Medezeggenschap geeft werknemers de mogelijkheid mee te denken over de bedrijfsvoering. Medezeggenschap is een recht dat is geregeld in de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Op deze pagina

de wet op de ondernemingsraden (wor)

In de WOR staat dat iedere onderneming in Nederland met meer dan vijftig werknemers een ondernemingsraad (OR) moet instellen. Organisaties met tien tot vijftig werknemers kunnen vrijwillig een ondernemingsraad opzetten. Als het personeel geen ondernemingsraad wil, kan de werkgever (bestuurders) een personeelsvertegenwoordiging instellen. Dit is zelfs verplicht als een meerderheid van de werknemers daar om vraagt. 

Heeft een organisatie van tien tot vijftig werknemers geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Dan moet de werkgever verplicht personeelsvergaderingen moet houden.

In de WOR staat verder:

Als er bijzondere omstandigheden zijn, kan de Sociaal Economische Raad (SER) ontheffing verlenen van de verplichting om een ondernemingsraad te hebben.

De WOR is ook van toepassing op overheidspersoneel, maar over politieke besluiten wordt in het algemeen geen overleg gevoerd.

europese ondernemingsraden: wet eor

Ieder EU- en EER-land moet wetgeving hebben geformuleerd op het gebied van medezeggenschap op Europees niveau. Dat staat in een Europese richtlijn.

De Nederlandse overheid heeft de richtlijn geïmplementeerd in de Wet op de Europese ondernemingsraden (Wet EOR). De Wet EOR is van toepassing op ondernemingen, concerns en groepen van ondernemingen die voldoen aan de volgende eisen:

  • de onderneming of het concern moet ten minste 1.000 werknemers in de lidstaten hebben

  • in twee van de betrokken lidstaten moeten elk ten minste 150 werknemers bij de onderneming of het concern werkzaam zijn

Op grond van de Wet EOR is het bestuur van de onderneming verplicht om de Europese ondernemingsraad informatie te verschaffen en te raadplegen over vraagstukken die van belang zijn voor de hele onderneming, of voor ten minste twee vestigingen of ondernemingen van de groep in verschillende lidstaten. Het hoofdbestuur en de Europese ondernemingsraad komen ten minste eenmaal per kalenderjaar in vergadering bijeen.

centrale ondernemingsraad (cor), groepsondernemingsraad (gor) en gemeenschappelijke or

Heeft de werkgever meerdere ondernemingen, dan moet elke onderneming met minstens vijftig werknemers een eigen ondernemingsraad hebben. Als er een samenwerkingsverband van ondernemingen bestaat (bijvoorbeeld een concern) kan de werkgever een overkoepelende OR instellen. Geldt deze overkoepelende ondernemingsraad voor alle ondernemingen, dan wordt deze de centrale ondernemingsraad (COR) genoemd. Geldt deze OR slechts voor een deel van de ondernemingen, dan wordt deze de groepsondernemingsraad (GOR) genoemd. De COR wordt ingesteld ‘naast’ de andere ondernemingsraden; de GOR komt ‘in plaats van’ de andere ondernemingsraden.

Bij de gemeenschappelijke OR is er geen afzonderlijke OR per vestiging. In plaats daarvan zitten de gekozen OR-leden van elke vestiging gezamenlijk in de gemeenschappelijke ondernemingsraad. 

Tip: kijk voor de verschillen tussen de COR, GOR en gemeenschappelijke OR op de website van de SER. Op deze website vind je ook informatie, handreikingen en tools over medezeggenschap, de ondernemingsraad en de personeelsvertegenwoordiging.