Als je geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging in je bedrijf (met minimaal tien en maximaal vijftig medewerkers) hebt, ben je als werkgever verplicht minstens tweemaal per jaar een personeelsvergadering te houden. Met deze vergaderingen regel je de (wettelijk verplichte) medezeggenschap in jouw bedrijf.

Op deze pagina

wat is een personeelsvergadering?

Een personeelsvergadering is een bijeenkomst (in werktijd) van de werkgever met alle medewerkers. In deze vergadering worden de medewerkers geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen je bedrijf. Ook vraag je, als werkgever, advies over beslissingen die belangrijke gevolgen voor je personeel kunnen hebben. Iedere deelnemer aan de personeelsvergadering kan zijn standpunten naar voren brengen en mag voorstellen doen.

doel personeelsvergadering

Als werkgever ben je verplicht je medewerkers tweemaal per kalenderjaar in de gelegenheid te stellen met jou, in het kader van de wettelijk verplichte medezeggenschap, te bespreken hoe het gaat in je bedrijf. 

Dit moet je doen aan de hand van gegevens over de werkzaamheden, de resultaten van het afgelopen jaar en de verwachtingen voor het komende jaar. 

Het gaat dan om informatie over omzetgegevens, marktontwikkelingen, de concurrentiepositie en de opzet van nieuwe activiteiten van de onderneming, zoals:

  • de jaarrekening en het jaarverslag

Als jouw onderneming verplicht is een jaarrekening, jaarverslag en sociaal verslag te publiceren, dan moet je deze ook in de personeelsvergadering bespreken. Je medewerkers krijgen hiervan een exemplaar.

  • het sociaal beleid

Daarnaast moet je in de personeelsvergadering minstens eenmaal per jaar het sociaal beleid van je onderneming bespreken met je medewerkers. Hierbij kan het gaan om werkgelegenheidsontwikkelingen, scholing, de arbeidsomstandigheden en de positie van specifieke groepen werknemers zoals deeltijdwerkers, gehandicapten en allochtonen en de scholing van je personeel.

let op:

Als een kwart van je medewerkers vraagt om een personeelsvergadering, dan ben je wettelijk verplicht die te organiseren buiten de twee verplichte vergaderingen per jaar om.

rechten personeelsvergadering

De personeelsvergadering heeft een expliciet informatierecht over de pensioenvoorziening. Dat betekent dat je, als werkgever, je medewerkers actief informatie over de pensioenvoorziening moet geven. 

Daarnaast heeft de personeelsvergadering adviesrecht over besluiten die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor je personeel. 

Het gaat dan om:

Je medewerkers mogen individueel of collectief, mondeling of schriftelijk adviseren óf besluiten geen advies te geven. Ze mogen hiervoor een redelijke bedenktijd nemen. Je bent, als werkgever, overigens niet verplicht het advies van je medewerkers op te volgen.