Volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) moeten werkgevers hun werknemers ten minste een minimumsalaris betalen: het wettelijk (bruto)minimumloon. De hoogte van dit minimumloon is afhankelijk van leeftijd, arbeidsduur en aantal arbeidsuren. Het wettelijk minimumloon geldt ook voor stukloon en meerwerk, en voor mensen die tegen beloning werk verrichten op basis van een overeenkomst (opdrachtnemers).
Per 1 januari 2024 wordt het minimumuurloon ingevoerd. Dat betekent dat de hoogte van het minimumloon voor iedereen gelijk wordt.

Op deze pagina

wat is het wettelijk minimumloon?

Het wettelijk minimumloon is het salaris dat jij, als werkgever, minimaal aan je medewerkers moet betalen. Dat staat in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML).

Het minimumloon wordt aangegeven als loon per maand, per week of per dag. Dit is altijd een brutobedrag, dus zonder inhouding van de loonheffingen.

Je medewerkers vanaf 21 jaar hebben recht op het volledige minimumloon en je jongere medewerkers (vanaf 15 jaar) op een percentage daarvan (het minimumjeugdloon). 

voor wie geldt het minimumloon?

Al je medewerkers die werken op basis van een vaste of tijdelijke arbeidsovereenkomst hebben recht op (ten minste) het minimumloon. Dat geldt ook voor je medewerkers met een flexibel contract, zoals vakantiekrachten, uitzendkrachten, thuiswerkers en oproepkrachten. En ook buitenlandse werknemers en opdrachtnemers die bij jouw bedrijf werken, hebben recht op een minimumsalaris. Het minimumloon geldt niet voor stagiaires en werknemers die in het buitenland werken en wonen. 

stukloon, meerwerk en opdrachtnemers

Je bent, als werkgever, ook verplicht het wettelijk minimumloon te betalen voor:

 • stukloon: werknemers moeten ieder gewerkt uur minstens het minimumloon ontvangen voor elk opgeleverd stuk, als je hen stukloon betaalt.

 • meerwerk: als werknemers extra uren werken, moeten zij gemiddeld minstens het minimumloon verdienen voor dat meerwerk.

 • overeenkomst van opdracht: mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben, maar tegen beloning werkzaamheden verrichten voor een opdrachtgever op basis van een overeenkomst. 

hoogte minimumloon en minimumjeugdloon

De hoogte van het minimumloon is afhankelijk van leeftijd, arbeidsduur en aantal arbeidsuren. De bedragen zijn bruto. Het exacte nettobedrag dat je medewerker overhoudt hangt af van zijn persoonlijke situatie. Let erop dat je ook vakantiebijslag (8% over het loon) moet betalen. De hoogte van het minimumloon wordt in principe twee keer per jaar - op 1 januari en op 1 juli - door het ministerie van SZW vastgesteld. 

Per 1 juli 2023 hebben werknemers van 21 jaar en ouder recht op:

 • € 1.995,00 per maand

 • € 460,40 week

 • € 92,08 per dag

Per 1 juli 2023 hebben werknemers van 15 tot 20 jaar per maand recht op:

 • 20 jaar  € 1.596,00 

 • 19 jaar  € 1.197,00

 • 18 jaar  € 997,50

 • 17 jaar  € 788,05

 • 16 jaar  € 688,30 

 • 15 jaar  € 598,50

De bedragen van het minimumloon worden wettelijk vastgesteld per maand, week en dag. Alle bedragen staan op Rijksoverheid.nl.

Iedereen die fulltime werkt, heeft elke maand recht op hetzelfde minimumloon. Omdat niet iedere fulltime werkweek even lang duurt, kan het minimumloon per uur verschillen.

parttime/fulltime

Wie geen volledige werkweek werkt, heeft recht op een evenredig deel van het minimumloon. Wat een volledige werkweek is, hangt af wat er gebruikelijk is binnen de sector waarin je bedrijf thuishoort en de cao-afspraken die mogelijk voor die sector gelden. Meestal is dit 40, 38 of 36 uur. 

Op Rijksoverheid.nl staat meer informatie over het minimumloon, inclusief alle bedragen per maand, per dag en per uur.

introductie minimumuurloon

Op dit moment heeft iedereen die fulltime werkt elke maand recht op hetzelfde minimumloon. Maar omdat niet iedere fulltime werkweek even lang duurt, kan het minimumloon per uur verschillen. Een medewerker die een maximale werkweek van 40 uur heeft, heeft een lager minimumuurloon dan iemand die een maximale werkweek van 36 uur heeft. Met ingang van 1 januari 2024 gaat dit veranderen. Er geldt dan een wettelijk minimumuurloon dat voor iedereen hetzelfde is, ongeacht de lengte van de werkweek. 

onderbetaling

Betaal je je medewerker minder dan het minimumloon, dan overtreed je de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Je medewerker heeft vijf jaar de tijd om te eisen dat je hem het achterstallige loon en vakantiegeld alsnog betaalt. Hiervoor kan je medewerker naar de kantonrechter stappen en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. De NLA kan werkgevers die hun medewerkers te weinig betalen direct een boete en een dwangsom opleggen. De boete per onderbetaalde werknemer kan maximaal € 10.000 bedragen.

wet aanpak schijnconstructies

Werk je als opdrachtgever samen met aannemers of onderaannemers? Dan ben je volgens de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) aansprakelijk als de (onder)aannemer het cao-loon of het minimumloon niet betaalt aan zijn werknemers. 

Volgens de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) mag je je medewerker zijn salaris niet volledig contant uitbetalen. Je moet minimaal het salarisgedeelte dat gelijk is aan het netto-equivalent van het wettelijk minimumloon giraal overmaken. Over dat netto-equivalent mogen geen inhoudingen en verrekeningen (voor bijvoorbeeld huur of verkeersboetes) worden gedaan, tenzij er een wettelijke grondslag is voor de inhouding (zoals de Pensioenwet of de Wet op de loonbelasting) of wanneer er sprake is van een loonbeslag. In het geval van een loonbeslag moet er wel rekening worden gehouden met de beslagvrije voet

Meer informatie over de WAS vind je op Rijksoverheid.nl.