De werkgever (de bestuurders) moet ervoor zorgen dat de ondernemingsraad (OR) er komt. Daarvoor moet hij verkiezingen houden en een reglement opstellen. In het reglement zijn regels opgenomen voor een correct verloop van de OR-verkiezing en voor een goede werkwijze van de OR. 

De OR kan zelfstandig commissies instellen om taken te verdelen en om (eventueel) andere collega's bij het OR-werk in te zetten.

Op deze pagina:

omvang ondernemingsraad

De OR-leden worden gekozen door en uit de in de organisatie werkzame personen. Er is een vaste verhouding tussen het aantal personen dat in de organisatie werkzaam is en de omvang van de OR. Deze varieert van 5 tot maximaal 25 OR-leden.

Werknemers zijn kiesgerechtigd als zij ten minste zes maanden in de organisatie werken en verkiesbaar als OR-lid wanneer zij minimaal een jaar in de organisatie werken. De ondernemingsraad kan in zijn eigen reglement van deze eisen afwijken.

Uitzendkrachten en gedetacheerden hebben na zes maanden kiesrecht bij het uitzend- of detacheringsbureau waar ze in dienst zijn. Na dertig maanden krijgen ze ook kiesrecht in het bedrijf van de inlener. Ze zijn verkiesbaar bij het uitzendbureau als ze een jaar in dienst zijn en bij de inlener als ze er drie jaar werken.

De zittingsperiode van de ondernemingsraad is twee, drie of vier jaar. Dit moet worden vastgelegd in het reglement. Na afloop van de vastgelegde zittingsperiode moeten nieuwe verkiezingen worden gehouden.

reglement

De verkiezingsprocedure voor de OR legt de werkgever vast in een voorlopig reglement. Hierin regelt hij ook de werkwijze van de ondernemingsraad, bijvoorbeeld de regels voor de vergadering en de verslaglegging.

Via de website van de SER is een Voorbeeldreglement ondernemingsraden te downloaden. Hierin worden suggesties aangereikt die als voorbeeld kunnen dienen voor ondernemingsraden bij het opstellen van hun reglement.

Ook heeft de SER een digitale tool ontwikkeld waarmee organisaties eenvoudig een reglement kunnen opstellen.

commissies

De ondernemingsraad (OR) is bevoegd zelfstandig commissies in te stellen. Een commissie kan bepaalde onderdelen van het werk van de ondernemingsraad overnemen. We kennen zogeheten OR-commissies en de bedrijfscommissie.

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) kent drie soorten OR-commissies:

  • de vaste commissie

Deze behandelt voor de OR een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld de commissie voor veiligheid, gezondheid en welzijn, een verkiezings- of jongerencommissie. De meerderheid van de leden van zo’n commissie moet OR-lid zijn.

  • de onderdeelcommissie

Deze behandelt de zaken van een zelfstandig onderdeel van een organisatie. In een dergelijke commissie zitten werknemers van die afdeling en eventueel OR-leden.

  • de voorbereidingscommissie

Deze bereidt een onderwerp voor dat de OR wil gaan behandelen, bijvoorbeeld een advies over de benoeming van een bestuurder. De commissie wordt voor een bepaalde tijd ingesteld en er kunnen naast OR-leden ook andere werknemers in zitten.

Een bedrijfscommissie heeft als belangrijkste taak te bemiddelen en te adviseren in een geschil tussen een ondernemingsraad en een werkgever. Bemiddeling door de bedrijfscommissie gebeurt op vrijwillige basis. Een OR die een conflict heeft met de werkgever kan ook direct naar de kantonrechter stappen.
Er zijn drie landelijke bedrijfscommissies voor de profit- en de non-profitsector en een voor de overheid. De bedrijfscommissies zijn ingesteld door de Sociaal-Economische Raad (SER). Werkgevers- en werknemersorganisaties wijzen elk de helft van de leden aan. Meer informatie staat op Bedrijfscommissie.nl.