloze afspraken over het zoeken naar werk. Daarnaast moet hij zich aan een aantal voorschriften houden. Doet hij dat niet, dan kan de uitkering geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend geweigerd worden.

Enkele verplichtingen van een werkloze zijn:

 • Hij moet beschikbaar zijn voor werk, voor minimaal het aantal uren waarvoor hij een WW-uitkering ontvangt.

 • Hij moet vanaf het moment dat hij weet dat hij werkloos wordt, gaan zoeken naar ander passend werk. Dit is de sollicitatieplicht. Wie passend werk krijgt aangeboden, moet dat aannemen.

 • Wie nog maar kort werkloos is, mag naar werk zoeken dat aansluit op zijn opleiding en werkervaring. Na een half jaar WW-uitkering wordt alle arbeid als passend gezien. Dit betekent dat het niveau of salaris van een baan geen belemmering meer mag zijn om die baan te accepteren of daarop te solliciteren.

 • Hij moet informatie over vakantie, ziekte, vrijwilligerswerk en eventuele wijzigingen in zijn persoonlijke situatie doorgeven aan UWV. Dat kan online via Mijn UWV.

UWV controleert of de werkloze zich voldoende heeft ingespannen om aan het werk te komen. Als de werkloze de gemaakte afspraken niet is nagekomen, kan UWV hem korten op zijn uitkering of, in zeer ernstige gevallen, de uitkering stopzetten.

In bijzondere gevallen hoeft de werkloze tijdelijk niet te voldoen aan de sollicitatieplicht.

duur van de WW-uitkering

Sinds 1 januari 2016 is de maximale duur van de WW-uitkering stap voor stap, met een maand per kwartaal, teruggebracht. Ook is de opbouw van het aantal maanden waarop recht bestaat, aangepast. Vanaf 1 april 2019 duurt de WW-uitkering nog maximaal twee jaar. 

Hoe lang de uitkering precies duurt, is afhankelijk van het arbeidsverleden en wanneer men werkloos werd. In de eerste tien jaar van hun loopbaan bouwen werknemers per gewerkt jaar een maand WW-recht op. Daarna bouwen zij per gewerkt jaar een halve maand op. 

Sociale partners, werkgevers en werknemers mogen de duur van de WW aanvullen tot maximaal 38 maanden. Zij kunnen dit in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) afspreken.

De WW-uitkering stopt met ingang van de eerste dag van de kalendermaand waarin de werknemer niet meer werkloos is. Iemand wordt als niet meer werkloos beschouwd als hij inkomen geniet dat meer dan 87,5% van het maandloon bedraagt. Het maandloon is 21,75 maal het dagloon waarop de uitkering is gebaseerd. Ook als de werkloze voor het volledige aantal uren een andere uitkering ontvangt, stopt de WW-uitkering. Tot slot stopt de uitkering als deze de einddatum heeft bereikt. De werkloze kan dan onder voorwaarden een beroep doen op de bijstand, de IOAW of de IOW. Als de werkloze de AOW-leeftijd bereikt, komt hij in aanmerking voor een AOW-uitkering.

De uitkeringsgerechtigde kan ook onder voorwaarden zelf zijn WW-uitkering stopzetten.

hoogte van de WW-uitkering

De eerste twee maanden bedraagt de WW-uitkering 75% van het dagloon. Vanaf de derde maand is de hoogte van de uitkering 70% van het dagloon. Het dagloon is het loon dat men gemiddeld verdiende bij zijn werkgever (met een maximum van € 219,28 per dag).

De hoogte van de WW-uitkering is niet gekoppeld aan het inkomen van de partner of andere gezinsleden. Ook het eigen vermogen heeft geen invloed op de hoogte van de WW-uitkering. Via de Rekenhulp WW op de website van UWV kan de werknemer een indicatie krijgen van de hoogte van de WW-uitkering.

Er geldt een inkomensverrekening in de WW. Dit betekent dat UWV het inkomen aanvult als men voor een lager inkomen dan het WW-maandloon gaat werken. Als de inkomsten uit werk per maand hoger zijn dan 87,5% van het WW-maandloon, stopt de WW-uitkering. Men moet iedere maand zijn inkomsten aan UWV doorgeven.

Als de WW-uitkering minder bedraagt dan het sociaal minimum, heeft men mogelijk recht op een toeslag volgens de Toeslagenwet (TW). Een aanvraag voor toeslag kan men tegelijk met de aanvraag voor een WW-uitkering doen.

aanvraag en uitvoering WW

Wie een WW-uitkering wil aanvragen, moet dat binnen een week na de laatste werkdag doen via de website van UWV. In het Stappenplan WW van UWV staat overzichtelijk op een rij wat de werknemer moet doen als hij zijn werk kwijtraakt en WW wil aanvragen.