In sommige gevallen is ontslag op staande voet mogelijk, dat wil zeggen opzegging met onmiddellijke ingang. Zowel de werkgever als de werknemer kan op staande voet ontslaan respectievelijk ontslag nemen. Er moet dan wel sprake zijn van ‘dringende redenen’. Een dringende reden voor de werknemer is bijvoorbeeld mishandeling door de werkgever.

Op deze pagina

dringende redenen

Voorbeelden van dringende redenen voor de werkgever kunnen zijn als de werknemer:

  • eigendommen van de werkgever verduistert

  • zichzelf of anderen opzettelijk (of ondanks waarschuwing) aan ernstig gevaar blootstelt

  • werk weigert

In de rechtspraak wordt niet snel aangenomen dat er sprake is van een dringende reden voor de werkgever. Twijfelt de werkgever of een reden voldoende dringend is, dan kan hij het beste eerst juridisch advies inwinnen. Belangrijk is dat hij dat snel doet. Laat de werkgever de gebeurtenis (even) rusten - en kan de werknemer zijn werkzaamheden blijven verrichten - dan is dat een contra-indicatie voor een noodzakelijk ontslag.
Heeft de werkgever ontslag op staande voet verleend en blijkt daarna dat er reden is om aan de geldigheid van het ontslag te twijfelen, dan kan hij het ontslag nog altijd intrekken. Voor andere mogelijkheden in een dergelijk geval is het raadzaam om de situatie voor te leggen aan een juridisch deskundige. 

geen ontslagprocedure nodig

Bij ontslag op staande voet is geen procedure bij UWV of de kantonrechter nodig. Bovendien zijn de bijzondere opzegverboden niet van toepassing en hoeft geen opzegtermijn in acht te worden genomen. Het ontslag moet meteen (‘onverwijld’) plaatsvinden, onder gelijktijdige mededeling van de reden. 

geen ww bij ontslag op staande voet

Bij een terecht ontslag op staande voet komt de werknemer in beginsel niet in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering. Ook als de werknemer op staande voet ontslag neemt, krijgt hij in eerste instantie geen werkloosheidsuitkering. Er moet dan eerst bekeken worden of zijn ontslag terecht is of dat hij verwijtbaar werkloos is.

protest van de werknemer

Een werkgever die een werknemer ten onrechte op staande voet heeft ontslagen, kan protest van die werknemer verwachten.

De werknemer zal het ontslag aanvechten en zeer waarschijnlijk een loonvorderingsprocedure starten. Om het risico van een hoog oplopende loonvordering te beperken, kan de werkgever alsnog de rechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoeken. De ontbinding wordt dan gevraagd ‘voor zover vereist’, namelijk voor het geval dat het ontslag op staande voet toch niet rechtsgeldig zou blijken te zijn.