Iedereen die Nederland woont en inkomen heeft uit werk en woning betaalt premie voor volksverzekeringen. Als werkgever houd je de premie voor de volksverzekeringen in op het loon. Tot de volksverzekeringen horen de kinderbijslag, de Wet langdurige zorg, de AOW en de Anw.

Op deze pagina:

premie volksverzekeringen

Voor de volksverzekeringen wordt premie geheven. De werkgever houdt de premie volksverzekeringen samen met de loonbelasting in één bedrag in op het loon van zijn medewerker. Dit bedrag noemen we de loonheffing. Er wordt geen premie volksverzekeringen geheven als het (premie-)inkomen meer bedraagt dan € 38.098 (2024). De AKW is een uitzondering: de kosten van deze wet betaalt de overheid uit de belastinggelden.

De premies volksverzekeringen bedragen per 1 januari 2024 voor wie jonger is dan de AOW-leeftijd:

  • premie AOW 17,90%

  • premie Anw 0,10%

  • premie Wlz 9,65%

In totaal dus 27,65%.

Wie ouder is dan de AOW-leeftijd betaalt alleen premie Anw en Wlz: in totaal dus 9,75%.

algemene wet kinderbijslag (AKW)

De kinderbijslag is bedoeld als een tegemoetkoming in de kosten van verzorging en opvoeding van kinderen. Volgens de Algemene kinderbijslagwet (AKW) heeft iedereen die in Nederland woont of hier in dienstbetrekking werkt in principe recht op kinderbijslag voor eigen, stief- of pleegkinderen tot 18 jaar. Voorwaarde is dat degene die de kinderbijslag ontvangt de kinderen onderhoudt. 

De hoogte van de kinderbijslag is van veel factoren afhankelijk. Zo krijgen ouders meer kinderbijslag als hun kind 6 jaar wordt en gaat het bedrag opnieuw omhoog als het kind 12 jaar wordt. Als compensatie voor de hogere kosten kunnen ouders recht hebben op dubbele kinderbijslag. Meer informatie en de actuele bedragen staan op de website van SVB.

wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. Met een Wlz-indicatie kunnen mensen thuis verpleging en verzorging krijgen, maar ook in een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een handicap of een ggz-instelling. Meer informatie staat op Regelhulp Plus.

algemene ouderdomswet (AOW)

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen voor mensen met de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd per 1 januari 2024 is 67 jaar. 

algemene nabestaandenwet (Anw)

Het overlijden van een gezinslid of partner kan grote gevolgen hebben voor het inkomen. Voor sommige nabestaanden is er dan een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw). De Anw geeft nabestaanden, van wie verwacht mag worden dat ze niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien, recht op een uitkering. De Anw kent twee soorten uitkeringen: een nabestaandenuitkering en een wezenuitkering. 

uitvoering volksverzekeringen

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt de uitvoering van de AOW, Anw en AKW. De Belastingdienst int de premies van de volksverzekeringen. Zorg uit de Wlz wordt geregeld door de zorgkantoren. Een zorgkantoor is een regionaal uitvoeringsorgaan van de Wlz. Alle zorgkantoren zijn ondergebracht bij zorgverzekeraars.