Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen moet de werkgever een ontslagvergunning bij UWV aanvragen.

Op deze pagina

bedrijfseconomische redenen

Bedrijfseconomische redenen kunnen zijn:

  • slechte of slechter wordende financiële situatie
  • (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging
  • werkvermindering
  • bedrijfsverhuizing
  • organisatorische en/of technologische veranderingen
  • vervallen van loonkostensubsidie

Op werk.nl staat uitgebreid omschreven wat er onder de verschillende redenen wordt verstaan en welke bewijsdocumenten de werkgever moet overleggen.

ontslagvergunning aanvragen

De ontslagvergunning vanwege bedrijfseconomische redenen kan de werkgever schriftelijk aanvragen via UWV.nl.

Aan deze procedure zijn geen kosten verbonden. De standaardprocedure duurt ongeveer vier tot acht weken. Als de werkgever de ontslagaanvraag goed onderbouwt, versnelt dat de procedure.
UWV kan altijd, afhankelijk van het concrete geval, om aanvullende informatie vragen voordat de ontslagaanvraag in behandeling wordt genomen. Ook kan het zijn dat bepaalde informatie of bepaalde documenten in een concreet geval niet noodzakelijk zijn om een ontslagaanvraag te kunnen behandelen.

Nadat UWV de ontslagaanvraag heeft ontvangen, krijgt de werknemer daarvan een afschrift. Hij heeft twee weken de tijd om bezwaar te maken. Sinds 1 juli 2015 kan de werknemer (maar ook de werkgever) in hoger beroep gaan tegen de beslissing van UWV over de ontslagaanvraag.

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen kan UWV advies van de ontslagadviescommissie inwinnen, bijvoorbeeld als er specialistische kennis over de sector nodig is.

Voor ontslag om bedrijfseconomische redenen geldt een aantal voorwaarden:

  • er is een geldige reden voor ontslag
  • er is geen sprake van een opzegverbod
  • bij ontslag van meerdere werknemers, worden de werknemers volgens het afspiegelingsbeginsel ontslagen
  • er is binnen de organisatie geen ander passend werk voor de betreffende werknemers(s)

Let op: bij ontslag om bedrijfseconomische redenen kan het voorkomen dat de cao bepaalt dat een onafhankelijke en onpartijdige cao-commissie het ontslag moet beoordelen. De ontslagvergunning moet dan bij de cao-ontslagcommissie worden aangevraagd. De cao-ontslagcommissie kan zowel via een bedrijfstak-cao als een ondernemings-cao worden ingesteld.

verlening of weigering van de ontslagvergunning

Pas op het moment dat de werkgever de vergunning krijgt, kan hij de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk opzeggen. Hij moet dan nog wel de opzegtermijn in acht nemen. De werkgever mag de periode die de ontslagprocedure in beslag heeft genomen, aftrekken van de voor hem geldende opzegtermijn, met dien verstande dat er minimaal een maand opzegtermijn resteert. De ontslagprocedure begint op de dag van ontvangst van de complete ontslagaanvraag en eindigt op de datum van de beslissing.

Wordt het ontslagverzoek niet gehonoreerd, dan blijft de werknemer gewoon in dienst. De werkgever kan dan overwegen bij de kantonrechter een ontbindingsverzoek in te dienen.