Als werkgever kun je niet zomaar elke beslissing nemen zonder overleg met je medewerkers. Je moet ze, in veel gevallen, vragen wat ze van je besluit of plannen vinden - en of ze denken dat hun belangen hierin genoeg zijn meegenomen. Deze inspraak, ofwel medezeggenschap, geeft je medewerkers de mogelijkheid mee te denken en invloed uit te oefenen op het beleid en de gang van zaken in het bedrijf waar ze werken. 

Medezeggenschap biedt jou, als werkgever, tegelijkertijd informatie die belangrijk is voor je bedrijfsvoering. Het geeft je inzicht in wat er speelt op de werkvloer, je profiteert van de nuttige ideeën van medewerkers en je vergroot de betrokkenheid van het personeel bij de groei van je bedrijf.

Medezeggenschap is een recht dat is geregeld in de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Op deze pagina

de wet op de ondernemingsraden (wor)

In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat dat iedere onderneming in Nederland met meer dan vijftig werknemers een ondernemingsraad (OR) moet hebben. Organisaties met tien tot vijftig werknemers kunnen vrijwillig een ondernemingsraad opzetten. Als het personeel geen ondernemingsraad wil, kan de werkgever een personeelsvertegenwoordiging instellen. Dit is zelfs verplicht als een meerderheid van de werknemers daar om vraagt. 

Heeft een organisatie van tien tot vijftig werknemers geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Dan moet de werkgever verplicht personeelsvergaderingen houden.

In de WOR staat verder:

Er kan sprake zijn van bijzondere omstandigheden in een organisatie die een goede uitvoering van de WOR moeilijk of onmogelijk maken. In zo’n geval kan de Sociaal Economische Raad (SER) ontheffing verlenen van de wettelijke verplichting om een ondernemingsraad te hebben. 

Op de website van het kenniscentrum medezeggenschap van de SER vind je meer informatie over medezeggenschap.

wijziging wor

Per 1 januari 2022 is  de Wet op de ondernemingsraden (WOR) op een aantal punten gewijzigd:

  • uitzendkrachten en gedetacheerden bouwen voortaan vanaf 15 maanden medezeggenschapsrechten op. Voorheen was dat 24 maanden

  • flexwerkers krijgen na drie maanden actief en passief kiesrecht. De wijzigingen moeten ervoor zorgen dat ook je medewerkers met korte of tijdelijke dienstverbanden aanspraak kunnen maken op medezeggenschapsrechten

  • de regels voor de samenstelling van vaste commissies zijn aangepast: een OR-commissie hoeft niet meer voor de meerderheid uit OR-leden te bestaan. 

Meer informatie over de wetswijziging staat op SER.nl.