De zorgverzekering vergoedt de kosten voor gezondheidszorg, bijvoorbeeld als iemand naar de huisarts gaat of wordt geopereerd in het ziekenhuis. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht verzekerd volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Zvw wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars.

Op deze pagina

werkgeversheffing zvw

Als werkgever moet je over het loon van je medewerkers de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw) betalen. Deze bijdrage is in 2024 6,57% van het bijdrage-inkomen (maximaal € 71.628). Je draagt de werkgeversheffing Zvw af via de aangifte loonheffingen. Bij een uitkering betaalt de uitkeringsinstantie de werkgeversheffing en wordt de eigen bijdrage ingehouden op de uitkering.

inkomensafhankelijke bijdrage zvw

Wie geen werkgever heeft, zoals zelfstandig ondernemers en gepensioneerden, betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. Deze bijdrage bedraagt in 2024 5,32% over het inkomen tot maximaal € 71.628. De Belastingdienst stuurt hiervoor een aanslag. 

nominale premie zvw

Iedere verzekerde moet elke maand een nominale premie aan de zorgverzekeraar betalen. Je betaalt premie voor het basispakket en eventueel voor de aanvullende verzekering. De hoogte van de premie is afhankelijk van de zorgverzekeraar en de zorgverzekering die je kiest. Voor de basisverzekering ligt de premie in 2024 gemiddeld op ongeveer € 149 per maand.

basispakket

Het basispakket van de zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg. De overheid beslist ieder jaar wat er in het basispakket zit. Dit pakket is bij alle verzekeraars hetzelfde. Het basispakket vergoedt de kosten voor onder meer geneeskundige zorg door huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen, ziekenhuisverblijf, medicijnen en geestelijke gezondheidszorg (ggz). Ook alle bezoeken aan de huisarts worden betaald uit het basispakket, inclusief de medische handelingen die hij verricht. 

Iedere verzekerde vanaf 18 jaar betaalt elk jaar de eerste € 385 zorgkosten uit het basispakket zelf. Dit is het verplicht eigen risico. Het verplicht eigen risico is niet van toepassing op onder meer de huisartsenzorg, verloskundige zorg, wijkverpleging en de zorg die de aanvullende verzekering vergoedt.

Medicijnen gaan bijna altijd ten koste van het eigen risico. In sommige gevallen - als de prijs van een bepaald medicijn hoger is dan de maximale vergoeding uit de basisverzekering - moet je daarnaast ook nog een eigen bijdrage betalen. Hiervoor kunnen mensen een aanvullende verzekering afsluiten bij de zorgverzekeraar.

Het vrijwillig eigen risico tot maximaal € 500 bestaat naast het verplicht eigen risico. Dat betekent dat verzekerden vrijwillig kunnen kiezen voor een eigen risico van € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500. 

In 2024 komt dat dus neer op een maximaal eigen risico van € 885 (het verplichte deel in 2024 is € 385). 

Mensen die een (relatief) laag inkomen hebben, kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen voor de zorgkosten: de zorgtoeslag

aanvullende verzekering

Het basispakket vergoedt niet alle kosten voor gezondheidszorg. Je kunt je daarom ook vrijwillig aanvullend verzekeren, bijvoorbeeld voor de tandartskosten of fysiotherapie voor volwassenen. Wie zich niet aanvullend verzekert, betaalt (als volwassene) deze kosten zelf. 

collectieve zorgverzekering

Een collectieve zorgverzekering is een verzekering die je met een groot aantal mensen afsluit. Bijvoorbeeld een verzekering voor de medewerkers van een bepaald bedrijf of leden van een sportclub. Vanwege de kostenvoordelen van een groepsverzekering konden deelnemers korting op de premie krijgen. Per 1 januari 2023 mag er geen korting meer geboden worden op de basisverzekering. Er mag nog wel vrij onderhandeld worden over de korting op de aanvullende verzekeringen.