Calamiteitenverlof of kort verzuimverlof geldt voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden. Dit verlof kan van een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie. Als werkgever betaal je het salaris door tijdens dit verlof.

Op deze pagina

wat is calamiteitenverlof?

Calamiteitenverlof is nadrukkelijk bedoeld voor de eerste opvang van privéproblemen, zoals:

  • een ziek kind van school halen (moet de ouder vervolgens de volgende dag thuisblijven om voor het kind te zorgen, dan valt dat onder het kortdurend zorgverlof)

  • een acute noodsituatie thuis, zoals een gesprongen waterleiding 

  • het overlijden van een direct familielid (een bloedverwant van de medewerker of zijn/haar echtgenoot of geregistreerd partner, in de rechte lijn of in de tweede graad van de zijlijn).

wat is kort verzuimverlof?

De bevalling van de partner en het doen van aangifte van de geboorte vallen onder kort verzuimverlof. Net als gaan stemmen of (iemand uit de naaste omgeving begeleiden bij) een bezoek aan de dokter, wanneer dat alleen onder werktijd kan. 

recht op calamiteitenverlof en kort verzuimverlof

Iedere medewerker heeft recht op calamiteitenverlof en kort verzuimverlof. Als werkgever moet je een redelijk verzoek om verlof toekennen, al heb je in sommige gevallen het recht vakantiedagen in te houden. De medewerker moet hiermee dan wel uitdrukkelijk akkoord gaan. Bovendien mag het dan alleen gaan om de bovenwettelijke vakantiedagen en opgespaarde vakantiedagen. 

Je medewerker moet bij een noodgeval zo snel mogelijk contact met je opnemen en aangeven hoeveel tijd hij denkt nodig te hebben. 

Een redelijk verzoek om calamiteitenverlof of kort verzuimverlof mag je, als werkgever, niet weigeren. Je mag de medewerker achteraf wel vragen om aan te tonen waarom het verlof nodig was. 

In veel cao’s wordt het recht op – betaald – verlof nader ingevuld en/of uitgebreid tot gebeurtenissen als huwelijken en jubilea. In dat geval wordt meestal gesproken over buitengewoon of bijzonder verlof.

duur van het verlof

De verlofperiode kan variëren van enkele uren tot enkele dagen, afhankelijk van de reden waarom de medewerker het verlof opneemt. De duur van het verlof moet redelijk zijn en in verhouding staan tot de aard van het (nood)geval en de hoeveelheid privéverplichtingen die dat met zich meebrengt. Als ook aan de voorwaarden van het kortdurend zorgverlof wordt voldaan – een partner, (pleeg)kind of ouder wordt bijvoorbeeld plotseling ziek – eindigt het calamiteitenverlof na één dag. Daarna gaat het over in kortdurend zorgverlof.