Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen moet de werkgever een ontslagvergunning bij UWV aanvragen. Bedrijfseconomische redenen hebben te maken met de (financiële) situatie of omstandigheden van een bedrijf. Het is ook mogelijk dat de werkgever om die reden veel werknemers wil ontslaan. Als het om 20 of meer werknemers gaat, is misschien de Wet melding collectief ontslag (WMCO) van toepassing. Heeft de werkgever een ondernemingsraad (OR), dan moet hij het voorgenomen besluit tijdig schriftelijk aan de OR voorleggen.

Op deze pagina

bedrijfseconomische redenen

Bedrijfseconomische redenen kunnen zijn:

  • slechte of slechter wordende financiële situatie
  • (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging
  • werkvermindering
  • bedrijfsverhuizing
  • organisatorische en/of technologische veranderingen
  • vervallen van loonkostensubsidie

ontslagvergunning aanvragen

De ontslagvergunning vanwege bedrijfseconomische redenen kan de werkgever schriftelijk aanvragen via UWV.nl.

Aan de procedure bij UWV zijn geen kosten verbonden. De standaardprocedure duurt ongeveer vier weken. Is een extra ronde van hoor en wederhoor nodig, dan duurt de behandeling langer. Als de werkgever de ontslagaanvraag goed onderbouwt, versnelt dat de procedure.

UWV kan altijd, afhankelijk van het concrete geval, om aanvullende informatie vragen voordat de ontslagaanvraag in behandeling wordt genomen. Ook kan het zijn dat bepaalde informatie of bepaalde documenten in een concreet geval niet noodzakelijk zijn om een ontslagaanvraag te kunnen behandelen.

Nadat UWV de ontslagaanvraag heeft ontvangen, krijgt de werknemer daarvan een afschrift. Hij heeft twee weken de tijd om bezwaar te maken. De werknemer (maar ook de werkgever) kan in hoger beroep gaan tegen de beslissing van UWV over de ontslagaanvraag.

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen kan UWV advies van de ontslagadviescommissie inwinnen, bijvoorbeeld als er specialistische kennis over de sector nodig is.

Voor ontslag om bedrijfseconomische redenen geldt een aantal voorwaarden:

  • er is een geldige reden voor ontslag
  • er is geen sprake van een opzegverbod
  • bij ontslag van meerdere werknemers, worden de werknemers volgens het afspiegelingsbeginsel ontslagen
  • er is binnen de organisatie geen ander passend werk voor de betreffende werknemers(s)

Let op: bij ontslag om bedrijfseconomische redenen kan het voorkomen dat de cao bepaalt dat een onafhankelijke en onpartijdige cao-commissie het ontslag moet beoordelen. De ontslagvergunning moet dan bij de cao-ontslagcommissie worden aangevraagd. De cao-ontslagcommissie kan zowel via een bedrijfstak-cao als een ondernemings-cao worden ingesteld.

verlening of weigering van de ontslagvergunning

Pas op het moment dat de werkgever de vergunning krijgt, kan hij de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk opzeggen. Hij moet dan nog wel de opzegtermijn in acht nemen. De werkgever mag de periode die de ontslagprocedure in beslag heeft genomen, aftrekken van de voor hem geldende opzegtermijn, met dien verstande dat er minimaal een maand opzegtermijn resteert. De ontslagprocedure begint op de dag van ontvangst van de complete ontslagaanvraag en eindigt op de datum van de beslissing.

Wordt het ontslagverzoek niet gehonoreerd, dan blijft de werknemer gewoon in dienst.

Tegen de beslissing van UWV kan geen bezwaar gemaakt worden. Wel kan de werkgever zich binnen twee maanden na de beslissing van UWV en de werknemer binnen twee maanden na het einde van zijn arbeidsovereenkomst tot de kantonrechter wenden.